Bitkisel ve Hayvansal Gıdaların İthalat ve İhracatında Yapılan Kontroller ve Düzenlenen Sertifikalar Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Bitkisel ve Hayvansal Gıdaların İthalat ve İhracatında Yapılan Kontroller ve Düzenlenen Sertifikalar

_________İHRACAT_________

BİTKİSEL ÜRÜNLER:

Bitki Sağlık Sertifikası (Phytosanitary Certificate): İşleme tabi tutulmamış bitkisel ürünlerin (temel tarım ürünleri) ihracatında Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmektedir. 1951 Roma Uluslararası Bitki Koruma Anlaşmasıyla düzenlenen ve Zirai Karantina Tüzüğü'nün Örnek 6sında yer alan sertifika örneği kullanılmaktadır. Bu sertifika ürünün bitkisel hastalıklardan ari olduğunu belgelemektedir. Fiziksel işlemlere tabi tutulmuş bitkisel ürünlerde ise Bitki Sağlığı Sertifikası aranmaz. Konuyla İlgili olarak http://www.tarim.gov.tr/Belgeler/Mevzuat/Talimatlar/gkgm/ihracat_uygulama_talimati.pdflinkinden bilgi alabilirsiniz. Bitki Sağlık Sertifikası Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüklerince düzenlenmektedir.

Sağlık Sertifikası (Health Certificate): Bunun yanı sıra, hali hazırda geçerli olan mevzuat kapsamında, tüm tarım ürünlerinde işleme tabi tutulup tutulmadığına bakılmaksızın alıcı ülkenin talebi doğrultusunda Sağlık Sertifikası düzenlenmektedir. Bu çerçevede ihracatçının ya da temsilcisinin ürünün denetlenmesini isteyen bir beyanname vermesi üzerine, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gıda güvenliğine yönelik olarak sertifika düzenlenmesi amacıyla yapılan denetim esnasında muayene ve analiz etmek üzere gerektiğinde numune alınarak denetim raporu ve analiz sonuçlarının değerlendirilmesinde alıcı ülke talebi ve/veya Türk Gıda Kodeksi esas alınmaktadır. Sağlık sertifikaları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüklerince düzenlenmektedir. Konuyla İlgili olarak su ürünleri için;

http://www.tarim.gov.tr/Belgeler/Mevzuat/Talimatlar/gkgm/SuUrunleri_Isletmelerine_Ihrizni_Verilmesi_Talimati.pdf

 bitkisel gıda ve yem için;

http://www.tarim.gov.tr/Belgeler/Mevzuat/Talimatlar/gkgm/ihracat_uygulama_talimati.pdf

linklerinden bilgi alabilirsiniz.

Üretim izni prosedürü kapsamında tesisleri 3 ayda bir olmak üzere denetlenen ve ürünleri analiz edilen firmaların ihracat amaçlı sertifika taleplerinde ürünleri kontrol edilmeksizin Sağlık Sertifikası düzenlenir. Tesisleri 3 ayda bir kontrol edilmeyen ihracatçıların yapacağı ihracatlar ise tesadüfi seçilen partilerin tesadüfi örnekleme (random sampling) metoduyla kontrol edilmesi suretiyle sertifikalandırılmaktadır.

Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizden ihraç edilen ürünlerde tespit edilen olumsuzluklar RASFF (Hızlı Alarm Sistemi) kapsamında bu konuda kontakt noktası olan TKB Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bildirilmektedir.  Bildirim alan firmaların takip eden 5 ihraç partisi analize tabi tutulmaktadır. Olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı takdirde tesadüfi örnekleme metoduna dönülmektedir.

Bazı ürün ve ülkeler itibariyle farklılık arzededn durumlar:

Kuru Meyveler (Aflatoksin): Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan ve 2007/459/EC sayılı Komisyon Kararı gereğince fındık, antepfıstığı ve kuru incir ile bunlardan elde edilen ürünlerin AB ülkelerine ihracatında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı düzenlenen Sağlık Sertifikası ve Aflatoksin Analiz Raporu zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda yukarıda belirtilen karar kapsamındaki ürünlerin ihracatında her parti için numune alınarak Aflatoksin analizi yapılmakta ve analiz sonucu uygun çıkan ürünler için Sağlık Sertifikası düzenlenmektedir. AB'ye ithalatı sırasında söz konusu Sağlık Sertifikası ve Aflatoksin Analiz Raporu ile birlikte sevkedilen ihraç partilerinin %5'i kontrole tabi tutulmaktadır. (Kuru meyvelerde Aflatoksin analizi zorunluluğu öncesinde, kabuklu fındıklarda yalnızca Bitki Sağlığı Sertifikası, kavrulmuş veya işlenmiş fındıklarda ise Sağlık Sertifikası düzenlenmekteydi)

Çekirdeksiz Kuru Üzüm Analiz Belgesi

Kanada, ABD ve Avustralya'ya çekirdeksiz kuru üzüm ihraç edecek firmaların İzmir Hıfzıssıhha Enstitüsü, İzmir Tarım İl Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma ve Uygulama Merkezi Laboratuvarı'nın (ARGEFAR) birinden kurşun kalıntısı ve pestisite yönelik analiz raporu alma zorunluluğu bulunmakta olup, numune alınması işlemleri Ekonomi BakanlığıBölge Müdürlüklerine bağlı İl Müdürlüklerince yapılmaktadır.

Mantar (Radyasyon): Ayrıca, AB'ye doğa mantarlarının ihracatında da 2006/1635 sayılı Avrupa Komisyonu Yönetmeliği gereğince zorunlu olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından radyasyon analizi yapılmakta ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı azami radyasyon limitlerinin altında olduğunu gösteren özel bir sertifika düzenlenmektedir.

Rusya: Ülkemizden Rusya Federasyonuna yapılan yaş meyve sebze ihracatı ile ilgili olarak alıcı ülke talebi doğrultusunda her ihraç partisi için numune alınarak pestisit analizleri yapılmakta ve Sağlık Sertifikası düzenlenmektedir.

Bitki Sağlığı Sertifikası, Hayvan Sağlığı Sertifikası ve Sağlık Sertifikası alınması için ihracatçının ülke genelinde 81 İlde bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvurması ve ürünü ihraç etmek istedikleri ülkenin hangi kriterleri aradıklarını bilmeleri gerekmektedir.

HAYVANSAL ÜRÜNLER:

Veteriner Sağlık Sertifikaları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüklerince düzenlenmektedir.Canlı hayvanların ve hayvansal ürünlerin ihracatında düzenlenen Sağlık Sertifikaları hedef ülke ve ürün bazında farklılık göstermektedir. Konuyla İlgili olarak http://www.tarim.gov.tr/Belgeler/Mevzuat/Talimatlar/gkgm/Canli_Hayvan_Ihracat_Sertifika.pdf internet adresinden bilgi alabilirsiniz. Ülke ve ürün bazında düzenlenen sağlık sertifikaları örnekleri yer almaktadır. Hayvan Sağlık Sertifikaları düzenlenirken alıcı ülkenin istekleri ve belirlemiş olduğu sertifika formatı dikkate alınmaktadır.

 

PAMUK

      

Ülkemizde Pamukların dahili piyasada ve ihracatta işlem görmeleri için ilgili Tüzük ve Tebliğler gereği, T.C. Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri bünyesinde bulunan Ürün Denetmenleri Grup Başkanlığı tarafından denetlenmesi gerekmektedir.

Pamuk denetimine konu olan Çırçır işletmeleri her sezon çalışmaya başlamadan en az 15 gün önce TAREKS üzerinden Sezonluk Bildirim başvurusunu bağlı olduğu T.C. Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri bünyesinde bulunan Ürün Denetmenleri Grup Başkanlığına yapmak zorundadır. Firmaların bu konuda mağdur olmamaları için bu işlemi gecikme olmaksızın yapmaları gerekmektedir.

 

 Yasal Mevzuatlar: 

1- Pamukların kontrolüne dair tüzük   

2- Pamukların çırçırlanma, preselenme ve depolanmasının denetimine dair tüzük

3- Pamukların Kontrolüne ilişkin Tebliğ (2012/25)

4-Pamukların Kontrolüne ilişkin Tebliğ Eki (2012/25)

5- Pamukların Standardizasyonuna ilişkin tebliğ (2012/27)

6- Pamukların Standardizasyonuna ilişkin tebliğ Eki (2012/27)

 

 

BAL

   

Bal ihracatı yapacak firmaların öncelikle ihraç edecekleri Bal partisini tamamen hazırlaması gerekmektedir. Hazır olan Bal partisinin denetimi için ilgili T.C. Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri bünyesinde bulunan Ürün Denetmenleri Grup Başkanlığına aşağıdaki belgeler ile başvuru yapılır.

Denetimi yapılıp, numuneleri alınan bal partisinin tamamı ilgili Ürün Denetmeni tarafından mühürlenir. Alınan numuneler ilgili Grup Başkanlığından alınan bir yazı ekinde Ege Üniversitesi ARGEFAR veya MRL laboratuarına teslim edilir.

Analizi yapılan Bal partisinin Doğal Arı Balı çıkması halinde Analiz Raporları laboratuvarca ilgili İhracatçılar Birliği' ne  gönderilir.

İlk denetimi yapılan Bal partisinin Gümrüklü sahada ya da ilgili yerde taşıma aracına yüklenmesi öncesinde (konteynır, tır vs.) , ihracatçı firma tarafından bir dilekçe ekinde Analiz belgesi fotokopisinin de bulunması suretiyle ilgili Grup Başkanlığına Bal ikinci denetimi başvurusu yapılır. Yüklemenin görevlendirilen Ürün Denetmeni nezaretinde yapılmasına müteakip Analiz raporu Denetmen tarafından onaylanmak suretiyle ihracatçı firmaya teslim edilir.

* Bal birinci denetim başvuru formları

* Bal ikinci denetim başvuru dilekçe örneği

İhracatta Standardı Zoruunlu Ürünlerle İlgili Düzenlemeler ve Kontrol Belgeleri

İlgili yönetmelik gereği (Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) ihracat aşamasında zorunlu standart denetimine tabi ürünlerin ihraç edilmesi durumunda T.C. Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri bünyesinde bulunan Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıkları tarafından parti bazlı denetimin yapılıp, Kontrol Belgesinin düzenlenmesi gerekmektedir. İhracat denetimleri için ihracatçıların TAREKS sistemi üzerinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye TAREKS bölümünden ulaşabilirsiniz.

İhracat aşamasında Zorunlu Standart Denetimine tabi olan ürünlerin listesi her yıl için yayımlanan Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ile belirlenmektedir. 

*2014Yılı Zorunlu Standart Denetimine Tabi Ürün Listesi  2014-21 Tebliği 

 Ekler

İhracat denetimi talep edecek firmaların (ya da kişilerin) ilgili Grup Başkanlığına başvuru yapmaları için parti bazlı olarak başvuru evrakları (beyanname) hazırlamaları gerekmektedir.

 

STANDART DIŞI ÖN İZİN

 

 

 

SINIFLANDIRMA-TKDYB

01/01/2014 tarihinde yürürlüğe giren “İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/22)” çerçevesinde sınıflandırılmış firmalar ile sorumlu denetçiler tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülüklere ilişkin bilgi , Denetim Beyanı ve Belgesi ile Numune Kayıt Defteri Örneğine aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir.

İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/22)

Not: Denetim Beyanı ve Belgesi ve Numune Kayıt Defteri tebliğ ekindedir.

***Sınıflandırma başvurusu işletmenin bulunduğu ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne  TAREKS üzerinden yapılır.

***Başvuru tarihini takip eden en geç 7 iş günü içinde aşağıdaki tabloda yer alan bilgi ve belgeler TAREKS'e elektronik ortamda yüklenir.

 SINIF

BAŞVURUDA ARANAN BİLGİ VE BELGELER

A

-    Marka Tescil Belgesi

-    Kalite Sistem Belgesi

-    Ticaret ve/veya Sanayi Odalarınca düzenlenmiş Kapasite Raporu (Kapasite Raporu düzenlenmeyen durumlar için ilgili kurumdan alınan belge)

-    Sorumlu Denetçi ve/veya laboratuvar elemanı istihdam edildiğini gösteren başvuru tarihi itibarı ile son 3 aylık Sosyal Güvenlik Kurumu Bildirgesi (Sorumlu Denetçi ve/veya laboratuvar elemanının firma sahibi/ortağı olması halinde bu durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi)

-    Laboratuvar elemanı istihdam edilmesi halinde, uzmanlık alanını gösterir diploma

-    Ürünün hazırlanması için gerekli altyapının kiralık olması halinde kira sözleşmesi

B

-    Marka Tescil Belgesi dışında  “A” sınıfı için aranan bilgi ve belgeler

C

-   Kalite Sistem Belgesi dışında  “B” sınıfı için aranan bilgi ve belgeler

     

TAREKS-2011/53

 

 

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Nedir?

TAREKS, güvenlik, kalite ve standartlara uygunluk açısından tüketicimizi ve üreticimizi korumak amacıyla gerçekleştirilen ithalat ve ihracat denetimlerinin risk esaslı olarak yapılmasına imkân veren web tabanlı bir yazılımdır.

TAREKS'in Amacı Nedir?

İhracat ve ithalat aşamalarında uygulanan denetimlerin, ekonomik ve ticaret koşullarına uygun, son teknolojinin imkânlarından yararlanarak çağdaş bir anlayışla gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Böylece, kamu kaynaklarının ve ekonomik kaynakların daha zamanlı, etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlar.

TAREKS Neyi Değiştiriyor?

TAREKS, geleneksel olarak uygulanan ve ihracat ve ithalat aşamasında her partinin fiziki olarak denetlenmesi anlayışını değiştirmektedir. Yeni uygulamayla birlikte, ilgili kamu kurumlarınca belirlenen kıstaslara göre, ithalat ve ihracata konu ürünlerden riskli olanlar elektronik ortamda TAREKS tarafından belirlenecek ve fiziki denetimler bu ürünler üzerine yoğunlaşacaktır.

Hangi Ürünleri Kapsamaktadır?

TAREKS'in öncelikle ithalatta ürün güvenliği denetimine tabi tutulan kişisel koruyucu donanım, oyuncak, yapı malzemeleri, tıbbi cihaz, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanı, pil ve akümülatör gibi sanayi ürünleri ile ihracatta ve ithalatta kalite denetimine tabi tutulan tarım ürünlerini kapsaması öngörülmektedir. Ekonomi Bakanlığı tarafından Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleriyle yapılacak mevzuat düzenlemeleriyle birlikte aşamalı olarak TAREKS kapsamına alınacak ürün grupları belirlenecektir. Söz konusu düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanacak, ayrıca ticaret ve sanayi odaları gibi ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarına zamanlıca bildirilecektir.

FİRMALAR İÇİN REHBER DÖKÜMAN

TAREKS Firma İlk Başvusu Dilekçe Örneği

TAREKS Yeni Kullanıcı İlave Etme Dilekçe Örneği

TAREKS Yetki Süresi Uzatma Dilekçe Örneği

TAREKS Taahhütname Örneği

Azilname Dilekçe Örneği

Azilname Örneği

 

 

 

İşlenmiş Tarım Ürünleri Beyan Formu/Analiz Sonuç Raporu

İşlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşıma sokulması halinde, bu ürünlerdeki tarım paylarını belirten ve kimyager tarafından onaylanmış belgedir.

_________İTHALAT_________

SAĞLIK AÇISINDAN DENETİMLER:

İthal edilmek istenen tarım ürünlerinin insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden denetimleri, Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği çerçevesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılmaktadır. Konuyla ilgili olarak http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131231M1-5.htminternet adresinden bilgi alabilirsiniz.

Ürünün ilgili mevzuatına uygun olmadığının tespiti halinde, gerekçeli “Uygunsuzluk Yazısı” düzenlenir ve bu ürünlerin ithalatına izin verilmez. Uygunsuz ürünler mahrecine iade edilir veya imha edilir. 

Bahse konu Tebliğ'in 10. Maddesinde yer alan muafiyet hükümleri kapsamında yapılacak ithalatlarda Kontrol Belgesi veya Uygunluk Yazısı aranmaz.

Diğer taraftan, ithal edilen bitkisel ürünlere menşe ülke yetkili otoriteleri tarafından düzenlenmiş Bitki Sağlığı Sertifikası veya Sağlık Sertifikasının eşlik etmesi gerekmektedir. 

Hayvansal ürünlerin ithalatında da menşe ülkenin hayvan hastalıkları açısından durumuna bağlı olarak, ülkelere ve ürünlere göre farklı veteriner sağlık sertifikası veya hayvan sağlık sertifikası düzenlenmesi aranabilmektedir. Söz konusu kontrol Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılmaktadır.  Konuyla ilgili olarak http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111217-8.htminternet adresinden bilgi alabilirsiniz.

STANDART KONTROLLERİ:

Her yıl yayımlanan İthalatta Kontrolü Ürün Denetmenleri Tarafından Yapılan Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatta Ticari  Kalite Denetimi  Tebliği ekli listesinde yer alan ürünlerin ithal edilmek istenmesi halinde T.C. Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri bünyesinde bulunan Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıklarına başvuru yapılarak, ürünler gümrük sahasında iken denetimlerinin yapılması gerekmektedir.

Bu denetimler sonucunda bahsi geçen ürünün ülkeye girişinde bir sakınca yoksa (ilgili olduğu standartlar açısından), TAREKS  refarans numarası sistem üzerinden üretilir ve ürünlerin ithaline izin verilir

-Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatta Ticari Kalite DenetimiTebliği (2014/21) ve Tebliğ Eki

- Tarım İthalat Başvuru Formu

-Numune Alma Tutanağı