İhracatta Standardı Zorunlu Ürünlerle İlgili Düzenlemeler ve Kontrol Belgeleri

SINIFLANDIRMA-TKDYB

01/01/2014 tarihinde yürürlüğe giren “İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/22)” çerçevesinde sınıflandırılmış firmalar ile sorumlu denetçiler tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülüklere ilişkin bilgi , Denetim Beyanı ve Belgesi ile Numune Kayıt Defteri Örneğine aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir.

İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/22)

Not: Denetim Beyanı ve Belgesi ve Numune Kayıt Defteri tebliğ ekindedir.

***Sınıflandırma başvurusu işletmenin bulunduğu ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne  TAREKS üzerinden yapılır.

***Başvuru tarihini takip eden en geç 7 iş günü içinde aşağıdaki tabloda yer alan bilgi ve belgeler TAREKS'e elektronik ortamda yüklenir

SINIF BAŞVURUDA ARANAN BİLGİ VE BELGELER
A Marka Tescil Belgesi Kalite Sistem Belgesi Ticaret ve/veya Sanayi Odalarınca düzenlenmiş Kapasite Raporu (Kapasite Raporu düzenlenmeyen durumlar için ilgili kurumdan alınan belge) -    Sorumlu Denetçi ve/veya laboratuvar elemanı istihdam edildiğini gösteren başvuru tarihi itibarı ile son 3 aylık Sosyal Güvenlik Kurumu Bildirgesi (Sorumlu Denetçi ve/veya laboratuvar elemanının firma sahibi/ortağı olması halinde bu durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi) -    Laboratuvar elemanı istihdam edilmesi halinde, uzmanlık alanını gösterir diploma

-    Ürünün hazırlanması için gerekli altyapının kiralık olması halinde kira sözleşmesi

B -    Marka Tescil Belgesi dışında  “A” sınıfı için aranan bilgi ve belgeler

C

-   Kalite Sistem Belgesi dışında  “B” sınıfı için aranan bilgi ve belgeler

TAREKS-2011/53

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Nedir?

TAREKS, güvenlik, kalite ve standartlara uygunluk açısından tüketicimizi ve üreticimizi korumak amacıyla gerçekleştirilen ithalat ve ihracat denetimlerinin risk esaslı olarak yapılmasına imkân veren web tabanlı bir yazılımdır.

TAREKS'in Amacı Nedir?

İhracat ve ithalat aşamalarında uygulanan denetimlerin, ekonomik ve ticaret koşullarına uygun, son teknolojinin imkânlarından yararlanarak çağdaş bir anlayışla gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Böylece, kamu kaynaklarının ve ekonomik kaynakların daha zamanlı, etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlar.

TAREKS Neyi Değiştiriyor?

TAREKS, geleneksel olarak uygulanan ve ihracat ve ithalat aşamasında her partinin fiziki olarak denetlenmesi anlayışını değiştirmektedir. Yeni uygulamayla birlikte, ilgili kamu kurumlarınca belirlenen kıstaslara göre, ithalat ve ihracata konu ürünlerden riskli olanlar elektronik ortamda TAREKS tarafından belirlenecek ve fiziki denetimler bu ürünler üzerine yoğunlaşacaktır.

Hangi Ürünleri Kapsamaktadır?

TAREKS'in öncelikle ithalatta ürün güvenliği denetimine tabi tutulan kişisel koruyucu donanım, oyuncak, yapı malzemeleri, tıbbi cihaz, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanı, pil ve akümülatör gibi sanayi ürünleri ile ihracatta ve ithalatta kalite denetimine tabi tutulan tarım ürünlerini kapsaması öngörülmektedir. Ekonomi Bakanlığı tarafından Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleriyle yapılacak mevzuat düzenlemeleriyle birlikte aşamalı olarak TAREKS kapsamına alınacak ürün grupları belirlenecektir. Söz konusu düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanacak, ayrıca ticaret ve sanayi odaları gibi ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarına zamanlıca bildirilecektir.

TAREKS Yeni Kullanıcı İlave Etme Dilekçe Örneği

TAREKS Yetki Süresi Uzatma Dilekçe Örneği

TAREKS Taahhütname Örneği

Azilname Dilekçe Örneği