Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.

Abone Ol
E-mail
RSS HABERLERE ABONE OL
MAIL ADRESİNİZ TANIMLANMIŞTIR.
Artık bültenimizi mail adresinizden de takip edebilirsiniz.

YURTİÇİ FUAR DESTEKLERİ

Fuar Mevzuatı

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (Karar No: 2014/4)
SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN 2014/4 SAYILI KARAR’IN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (2014/4) HAKKINDA ÖZET BİLGİ


Dilekçe ve Taahhütname Örnekleri

DESTEK BAŞVURU DİLEKÇESİ / EK-5-B
BEYANNAME - EK-6
TAAHHÜTNAME - EK-7
İMALATÇI - PAZARLAMACI SÖZLEŞMESİ
 

Desteklenecek Fuar Listeleri

2018 Yılında Düzenlenecek Yurtiçi Fuarlar Listesi

 

Başvuruda İbraz Edilecek Belgeler Listesi

1) Katılımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanmış destek başvuru dilekçesi. (EK-5B)
2) Katılımcı ile ilgili güncel bilgileri içeren Ticaret Sicili Gazetesinin fotokopisi
3) Geçerli tarihli imza sirküleri aslı veya bir örneği (Taahhütname ve Beyanname imza sirkülerinde yetkili kişi ve kişilerce imzalanmalıdır.)
4) Katılımcıya Kayıtlı Elektronik Posta Adresi ile yapılacak tebligatlara ve destek müracaatına ilişkin ibraz ettiği faturaların (e-fatura dahil) herhangi başka bir İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği veya kamu kurum/kuruluşu nezdinde Karar kapsamında yer alan bir harcama kalemi için kullanılmayacağına ilişkin Beyanname (EK-6) (KEP adresi kep.tr uzantılı olmalı ve aktive edilmelidir.)
5) Katılımcının banka hesap bilgilerini de içerir temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış Taahhütname (EK-7)
6) Destek kapsamındaki harcamalara ilişkin birim ve adedi açıkça belirtilen ve bedellerinin bankacılık kanalıyla ödendiği ayrıca tevsik edilen faturaların aslı veya bir örneği (e-fatura olması halinde faturanın bir örneği ile birlikte e-faturanın XML formatının mail veya taşınabilir veri saklama gereçleri ile ibraz edilmesi gerekmektedir.)
7) Katılımcı tarafından yapılan ödemelerin banka aracılığıyla ödendiğini tevsik eden ödeme belgeleri aslı veya ıslak imzalı örneği, (ödemeler en geç müracaat süresi içerisinde tamamlanmalıdır.)
8) Yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunulduğunu tevsiken; bağlı bulunulan Sanayi veya Ticaret Odasından alınan, fuar tarihinde veya destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun veya fuardan önce kapasite raporu almak üzere müracaatta bulunulduğunu gösteren belgenin aslı veya bir örneği
9) Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda (18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve 12.09.2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Oda Muamelat Yönetmeliğinde belirtilen hallerde), imalat veya üretimine dair ilgili Sanayi veya Ticaret Odasından alınan ekspertiz raporunun aslı veya bir örneği veya bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından/Sanayi Odası/Ticaret Odası/Sanayi ve Ticaret Odasından alınan faaliyet belgelerinin aslı veya bir örneği,
10) Katılımcı marka sergilediyse Marka Tescil Belgesinin bir örneği (Marka Tescil Belgesi Türk Patent Enstitisünce firma adına tescilli olmalıdır. Gerçek kişiler adına onaylı markalar değerlendirmeye alınmaz.)
11) Katılımcı pazarlamacı firma ise firmanın üretici firma ile fuardan önce yaptığı Pazarlama Sözleşmesi (İmalatçı firmanın imza sirküleri, kapasite raporu ve ticaret sicil gazetelerinin bir örneği de ibraz edilmelidir.)
 
 

Katılımcının Uyması Gereken Hususlar

Katılımcı,
stand alanında, kendisinin veya yazılı izni olmak kaydıyla aralarında ortaklık ilişkisi bulunan Türkiye’de yerleşik şirketin veya pazarlamacısı olduğu Türkiye’de yerleşik şirketin ticaret unvanı (ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmiş halindeki unvanın çekirdek kısmından en az bir sözcük veya bu sözcüğün yabancı dildeki tercümesi kullanılmalıdır. Buna ilaveten şirketin iştigal sahası, sektörü, üretim yöntemi veya şirketin nevini belirten yabancı dilde bir ibare de kullanılabilir.) veya tescilli markasından en az birisine yer vermek zorundadır. Bunun dışında başka bir firmanın unvanı, tescilli markası veya logosuna yer veremez.
 
Katılımcı,
a) Fuarın ilk günü standını açmak zorundadır.
b) Fuar sona ermeden ürünlerini toplamak suretiyle standını boşaltamaz veya görevli personelini fuardan çekemez.
c) Kendi ürünleri veya pazarlamasını yaptığı Türkiye’de üretilen ürünler dışında farklı şirketlere ait ürünleri sergileyemez..
d) Fuar süresince gösterdiği pazarlama yaklaşımı ile ticari imajımızı ve ülkemiz itibarını zedeleyemez.
 
Bu madde kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen katılımcının destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz.
- SDŞ ve pazarlamacı katılımcıların, fuara iştirak etmeleri halinde katılım belgeleri kendi adlarına düzenlenir.
- İmalatçının veya üreticinin, destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun/ekspertiz raporunun/faaliyet belgesinin aslı veya bir örneğini ibraz eder.
- Pazarlama sözleşmesinin tarihinin ilgili fuardan önceki bir tarih olması gereklidir.
- Pazarlamacı katılımcı, katılım sağladığı fuarda, sözleşme yaptığı şirketin ürünlerini sergileyebilir / tanıtabilir.
- İmalatçı veya üretici şirket ile pazarlamacı şirketin bir fuara ayrı standlarda katılmaları durumunda, aynı kapasite raporunda/faaliyet belgesinde yer alan aynı ürünlerin sergilenmesi halinde, iki şirketin birden destekten yararlanması imkânı bulunmamaktadır. İki şirket arasında, fuar tarihinden önce yapılmış bir pazarlama sözleşmesi mevcut ise pazarlamacı statüsündeki şirket; mevcut değil ise imalatçı veya üretici şirket destekten yararlandırılır.
- Katılımcı destek başvurusu için aşağıda belirtilen belgeleri başvuru süresi içerisinde organizatöre teslim etmekle yükümlüdür.
 

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat / Çankaya ANKARA

+90 (312) 447 27 40 / +90 (533) 039 95 96 (Mesai saatleri dışında)

info@oaib.org.tr

+90 (312) 446 96 05