Ekonomi Bak. İl Müd. Dış Ticaret İle İlgili Yerine Getirdigi Hizmetler

İlgili yönetmelik gereği (Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) ihracat aşamasında zorunlu standart denetimine tabi ürünlerin ihraç edilmesi durumunda T.C. Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri bünyesinde bulunan Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıkları tarafından parti bazlı denetimin yapılıp, Kontrol Belgesinin düzenlenmesi gerekmektedir. İhracat denetimleri için ihracatçıların TAREKS sistemi üzerinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye TAREKS bölümünden ulaşabilirsiniz.

İhracat aşamasında Zorunlu Standart Denetimine tabi olan ürünlerin listesi her yıl için yayımlanan Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ile belirlenmektedir. 

 Ekler

İhracat denetimi talep edecek firmaların (ya da kişilerin) ilgili Grup Başkanlığına başvuru yapmaları için parti bazlı olarak başvuru evrakları (beyanname) hazırlamaları gerekmektedir. *2014Yılı Zorunlu Standart Denetimine Tabi Ürün Listesi  2014-21 Tebliği 

STANDART DIŞI ÖN İZİN

PAMUK

Ülkemizde Pamukların dahili piyasada ve ihracatta işlem görmeleri için ilgili Tüzük ve Tebliğler gereği Ürün  Denetmenleri tarafından denetlenmesi gerekmektedir.

Pamuk denetimine konu olan Çırçır işletmeleri her sezon çalışmaya başlamadan en az 15 gün önce TAREKS üzerinden Sezonluk Bildirim başvurusunu bağlı olduğu Grup Başkanlığına yapmak zorundadır. Firmaların bu konuda mağdur olmamaları için bu işlemi gecikme olmaksızın yapmaları gerekmektedir.

 Yasal Mevzuatlar: 

 1. Pamukların kontrolüne dair tüzük   
 2. Pamukların çırçırlanma, preselenme ve depolanmasının denetimine dair tüzük
 3. Pamukların Kontrolüne ilişkin Tebliğ Eki (2012/25)
 4. Pamukların Standardizasyonuna ilişkin tebliğ Eki (2012/27)

Firmalar için Sezonluk Bildirim Rehberi !!!

TARIMSAL ÜRÜN  İTHALATI

Her yıl yayımlanan İthalatta Kontrolü Ürün Denetmenleri Tarafından Yapılan Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatta Ticari  Kalite Denetimi  Tebliği ekli listesinde yer alan ürünlerin ithal edilmek istenmesi halinde İlgili Grup Başkanlığı' na başvuru yapılarak, ürünler gümrük sahasında iken denetimlerinin yapılması gerekmektedir.

Bu denetimler sonucunda bahsi geçen ürünün ülkeye girişinde bir sakınca yoksa (ilgili olduğu standartlar açısından), TAREKS  refarans numarası sistem üzerinden üretilir ve ürünlerin ithaline izin verilir

GERİ GELEN

İhrac olup geri gelen tarım ürünleri için başvurular TAREKS üzerinden gerçekleştirilir. Başvuru ekranındaki bilgiler tam ve eksiksiz doldurulur ve yüklenmesi gereken evraklar sisteme yüklenir.

GERİ GELEN İÇİN SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

 1.  Başvuru Formu Dilekçesi ( 2014/21 Tebliği Ek 6 )
 2.  Ürünün geri gelme sebebini içeren alıcı firma yazısı ve tercümesi ( Tercüme, ilgili firma tarafından yapılır  ise firmanın kaşe ve imzası yeterlidir.)
 3.  İthalat Gümrük Beyannamesi ( özet beyan, konşimento, antrepo beyannamesi)
 4.  Fatura ( İthalat ve/veya ihracat faturası)
 5.  İhracat Gümrük Beyannamesi
 6.  Ürünün ihracat aşamasında düzenlenen Denetim Beyan ve Belgesi
 7.  Ürünün ihracat aşamasında düzenlenen Analiz Raporu

 Başvuru tamamlandıktan sonra, grup başkanlığı aranır ve başvurunun tamamlandığı, gerekli evrakların yüklendiği beyan edilir, bir eksiklik yok isedenetimin gerçekleşmesi için randevu istenir.

Denetim Aşamasında Gerekli Olanlar ( Her bir parti için)

 1. Numune alma tutanağı (3 Adet)
 2. Numune Kartı (3 Adet)
 3. Numune alma Torbası (3 Adet)
 4. Kurşun (3 Adet)

İHRACAT İADESİ İŞLEMLERİ

İhracat İadesi denetimleri Para Kredi Koordinasyon Kurulu kararı ile belirlenen ürünlerden

 • Zeytin (net 5 kğ'a kadar)
 • Zeytinyağı (net 5 kğ'a kadar)
 • Bal (net 1 kğ'a kadar)
 • Meyve Suyunda Ürün Denetmenlerince yapılmaktadır.

Grup Başkanlıklarına İhracat İadesi denetimi başvurusu yapacak firmaların öncelikle partinin tamamını hazırlaması gerekmektedir.

Hazırlanan parti/ partilerin Yemeklik Zeytinyağı olması durumunda  önce ihracat denetim işlemlerinin yapılmış olması gerekmektedir.  Firma TKDYB sahibi ise öncelikle ilgili partinin denetiminin sorumlu denetçi tarafından yapılması ve işlemin TAREKS üzerinden sonuçlandırılmış olması gerekmektedir.

 • Zeytin, Zeytinyağı ve Bal  için İlk başvurularda  Marka için Marka Tescil Belgesinin noter onaylı bir suretinin ilgili Grup Başkanlığında kalmak üzere sunulması gerekmektedir.
 • Meyvesuyunda partiden numune alınarak analiz için ARGEFAR'a gönderilmekte olup başvuru yapmadan önce gümrük beyannamesinin açılmış olması gerekmektedir.
 • Marka denetim başvurularında aşağıda verilen örnek başvuru formu ve eklerinin  doldurulması gerekmektedir. (Birden  fazla marka denetiminin tek başvuruda yapılması durumunda ücretlendirme tek olarak yapılacaktır.) Ücretlendirme ihracat iadesi durum tespit tutanağı  bazında yapılacaktır.
 • Bal partilerinde ayrıca Bakanlık talimatları gereği numune alınarak analize gönderilmekte analiz sonucu doğal arı balı olup olmadığı tespit edilmektedir.

Başvuru Formu ve Ekleri Örneği :

Zeytin - Zeytinyağı - Bal - Meyve suyu

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ

Gözetim Nedir?

Gözetim, ticarete konu olan bir malın alıcıya tesliminin satış sözleşmesinde öngörülen miktar, kalite, ambalajlama, etiketleme, yükleme, taşıma, teslim zamanı vb. koşullara ne ölçüde uygun olarak gerçekleştirildiğinin bir "Gözetim Şirketi" aracılığıyla alıcı ve ya satıcı tarafından tespit ettirilmesidir. Bu işlem malın çıkış ve/veya varış yerinde yapılabilir.

Gözetim Şirketleri

İhracatçı veya ithalatçı firmaların isteği üzerine, ihraç konusu malların, sipariş evsafına veya yasal yükümlülüklere uyup uymadığının denetimini yapıp bunlarla ilgili raporları düzenler.

Gözetim Belgesi

Gönderilen malın ithalatçının siparişine uygun olup olmadığını araştıran bir gözetim şirketinin hazırlamış olduğu bir belgedir. Bir başka ifade ile ticarete konu olan bir malın alıcıya tesliminin satış sözleşmesinde öngörülen miktar, kalite, ambalajlama, etiketleme, yükleme, taşıma, teslim zamanı gibi koşullara uygun olarak gerçekleştirildiğinin bir "Gözetim Şirketi" aracılığıyla alıcı ve satıcı tarafından tespit ettirilmesidir.

  Mevzuatı:

Bal ihracatı yapacak firmaların öncelikle ihraç edecekleri Bal partisini tamamen hazırlaması gerekmektedir. Hazır olan Bal partisinin denetimi için ilgili Grup Başkanlığı' na aşağıdaki belgeler ile başvuru yapılır.

Denetimi yapılıp, numuneleri alınan bal partisinin tamamı ilgili Ürün Denetmeni tarafından mühürlenir. Alınan numuneler ilgili Grup Başkanlığından alınan bir yazı ekinde Ege Üniversitesi ARGEFAR veya MRL laboratuarına teslim edilir.

Analizi yapılan Bal partisinin Doğal Arı Balı çıkması halinde Analiz Raporları laboratuvarca ilgili İhracatçılar Birliği' ne  gönderilir.

İlk denetimi yapılan Bal partisinin Gümrüklü sahada ya da ilgili yerde taşıma aracına yüklenmesi öncesinde (konteynır, tır vs.) , ihracatçı firma tarafından bir dilekçe ekinde Analiz belgesi fotokopisinin de bulunması suretiyle ilgili Grup Başkanlığına Bal ikinci denetimi başvurusu yapılır. Yüklemenin görevlendirilen Ürün Denetmeni nezaretinde yapılmasına müteakip Analiz raporu Denetmen tarafından onaylanmak suretiyle ihracatçı firmaya teslim edilir.

Bal birinci denetim başvuru formları

Bal ikinci denetim başvuru dilekçe örneği

SINIFLANDIRMA-TKDYB

01/01/2014 tarihinde yürürlüğe giren “İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/22)” çerçevesinde sınıflandırılmış firmalar ile sorumlu denetçiler tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülüklere ilişkin bilgi , Denetim Beyanı ve Belgesi ile Numune Kayıt Defteri Örneğine aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir.

İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/22)

 

Not: Denetim Beyanı ve Belgesi ve Numune Kayıt Defteri tebliğ ekindedir.

***Sınıflandırma başvurusu işletmenin bulunduğu ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne  TAREKS üzerinden yapılır.

***Başvuru tarihini takip eden en geç 7 iş günü içinde aşağıdaki tabloda yer alan bilgi ve belgeler TAREKS'e elektronik ortamda yüklenir

thead>
SINIF BAŞVURUDA ARANAN BİLGİ VE BELGELER
A Marka Tescil Belgesi Kalite Sistem Belgesi Ticaret ve/veya Sanayi Odalarınca düzenlenmiş Kapasite Raporu (Kapasite Raporu düzenlenmeyen durumlar için ilgili kurumdan alınan belge) -    Sorumlu Denetçi ve/veya laboratuvar elemanı istihdam edildiğini gösteren başvuru tarihi itibarı ile son 3 aylık Sosyal Güvenlik Kurumu Bildirgesi (Sorumlu Denetçi ve/veya laboratuvar elemanının firma sahibi/ortağı olması halinde bu durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi) -    Laboratuvar elemanı istihdam edilmesi halinde, uzmanlık alanını gösterir diploma

-    Ürünün hazırlanması için gerekli altyapının kiralık olması halinde kira sözleşmesi

B -    Marka Tescil Belgesi dışında  “A” sınıfı için aranan bilgi ve belgeler

C

-   Kalite Sistem Belgesi dışında  “B” sınıfı için aranan bilgi ve belgeler

HURDA

       İhracat 2006/7 sayılı " İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ "  ve Tebliğ de yapılan değişiklikle (21.04.2011 tarihinde yayımlanan İhracat 2011/6 Sayılı Tebliğ)  kayıt altına alınmış olan hurda bakır, atık kağıt ve karton ile hurda alüminyum ihracında Ürün Grup Başkanlıklarına ilgili evraklarla başvuru yapılması gerekmektedir.

Hurda Bakır Beyanname

 • Hurda Kağıt/Alüminyum Beyanname
 • Üretim Konusuyla İlgili Üretici Derneklerine ve İhracatçı Birliklerine Üye Üç İmalatçı Firmadan Beyannamede Belirtilen Maddelerin Üretimde Kullanılmayak Evsafta Olduğuna Dair Alınan Yazı
 • Üretici Derneklerine ve İhracatçı Birliklerine Firmaların Üye Olduğunu Gösterir Yazılar.
 • Ürünlerin Kilosunu Gösteren Kantar Fişi
 • 2006/7 Sayılı Tebliğ
 • 2011/6 Sayılı Tebliğ

TAREKS-2011/53

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Nedir?

TAREKS, güvenlik, kalite ve standartlara uygunluk açısından tüketicimizi ve üreticimizi korumak amacıyla gerçekleştirilen ithalat ve ihracat denetimlerinin risk esaslı olarak yapılmasına imkân veren web tabanlı bir yazılımdır.

TAREKS'in Amacı Nedir?

İhracat ve ithalat aşamalarında uygulanan denetimlerin, ekonomik ve ticaret koşullarına uygun, son teknolojinin imkânlarından yararlanarak çağdaş bir anlayışla gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Böylece, kamu kaynaklarının ve ekonomik kaynakların daha zamanlı, etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlar.

TAREKS Neyi Değiştiriyor?

TAREKS, geleneksel olarak uygulanan ve ihracat ve ithalat aşamasında her partinin fiziki olarak denetlenmesi anlayışını değiştirmektedir. Yeni uygulamayla birlikte, ilgili kamu kurumlarınca belirlenen kıstaslara göre, ithalat ve ihracata konu ürünlerden riskli olanlar elektronik ortamda TAREKS tarafından belirlenecek ve fiziki denetimler bu ürünler üzerine yoğunlaşacaktır.

Hangi Ürünleri Kapsamaktadır?

TAREKS'in öncelikle ithalatta ürün güvenliği denetimine tabi tutulan kişisel koruyucu donanım, oyuncak, yapı malzemeleri, tıbbi cihaz, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanı, pil ve akümülatör gibi sanayi ürünleri ile ihracatta ve ithalatta kalite denetimine tabi tutulan tarım ürünlerini kapsaması öngörülmektedir. Ekonomi Bakanlığı tarafından Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleriyle yapılacak mevzuat düzenlemeleriyle birlikte aşamalı olarak TAREKS kapsamına alınacak ürün grupları belirlenecektir. Söz konusu düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanacak, ayrıca ticaret ve sanayi odaları gibi ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarına zamanlıca bildirilecektir.

TAREKS Yeni Kullanıcı İlave Etme Dilekçe Örneği

TAREKS Yetki Süresi Uzatma Dilekçe Örneği

TAREKS Taahhütname Örneği

Azilname Dilekçe Örneği

ÜRÜN GÜVENLİĞİ

Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıkları tarafından yürütülen İthalatta Ürün Güvenliği denetimleri şu an itibariyle altı ürün grubunda toplanmıştır. Ürün Güvenliği mevzuatının dayandığı temel mevzuat Çerçeve Kanun ve bağlı yönetmeliklerdir. İthalatta ürün güvenliği denetimleri ise bu mevzuata dayanılarak yayımlanan Ürün Güvenliği ve Denetimleri Tebliğleri çerçevesinde yürütülmektedir. Her ürün grubu ile ilgili mevzuatlara, yardımcı dokümanlara, başvuru formu örneklerine ilgili resmin üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

OYUNCAK

Oyuncakların ürün güvenliği denetimlerini yürüten Grup Başkanlıklarına başvuru yapmadan önce söz konusu ürünlerle ilgili mevzuatları çok iyi bilmeniz gerekmektedir. Başvuru işlemleri Grup Başkanlıklarında ilk kayıt esnasında evrakların incelenmesi esasına dayanmaktadır. Ancak ithalata konu olan ürünlere esas teşkil eden belgeler (test raporları, tip inceleme bilgileri, vb) başvuruyu takip eden 3 işgünü içinde incelenmektedir. Başvuruya esas olan ürünler için sunacağınız belgelerde sorun olması durumunda ,ürünlerin gümrüklü sahadan çekilmesi zaman alacağı için başvuru sahiplerinin sorun yaşayabileceği ve zarara uğrayabileceği gerçeğini unutmamaları gerekmektedir. Bu sebeple Oyuncak ithalatı yapmak isteyen kişi ya da firmaların haiz olmaları gereken bilgi ve mevzuatların pek çoğu aşağıda verilmiştir. Oyuncak ithalatı yapmadan önce bu bilgilerin öğrenilmesinde büyük fayda bulunmaktadır.  

Başvuru Bilgi Ve Belgeleri:

Not:  Kapsam dışı başvurularda ürün üzerinde CE işareti bulunması durumunda bu ibarenin neden iliştirildiğine dair bir belgenin de başvuru esnasında sunulması gerekmektedir!   

Oyuncak Mevzuatları

· Oyuncak-Türkiye'de oyuncak ile ilgili yasal düzenlemeler

· Oyuncak üreticinin CE işareti koymak için yapması gerekenle

KKD

Kişisel Koruyucu Donanımların ürün güvenliği denetimlerini yürüten Grup Başkanlıklarına başvuru yapmadan önce söz konusu ürünlerle ilgili mevzuatları çok iyi bilmeniz gerekmektedir. Başvuru işlemleri Grup Başkanlıklarında ilk kayıt esnasında evrakların incelenmesi esasına dayanmaktadır. Ancak ithalata konu olan ürünlere esas teşkil eden belgeler (test raporları, tip inceleme bilgileri,uygunluk beyanları vb) başvuruyu takip eden 3 işgünü içinde incelenmektedir. Başvuruya esas olan ürünler için sunacağınız belgelerde sorun olması durumunda ,ürünlerin gümrüklü sahadan çekilmesi zaman alacağı için başvuru sahiplerinin sorun yaşayabileceği ve zarara uğrayabileceği gerçeğini unutmamaları gerekmektedir. Bu sebeple Kişisel Koruyucu Donanım ithalatı yapmak isteyen kişi ya da firmaların haiz olmaları gereken bilgi ve mevzuatların pek çoğu aşağıda verilmiştir. Kişisel Koruyucu Donanım ithalatı yapmadan önce bu bilgilerin öğrenilmesinde büyük fayda bulunmaktadır. 

Başvuru Bilgi ve Belgeleri:

 Not: Kapsam dışı başvurularda ürün üzerinde CE işareti bulunması durumunda bu ibarenin neden iliştirildiğine dair bir belgenin de başvuru esnasında sunulması gerekmektedir!  

Kişisel Koruyucu Donanım Mevzuatları

TIBBİ CİHAZLAR

Tıbbi Cihazların ürün güvenliği denetimlerini yürüten Grup Başkanlıklarına başvuru yapmadan önce söz konusu ürünlerle ilgili mevzuatları çok iyi bilmeniz gerekmektedir. Başvuru işlemleri Grup Başkanlıklarında ilk kayıt esnasında evrakların incelenmesi esasına dayanmaktadır. Ancak ithalata konu olan ürünlere esas teşkil eden belgeler (test raporları, tip inceleme bilgileri,uygunluk beyanları vb) başvuruyu takip eden 3 işgünü içinde incelenmektedir. Başvuruya esas olan ürünler için sunacağınız belgelerde sorun olması durumunda ,ürünlerin gümrüklü sahadan çekilmesi zaman alacağı için başvuru sahiplerinin sorun yaşayabileceği ve zarara uğrayabileceği gerçeğini unutmamaları gerekmektedir. Bu sebeple Tıbbi Cihazların ithalatı yapmak isteyen kişi ya da firmaların haiz olmaları gereken bilgi ve mevzuatların pek çoğu aşağıda verilmiştir. Tıbbi Cihazların ithalatının yapmadan önce bu bilgilerin öğrenilmesinde büyük fayda bulunmaktadır. 

Başvuru Bilgi ve Belgeleri:

 Not: Kapsam dışı başvurularda ürün üzerinde CE işareti bulunması durumunda bu ibarenin neden iliştirildiğine dair bir belgenin de başvuru esnasında sunulması gerekmektedir!    

Tıbbi Cihaz Mevzuatları

TELEKOMÜNİKASYON    

Telekomünikasyon ürünlerinin ürün güvenliği denetimlerini yürüten Grup Başkanlıklarına başvuru yapmadan önce söz konusu ürünlerle ilgili mevzuatları çok iyi bilmeniz gerekmektedir. Başvuru işlemleri Grup Başkanlıklarında ilk kayıt esnasında evrakların incelenmesi esasına dayanmaktadır. Ancak ithalata konu olan ürünlere esas teşkil eden belgeler (test raporları, tip inceleme bilgileri,uygunluk beyanları vb) başvuruyu takip eden 3 işgünü içinde incelenmektedir. Başvuruya esas olan ürünler için sunacağınız belgelerde sorun olması durumunda ,ürünlerin gümrüklü sahadan çekilmesi zaman alacağı için başvuru sahiplerinin sorun yaşayabileceği ve zarara uğrayabileceği gerçeğini unutmamaları gerekmektedir. Bu sebeple Telekomünikasyon ürünlerinin ithalatı yapmak isteyen kişi ya da firmaların haiz olmaları gereken bilgi ve mevzuatların pek çoğu aşağıda verilmiştir. Telekomünikasyon ürünlerinin ithalatı yapmadan önce bu bilgilerin öğrenilmesinde büyük fayda bulunmaktadır. 

Başvuru Belge ve Bilgileri

TTTE İthalat Denetimi Tebliğ (2014 / 8)

-  * Kapsam dışı başvurularda ürün üzerinde CE işareti bulunması durumunda bu ibarenin neden iliştirildiğine dair bir belgenin de başvuru esnasında sunulması gerekmektedir! 

TELEKOMÜNİKASYON

Telekomünikasyon ürünlerinin ürün güvenliği denetimlerini yürüten Grup Başkanlıklarına başvuru yapmadan önce söz konusu ürünlerle ilgili mevzuatları çok iyi bilmeniz gerekmektedir. Başvuru işlemleri Grup Başkanlıklarında ilk kayıt esnasında evrakların incelenmesi esasına dayanmaktadır. Ancak ithalata konu olan ürünlere esas teşkil eden belgeler (test raporları, tip inceleme bilgileri,uygunluk beyanları vb) başvuruyu takip eden 3 işgünü içinde incelenmektedir. Başvuruya esas olan ürünler için sunacağınız belgelerde sorun olması durumunda ,ürünlerin gümrüklü sahadan çekilmesi zaman alacağı için başvuru sahiplerinin sorun yaşayabileceği ve zarara uğrayabileceği gerçeğini unutmamaları gerekmektedir. Bu sebeple Telekomünikasyon ürünlerinin ithalatı yapmak isteyen kişi ya da firmaların haiz olmaları gereken bilgi ve mevzuatların pek çoğu aşağıda verilmiştir. Telekomünikasyon ürünlerinin ithalatı yapmadan önce bu bilgilerin öğrenilmesinde büyük fayda bulunmaktadır. 

Başvuru Belge ve Bilgileri

 • TTTE İthalat Denetimi Tebliğ (2014 / 8)
 • Kapsam dışı başvurularda ürün üzerinde CE işareti bulunması durumunda bu ibarenin neden iliştirildiğine dair bir belgenin de başvuru esnasında sunulması gerekmektedir! 

Telekomünikasyon Mevzuatları

Avrupa Komisyonu'nun TTTE' ye İlişkin Web Sayfası

Gemi Teçhizatı Yönetmeliği

Gemi Teçhizatı Yönetmeliği Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri ve Onaylanmış Kuruluşlar

PİL VE AKÜLER

Pil ve Akülerin ürün güvenliği denetimlerini yürüten Grup Başkanlıklarına başvuru yapmadan önce söz konusu ürünlerle ilgili mevzuatları çok iyi bilmeniz gerekmektedir. Başvuru işlemleri Grup Başkanlıklarında ilk kayıt esnasında evrakların incelenmesi esasına dayanmaktadır. Ancak ithalata konu olan ürünlere esas teşkil eden belgeler (test raporları, tip inceleme bilgileri,uygunluk beyanları vb) başvuruyu takip eden 3 işgünü içinde incelenmektedir. Başvuruya esas olan ürünler için sunacağınız belgelerde sorun olması durumunda ,ürünlerin gümrüklü sahadan çekilmesi zaman alacağı için başvuru sahiplerinin sorun yaşayabileceği ve zarara uğrayabileceği gerçeğini unutmamaları gerekmektedir. Bu sebeple Pil ve Akülerin ithalatı yapmak isteyen kişi ya da firmaların haiz olmaları gereken bilgi ve mevzuatların pek çoğu aşağıda verilmiştir. Pil ve Akülerin ithalatının yapmadan önce bu bilgilerin öğrenilmesinde büyük fayda bulunmaktadır.
Başvuru Belgeleri ve Bilgileri

Kapsam dışı başvurularda ürün üzerinde CE işareti bulunması durumunda bu ibarenin neden iliştirildiğine dair bir belgenin de başvuru esnasında sunulması gerekmektedir!  

  Pil ve Akülerin Mevzuatları

YAPI MALZEMELERİ

Yapı ürünlerinin ürün güvenliği denetimlerini yürüten Grup Başkanlıklarına başvuru yapmadan önce söz konusu ürünlerle ilgili mevzuatları çok iyi bilmeniz gerekmektedir. Başvuru işlemleri Grup Başkanlıklarında ilk kayıt esnasında evrakların incelenmesi esasına dayanmaktadır. Ancak ithalata konu olan ürünlere esas teşkil eden belgeler (test raporları, tip inceleme bilgileri,uygunluk beyanları vb) başvuruyu takip eden 3 işgünü içinde incelenmektedir. Başvuruya esas olan ürünler için sunacağınız belgelerde sorun olması durumunda ,ürünlerin gümrüklü sahadan çekilmesi zaman alacağı için başvuru sahiplerinin sorun yaşayabileceği ve zarara uğrayabileceği gerçeğini unutmamaları gerekmektedir. Bu sebeple Yapı ürünlerinin ithalatı yapmak isteyen kişi ya da firmaların haiz olmaları gereken bilgi ve mevzuatların pek çoğu aşağıda verilmiştir. Yapı ürünlerinin ithalatı yapmadan önce bu bilgilerin öğrenilmesinde büyük fayda bulunmaktadır.

Başvuru Belge ve Bilgileri

Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (2014/ 14)

* Kapsam dışı başvurularda ürün üzerinde CE işareti bulunması durumunda bu ibarenin neden iliştirildiğine dair bir belgenin de başvuru esnasında sunulması gerekmektedir!

Yapı Malzemeleri Mevzuatı 

* Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)