DİR Otomasyon Projesi ve Dahilde İşleme İzin Belgesi İlk Müracaat Evrakları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

DİR Otomasyon Projesi ve Dahilde İşleme İzin Belgesi İlk Müracaat Evrakları

Dahilde İşleme Rejimi

 

Dahilde işleme rejimi, ithal eşyasının, Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde işleme faaliyetine tabi tutulması suretiyle elde edilen işlem görmüş ürünün (asıl işlem görmüş ürün veya ikincil işlem görmüş ürün olarak) ihraç edilmesi esasına dayanmaktadır.

İhraç ürünlerimize dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak ve ihraç ürünlerimizi çeşitlendirmek amacıyla, dünya piyasa fiyatlarından gümrük muafiyetli olarak, Ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın, ihraç ürünün üretimi için gerekli olan ve fiyat ve/veya kalite bakımından yurt içi piyasalardan temin edilemeyen, hammadde, yardımcı madde ve ambalaj malzemeleri ithalatına imkan veren ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.

Dahilde İşleme Rejiminde şartlı muafiyet ve geri ödeme sistemi olmak üzere iki tür dahilde işleme tedbiri uygulanmakta olup, Şartlı muafiyet sisteminde ithalat sırasında doğan vergilerin teminata bağlanırken ger, ödeme sisteminde ithalat esnasında vergi alınmakta olup işlem görmüş ürünün ihracı halinde alınana vergi geri ödenmektedir. 

Dahilde işleme rejimi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 108-122 maddeleri arasında, Gümrük Yönetmeliği'nin  349-369. maddeleri arasında düzenlenmiş bulunmaktadır.

Dahilde işleme rejimi, şartlı muafiyet ve geri ödeme sistemi çerçevesinde işlemektedir. Şartlı muafiyet çerçevesinde, serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme malzemesi, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik firmalarca, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, vergileri teminata bağlanmak suretiyle bedelli ve/veya bedelsiz olarak ithal edilmekte ve ihracat taahhüdünün gerçekleşmesini müteakip alınan teminatlar firmaya iade edilmektedir.

Geri ödeme sistemi kapsamında ise, serbest dolaşımda olmayan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme malzemesinin vergileri ithal aşmasında tahsil edilmekte, ticaret politikası önlemleri uygulanmakta olup, söz konusu ithal eşyasından elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, ithalat esnasında alınmış olan vergiler iade edilmektedir.

Dahilde işleme rejimi ile ilgili işlemler, dahilde işleme izin belgesi ve dahilde işleme izni kapsamında yürümekte olup, 27.01.2005 tarihli, 25709 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı'na istinaden düzenlenen 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 15. maddesine göre, dahilde işleme izin belgesi almak için Ekonomi Bakanlığı'na, dahilde işleme izni almak için ise gümrük idaresine başvurulması gerekmektedir. Ayrıca, anılan Tebliğ'in 14. maddesinde, gümrük idaresince dahilde işleme izni verilecek işlemler ayrıntılı olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.

2006/12 sayılı DIR Tebliği'nin Süreler başlıklı Dördüncü Bölümü'nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni için verilen sürelere ek olarak haklı sebep ve mücbir sebep ile fevkalade haller kapsamında ek süre verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında  ithali yapılan eşyanın veya işlem görmüş ürünün gümrük mevzuatı çerçevesinde süresi içerisinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi veya mahrecine iadesi hallerinde bu eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleştirilmesi aranmamaktadır.

Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşya işlem görmüş ürün olarak ve/veya ithal edildiği şekliyle belge/izin süresi içerisinde, ticaret politikalarının uygulanması, eşyanın gümrük idaresince yerinde tespiti, eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili kaydıyla serbest dolaşıma girmesi mümkün bulunmaktadır. Bu durumda serbest dolaşıma giren eşyanın ihracatının gerçekleşmesi aranmamaktadır.   

Dahilde işleme rejimi kapsamında ihracatı gerçekleştirilmeyen ithal eşyasının işlem görmüş ürün ve/veya ithal edildiği şekliyle belge/izin sahibi firma ve/veya yan sanayici firmanın stoklarında bulundurulması zorunludur.

Dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine, dahilde işleme izni ihracat taahhüt hesabının kapatılması için de ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekmektedir.

2006/12 sayılı DIR Tebliği'nin 45 nci maddesi ile dahilde işleme tedbirlerine uyulmaması durumları ve buna ilişkin cezai işlemler belirtilmiştir.

Gümrük Kanununun 238 inci maddesi ile de dahilde işleme rejimine ilişkin hükümlerin ihlal edilmesi durumunda ödenmesi gereken para cezalarına ilişkin hükümler düzenlenmiştir.

Öncelikle projenizle ilgili Dahilde İşleme İzin Belgesi alınabilir mi sorusunun cevabı için;

 Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

 Dahilde İşleme Rejimi Uygulaması Yardım Telefonları

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

Tekstil Dairesi :

(312) 204 75 11, (312) 204 77 52, (312) 204 77 56

Tarım Dairesi :

(312) 204 76 77, (312) 204 76 92

Kimya (Plastik) Ürünleri Dairesi :

(312) 204 76 71, (312) 204 77 61, (312) 204 76 50

Maden Metal Kimya Toprak Orman Ürünleri Dairesi :

(312) 204 77 29,  (312) 204 77 09, (312) 204 77 55, (312) 204 77 04 

Otomotiv Elektrik Elektronik Dairesi :

(312) 204 76 53 

Mevzuat Dairesi :

(312) 204 76 46, (312) 204 76 51

DİR Otomasyon Şubesi :

(312) 204 77 51      (312) 204 76 36

E-mail :    dirotomasyon@ekonomi.gov.tr

 

Dahilde İşleme İzin Belgesi ile ilgili işlemler, 01/01/2015 tarihinden itibaren Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerince yapılmaktadır. Konuyla ilgili Genel Sekreterliğimiz personeli Ekonomi Bakanlığı tarafından İç Anadolu Bölge Müdürlüğünde, OAİB Genel Sekreterliği Hizmet Binasında geçici olarak görevlerilmişlerdir. Bu sebeple tüm başvurularınızdaki dilekçelerizi Ekonomi Bakanlığı İç Anadolu Bölge Müdürlüğüne hitaben yazınız. Fakat bütün evrakları aşağıdaki adrese gönderiniz.

 Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği :

 

?

:

Adres : Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No : 120 Balgat - Ankara / Turkey

'

:

Tel : +90.312.447 27 40

 

:

Faks : +90.312.446 96 05 - 447 01 80  - 446 77 33

 

    

Ayrıntılı Bilgi İçin;

OAİB Genel Sekreterliği

Alp DEMİRCİ veya Kerim GÖKMENOĞLU

Tel : 312-447 27 40—Dahili : 204 ve 201

 

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için;  Kerim Gökmenoğlu ve Alp DEMİRCİ Tel : 312-447 27 40  Dahili : 201 ve 204 DİİB Başvuru Prosedürü ;

 

DİR ile ilgili bütün işlemlerinizde dilekçeyi Ekonomi Bakanlığı İç Anadolu Bölge Müdürlüğüne hitaben yazınız ve Orta Anadolu İhracatçı birlikleri Genel Sekreterliğine gönderiniz.

 

Sistemin aşamaları özetle aşağıda verilmiştir. Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) almak istiyorum, ne yapmalıyım?

 

- DİİB alacak firma, yetkili kuruluşlardan (aşağıda belirtilmiştir.) E-imza sertifikası temin eder. E-İmza Uygulamaları

- Firma, temin ettiği E-imzasının yetkilendirmesini Ekonomi Bakanlığı web sayfasından gerçekleştirir. - 2007/2 sayılı tebliğ eki EK-1`de   yer alan evraklarla Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne ((Dilekçe Ekonomi Bakanlığı İç Anadolu Bölge Müdürlüğüne hitaben yazılır fakat dosya Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği adresine gönderilir.)  firma tanımlaması için müracaat eder.

 - İlgili  Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüğü (Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği personeli) firmanın faaliyetini yerinde tespit eder veya ettirir.

- İlgili Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce firma tanımlaması yapıldıktan sonra, Ekonomi Bakanlığına, elektronik ortamda belge başvurusunda bulunulur. (İhracat listesi, İthalat Listesi, Hammadde Sarfiyat Tablosu elektronik Ortamda Girilir) 

- Firma DİİB onaylandıktan sonra isterse, belgeyi  dilekçe ile müracaat ederek ilgili Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüğünden(Dilekçe Ekonomi Bakanlığı İç Anadolu Bölge Müdürlüğüne hitaben yazılır fakat dosya Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği adresine gönderilir.) talep eder.    

-Firma sisteme aktarılan belgelerin güncellemesini sağlamak için her yeni belge başvurunda güncellenecek evrakları ilgili Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne(Dilekçe Ekonomi Bakanlığı İç Anadolu Bölge Müdürlüğüne hitaben yazılır fakat dosya Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği adresine gönderilir.) dilekçeyle gönderir.     

 

 EK-1

 FİRMA TANIMLAMASI VE KULLANICI YETKİLENDİRMESİ İÇİN GEREKLİ

BİLGİ VE BELGELER

 1-       Dilekçe (Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)

2-       İhraç edilecek mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli) (*)

3-       İmza Sirküleri (Noter tasdikli)

4-       Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetelerinin her biri)

5-       Firmaya ait Vergi Numarası Belgesi (Aslı veya ilgili vergi dairesince tasdikli sureti)

6-       Firma Tanımlama Formu (Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış) (Ek-2)

7-       Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerce imzalanan ve nitelikli elektronik imza sahibi kişiye ilişkin olarak verilen noter tasdikli Taahhütname (İlgili kişinin elektronik imza sertifikası alınırken istenen kimlik bilgilerini, verilecek yetkinin süre sonunu ve noter huzurunda imzalandığına dair kaydı içerecek ve her bir kişi için ayrı ayrı düzenlenecek şekilde) (Ek-3) (**)

8-       İlgili firmanın ihracatçı birliği üyesi olduğuna dair belge (İlk kez Dahilde İşleme Rejiminden yararlanacak imalatçı-ihracatçı veya ihracatçılar için) (**)

9-       Gümrükçe Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (Varsa)

10-    Son döneme ait elektrik faturası (Her takvim yılı itibarıyla yenisi verilmek üzere)

11-    İlgili firmaya ait Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Bordrosu (Son 12 (on iki) aylık döneme ilişkin ve her takvim yılı itibarıyla yenisi verilmek üzere)(***)

 (*): Kesme çiçek, doğal çiçek soğanı, tavuk-balık yetiştiriciliği, araştırma, geliştirme ve deneme üretimi gibi kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için, ilgili kurumdan alınan belgenin aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği ibraz edilir.

(**): Yan sanayici firma tanımlaması için bu belge aranmaz.

(***): İlgili firma tarafından, söz konusu bordro yerine her ay düzenlenen Tahakkuk Fişleri veya ilgili SSK Başkanlığı Sigorta İl Müdürlüğünden, aylık personel sayısı ile prim tutarlarını gösteren bir yazı da ibraz edilebilir.

 NOT :

1- Firma tanımlamasına ve kullanıcı yetkilendirmesine yönelik olarak ek bilgi ve belge istenmesine, ibraz edilen bilgi ve belgelerde değişiklik ve yenilenme istenmesine veya yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden birinin veya birkaçının istenmemesine Müsteşarlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) karar verilir.

2- Taahütname süresinin dolması veya iptali durumunda, süresi dolan veya iptal edilen Taahhütname ek-3'te belirtilen şekilde yenilenmedikçe, web sayfası vasıtasıyla ulaşılabilen bilgi sistemine ilgili kullanıcı tarafından erişim sağlanmasına Müsteşarlıkça izin verilmez.

3- Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin sürelerinin dolması veya iptali durumunda, süresi dolan veya iptal edilen bilgi ve belgeler yenilenmedikçe, kullanıcı tarafından Dahilde İşleme İzin Belgesi müracaatına, revizesine veya kapatılmasına ilişkin işlemlere Müsteşarlıkça izin verilmez.

 Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Otomasyon Sistemi Önemli Linkler Kullanma Kılavuzları

Dahilde İşleme Rejimi Projesini Kullanmak İçin Yapılacak İşlemler

 Projeyi kullanabilmek için;

Firma Kullanma Kılavuzları

http://www.immib.org.tr/files/downloads/dahilde_ve_haricte_isleme_rejimi/DIR_Firma_Kullanim_Kilavuzu.pdf

 DİR MEVZUAT

Dahilde İşleme Rejimi

İhraç ürünlerimize dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak ve ihraç ürünlerimizi çeşitlendirmek amacıyla, dünya piyasa fiyatlarından gümrük muafiyetli olarak, Ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın, ihraç ürünün üretimi için gerekli olan ve fiyat ve/veya kalite bakımından yurt içi piyasalardan temin edilemeyen, hammadde, yardımcı madde ve ambalaj malzemeleri ithalatına imkan veren ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.

Dahilde İşleme Rejiminde şartlı muafiyet ve geri ödeme sistemi olmak üzere iki tür dahilde işleme tedbiri uygulanmakta olup, Şartlı muafiyet sisteminde ithalat sırasında doğan vergilerin teminata bağlanırken ger, ödeme sisteminde ithalat esnasında vergi alınmakta olup işlem görmüş ürünün ihracı halinde alınana vergi geri ödenmektedir.          

 

1 Ocak 2006 tarihinden itibaren, kamuda ilk defa uygulamaya geçirilen Elektronik İmza kullanımı ile Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile ilgili uygulamalar yalnızca elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

Bu proje sayesinde, Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile ilgili olarak; belge müracaatından, belgelerin taahhüt hesaplarının kapatılmasına kadar olan süreçte her türlü işlem (ek süre ve revize talepleri) elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

Projeyle birlikte,

  • Her türlü yazışma ve evrak trafiği ortadan kaldırılmakta,
  • Firmalar, bilgisayarları başında her türlü işlemlerini yerine getirebilmekte,
  • Haftalar sürebilen belge müracaatı, revizesi gibi işlemler saatlerle ölçülebilen zaman dilimlerinde gerçekleştirilmektedir.

Proje Nedir?

Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen, Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgeleri, Yurt İçi Satış ve Teslim Belgeleri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin; firma başvurusundan kapatılmasına kadar geçen bütün süreci elektronik ortamda gerçekleştirmeyi amaçlayan bir projedir.

Elektronik İmza Nedir?

•İmza sahibine bağlı ve tasarrufunda bulunan, güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, imza sahibinin kimliğinin tespitine yarayan ve veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitine imkan veren elektronik veridir.

•Diğer bir ifadeyle; el ile atılan (ıslak) imzanın fonksiyonlarını kapsayan, bireyin kimliğini tanıtan ve bireyin belgeyi onayladığını gösteren elektronik formattaki imzadır.

•Elektronik imza, ıslak imza ile aynı hukuki sonuçları doğurmaktadır.

 

Elektronik İmza Düzenlemeleri Elektronik İmza Hizmet Sağlayıcıları

Faaliyete Başlama Tarihi

Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. (E-Güven)

24/06/2005

TUBİTAK-UEKAE (Kamu Sertifikasyon Merkezi)

30/06/2005

Türk Trust Bilgi, İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. (Turk-Trust)

16/07/2005

EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. (E-Tuğra)

01/09/2006

 Projenin İşleyişi

Firmanın Sisteme Tanımlanması (Bir Defa)

 Elektronik İmza

Telekomünikasyon Kurumunca yetkilendirilmiş aşağıdaki firmalardan herhangi birisinden elektronik imza kullanımı için gerekli olan elektronik sertifika edinilmelidir.

           - E - Güven

            - Türk Trust

            - E - Tuğra

- Tübitak (Kamu Sertifikasyon Merkezi)

 Nitelikli Elektronik İmza kullanımı için Gerekli Programları bilgisayara yüklenmelidir.

·  Dahilde İşleme Rejimi programını kullanmak isteyen her kişi (İhracatçı Firma, Ekonomi Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ve Kamu Kurumu ya da Kuruluşlarının kullanıcıları) internet üzerinden www.ekonomi.gov.tr adresinden Ekonomi Bakanlığı E-imza Uygulamalarından Yetkilendirme Başvurusu yapmak zorundadır

·  Yetkilendirme başvurusu yapılırken temin edilen nitelikli elektronik imza sertifikasının kullanılması zorunludur. Başvuru ekranında; nitelikli elektronik imza sertifika sahibinin, yani ihracatçı firma, kurum ya da kuruluşun uygulamayı kullanmak için yetkilendireceği kişinin kendisi ile ilgili bilgiler ve temsil ettiği firma, kurum ya da kuruluşun bilgileri (İhracatçı Firmalar için, Firmanın Vergi Numarası ve Firmanın Unvanı) www.ekonomi.gov.tr adresinden  Ekonomi Bakanlığı Elektronik İmza Uygulamaları  bölümünden girilmesi gerekmektedir.

·  Başvuru ekranında girilen TC Kimlik Numarası ve temsil edilen Firmanın Vergi Kimlik Numarasının doğru girilmesi gerekmektedir.

·  Bir firmadan birden fazla kişi uygulamayı kullanacak ise her bir kişi için ayrı ayrı yetkilendirme başvurusu yapılmalıdır.

·  Yetkilendirme başvurusunun onayı, istenilen belgelerin teslim edilmesinden sonra yapılacak değerlendirme sonucunda internet üzerinden yapılan başvuru ekranında yazılan e-posta adresine bildirilecektir.

 İhracatçı Firma Kullanıcıları için:

 Dahilde İşleme Rejimi uygulamasını kullanabilmek için internet üzerinden yetkilendirme başvurusu yapılmasını müteakip ihracatçı firmalar için istenen aşağıdaki belgeler bağlı olunan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nce elektronik ortamda sisteme tanıtılması amacıyla, teslim etmeleri gerekmektedir.

 FİRMA TANIMLAMASI VE KULLANICI YETKİLENDİRMESİ İÇİN GEREKLİ

BİLGİ VE BELGELER

 1-       Dilekçe (Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)

2-       İhraç edilecek mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli) (*)

3-       İmza Sirküleri (Noter tasdikli)

4-       Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetelerinin her biri)

5-       Firmaya ait Vergi Numarası Belgesi (Aslı veya ilgili vergi dairesince tasdikli sureti)

6-       Firma Tanımlama Formu (Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış) (Ek-2)

7-       Firmaya ait imza sirkülerinde yer alan, her türlü temsil ve ilzama yetkilendirilmiş veya bu Tebliğ kapsamındaki işlemler açısından özel olarak yetkilendirilmiş kişilerce imzalanan ve nitelikli elektronik imza sahibi kişiye ilişkin olarak verilen noter tasdikli Taahhütname (İlgili kişinin elektronik imza sertifikası alınırken istenen kimlik bilgilerini, verilecek yetkinin süre sonunu ve noter huzurunda imzalandığına dair kaydı içerecek ve her bir kişi için ayrı ayrı düzenlenecek şekilde) (Ek-3) (**)

8-       İlgili firmanın ihracatçı birliği üyesi olduğuna dair belge (İlk kez Dahilde İşleme Rejiminden yararlanacak imalatçı-ihracatçı veya ihracatçılar için) (**)

9-       Gümrükçe Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (Varsa)

10-    Son döneme ait elektrik faturası (Her takvim yılı itibarıyla yenisi verilmek üzere)

11-    İlgili firmaya ait Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Bordrosu (Son 12 (on iki) aylık döneme ilişkin ve her takvim yılı itibarıyla yenisi verilmek üzere)(***)

 (*): Kesme çiçek, doğal çiçek soğanı, tavuk-balık yetiştiriciliği, araştırma, geliştirme ve deneme üretimi gibi kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için, ilgili kurumdan alınan belgenin aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği ibraz edilir.  

(**): Yan sanayici firma tanımlaması için bu belge aranmaz.

(***): İlgili firma tarafından, söz konusu bordro yerine her ay düzenlenen Tahakkuk Fişleri veya ilgili SSK Başkanlığı Sigorta İl Müdürlüğünden, aylık personel sayısı ile prim tutarlarını gösteren bir yazı da ibraz edilebilir.

 NOT :

1- Firma tanımlamasına ve kullanıcı yetkilendirmesine yönelik olarak ek bilgi ve belge istenmesine, ibraz edilen bilgi ve belgelerde değişiklik ve yenilenme istenmesine veya yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerden birinin veya birkaçının istenmemesine Ekonomi Bakanlığınca (İhracat Genel Müdürlüğü) karar verilir.

2- Taahütname süresinin dolması veya iptali durumunda, süresi dolan veya iptal edilen Taahhütname ek-3'te belirtilen şekilde yenilenmedikçe, web sayfası vasıtasıyla ulaşılabilen bilgi sistemine ilgili kullanıcı tarafından erişim sağlanmasına Ekonomi Bakanlığınca izin verilmez.

3- Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin sürelerinin dolması veya iptali durumunda, süresi dolan veya iptal edilen bilgi ve belgeler yenilenmedikçe, kullanıcı tarafından Dahilde İşleme İzin Belgesi müracaatına, revizesine veya kapatılmasına ilişkin işlemlere Ekonomi Bakanlığınca izin verilmez.

FİRMA TANIMLAMA FORMU                                                                           EK-2

 Vergi Numarası

 

Vergi Dairesi Adı

 

Ticaret Sicil No

 

Firma Tipi

 Anonim               Limited                      Komandit               Kollektif

 Kamu                  Fert (Şahıs)               Kooperatif              Holding         Joint Venture

Ticaret Sicil Gazetesinde Yer Alan;

Firma Unvanı

 

Adresi

 

Semt/Belde

 

İlçesi

 

İli

 

Posta Kodu

 

Telefon No

(   ) -      

Hat Sayısı

 

Faks No

(   ) -      

E-Posta

 

Kuruluş Yılı

 

Web Adresi

http://     

Firma Özelliği

  İmalatçı-İhracatçı         Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ)           Yan Sanayici

  İhracatçı                       Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ)              Hizmetler

Gümrükçe Onay. Kişi Statüsü

 A                                    B                             C                                   Diğer

Varsa, Firmanın Bağlı Bulunduğu Holdingin;

Unvanı

 

Holding Vergi No

 

Firma Yetkilisinin; (Firmanın telefonla aranması gerektiği durumlarda irtibat kurulacak kişi/kişiler)

Adı

Soyadı

Görevi

Telefon No / Dahili

Cep Tel. No

 

 

 

(   ) -       /     

(   ) -      

 

 

 

(   ) -       /     

(   ) -      

 

 

 

(   ) -       /     

(   ) -      

Üyesi Olduğunuz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

   01-İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon

   02-Ege

   03-Akdeniz

   04-Uludağ

   05-Antalya

   06-Güneydoğu Anadolu

   07-Denizli Tekstil ve Konfeksiyon

   08-Karadeniz

   09-Orta Anadolu

   10-Doğu Anadolu

   11-İstanbul

   12-İstanbul Maden ve Metaller

   13-Doğu Karadeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar

Üretim Faaliyetinde Bulunduğunuz İller

 01 Adana

 02 Adıyaman

 03 Afyonkarahisar

 04 Ağrı

 05 Amasya

 06 Ankara

 07 Antalya

 08 Artvin

 09 Aydın

 10 Balıkesir

 11 Bilecik

 12 Bingöl

13 Bitlis

 14 Bolu

 15 Burdur

 16 Bursa

 17 Çanakkale

 18 Çankırı

 19 Çorum

 20 Denizli

 21 Diyarbakır

 22 Edirne

 23 Elazığ

 24 Erzincan

 25 Erzurum

 26 Eskişehir

 27 Gaziantep

 28 Giresun

 29 Gümüşhane

 30 Hakkari

 31 Hatay

 32 Isparta

 33 Mersin

 34 İstanbul

 35 İzmir

 36 Kars

 37 Kastamonu

 38 Kayseri

 39 Kırklareli

 40 Kırşehir

 41 Kocaeli

 42 Konya

 43 Kütahya

 44 Malatya

 45 Manisa

 46 K.Maraş

 47 Mardin

 48 Muğla

 49 Muş

 50 Nevşehir

 51 Niğde

 52 Ordu

 53 Rize

 54 Sakarya

 55 Samsun

 56 Siirt

 57 Sinop

 58 Sivas

 59 Tekirdağ

 60 Tokat

 61 Trabzon

 62 Tunceli

 63 Şanlıurfa

 64 Uşak

 65 Van

 66 Yozgat

 67 Zonguldak

 68 Aksaray

 69 Bayburt

 70 Karaman

 71 Kırıkkale

 72 Batman

 73 Şirnak

 74 Bartın

 75 Ardahan

 76 Iğdır

 77 Yalova

 78 Karabük

 79 Kilis

 80 Osmaniye

 81 Düzce

Firma Yetkilisi/Yetkililerinin Adı Soyadı / Unvanı

İmza ve Firma Kaşesi

Yetkilendirmeye İlişkin Taahhütname

İhracatçı firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından, Dahilde İşleme Rejimi uygulamasını ihracatçı firma adına kullanacak nitelikli elektronik imza sahibi kişi/kişilere noter huzurunda imzalanarak verilen taahhütnamedir. Firma, ayrı ayrı olmak üzere bir ya da daha çok (istediği kadar) kişiye yetki verebilir.

·  Firma adına yetkilendirilecek her bir kişi için ayrı ayrı düzenlenmiş olmalıdır. Yetki verilen kişinin; 01/04/2007 tarihli ve 26480 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat 2007/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında, aşağıda kimlik bilgileri verilen kişinin nitelikli elektronik imza ile yapacağı her türlü işlemden, aşağıda belirtilen tarihler itibarıyla ........ vergi numaralı ve ........ unvanlı firmamızın sorumlu olacağını kabul ve taahhüt ederim ifadesi yer almalıdır.

·  Hangi firma adına işlem yapılacağı yer almalıdır.

·  Verilen yetkinin bitiş süresi gün ay ve yıl olarak belirtilmelidir.

·  Yetki verilen kişinin aşağıdaki kimlik bilgileri yer almalıdır.        * T.C. Kimlik Numarası        * Adı Soyadı        * Nüfusa kayıtlı olduğu yer        * Ana ve Baba Adı        * Doğum yeri ve tarihi        * Cinsiyeti        * Cilt No, Aile Sıra No, Sıra No

·  Yetkilendirmeye ilişkin taahhütname firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından noter huzurunda imzalandıktan sonra tasdik ettirilmelidir. Taahhütname Süresinin Uzatılması: İhracatçı Firma adına işlem yapmak için daha önce gönderilmiş bir taahhütnameyle Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulamayı kullanma yetkisi verilen kişinin yetki süresini uzatmak için yukarıdaki tüm bilgileri içeren bir taahhütname uzatma belgesinin ihracatçı firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından noter huzurunda imzalanması ve bu belgenin işlem yapılan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde taahhütname süresi dolan kişiler uygulamaya giremezler. Taahhütnamenin İptal Edilmesi: İhracatçı Firma adına işlem yapmak için daha önce yetkilendirilmiş bir kişinin taahhütnamesinin iptal edilmesi için, ihracatçı firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından noter huzurunda imzalanarak düzenlenmiş bir taahhütname iptal belgesinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne verilmesi gerekmektedir. Taahhütname İptal Belgesinin gönderilmesine kadar olan süre içerisinde kişinin yetkisinin askıya alınması isteniyorsa, Elektronik İmza ve Teknik Destek Bilgi Hattı telefonla aranması gerekmektedir.

 .../.../....

 TAAHHÜTNAME

             01/04/2007 tarihli ve 26480 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat 2007/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında, aşağıda kimlik bilgileri verilen kişinin nitelikli elektronik imza ile yapacağı her türlü işlemden, aşağıda belirtilen tarihler itibarıyla ........ vergi numaralı ve ........ unvanlı firmamızın sorumlu olacağını kabul ve taahhüt ederim.

İmza - Kaşe

TAAHHÜDÜN BAŞLANGIÇ TARİHİ : GÜN/AY/YIL

TAAHHÜDÜN BİTİŞ TARİHİ : GÜN/AY/YIL

 

ADI SOYADI                        :

BABA ADI                            :

ANNE ADI                           :

DOĞUM YERİ                    :

DOĞUM TARİHİ               :

CİNSİYETİ                            :

NÜFUSA KAYITLI

OLDUĞU İL/İLÇE              :

CİLT NO                               :

AİLE SIRA NO                     :

SIRA NO                              :

 Proje ile Getirilen En Temel Yenilikler

Firmalar ithal veya ihraç edecekleri bir ürüne karşılık onlarca GTİP yazabiliyorlardı. Proje ile birlikte tek ürüne tek GTİP uygulamasına geçilmiştir.

 Satır Kodu, belge üzerinde yer alan her bir ürünü tarif eden 11 karakterli bir numaradır. Sistem bu kod üzerinde işlemektedir.

Her Belge İçin

 1.İthalat/İhracat listelerinin hazırlanması

 •Madde adı alanına ürünün ticari adı yazılacak.

•İkinci birim zorunlu olmamakla beraber, ürünün ikinci birimi varsa mutlaka yazılmalıdır. Eğer ürünün üçüncü bir birimi de varsa açıklamalar alanına yazılmalıdır.

•Gerekli ise Madde türü alanı mutlaka işaretlenmelidir.

•Ülke alanı ile açıklama alanı zorunlu değil.

 2.Hammadde Sarfiyat tablosunun hazırlanması

 •Bir birim ihracat için gerekli olan net ithalat miktarı yazılacak.

•Varsa fire oranı yazılacak.

•Açıklama yazmaya ihtiyaç varsa mutlaka yazılacak.

•Formül: Bir Birimde Kullanılan İthal İhtiyacı = Bir Birimde Kullanılan İhracat Miktarı / ((100-Fire Oranı)/100)

 •Yan sanayici firma, normal firma gibi sisteme bütün evrakları ile beraber tanımlanacak.

•Yan sanayici her belge için ayrı ayrı belirtilecek

•Sistemde kayıtlı olmayan yan sanayici eklenememektedir.

•Açıklama alanına, belge ile ilgili istekler yazılabilir.

•İmzalanmadan başvuru gönderilmiş olmaz.

 Yukarıda belirtilen ihracat, ithalat ve hammadde sarfiyat tabloları, yan sanayici bilgileri elektronik ortamda firma sayfasından sisteme girişi sağlanır. Daha sonra Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden ilgili uzman ile irtibata geçilir.

 Belge onaylanmadan önce; firmanın üretim faaliyetinde bulunup bulunmadığı, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yerinde tespit edilir.

 Belge Durumları

 Giriş = Hazırlık aşaması, müracaat yapılmamış

Başvuru = Müracaat yapılmış, henüz değerlendirmeye alınmamış.

Değerlendiriliyor = Müracaat değerlendirilmeye alınmış

Askıda = Uzman arkadaşlarla irtibata geçiniz.

Red = Müracaatınız olumsuz bulunmuş.

Açık = Müracaatınız olumlu bulunarak belgeniz düzenlenmiş

 Belge Aldıktan Sonra...

 Belge Basılı Nüshasının Gönderilmesi

•Belge onaylandıktan sonra firma talebine istinaden İhracatçı Birliğinden alınabilmektedir.

•Revize işlemi yapıldıktan sonra belge aslı ile birlikte İhracatçı Birliğine başvurulması durumunda eski belgenin ilgili sayfaları alıkonularak yeni belgenin ilgili sayfaları basılarak firmaya verilir.

 Aracı İhracatçı ve Temsilci İthalatçılar,

 Aracı ihracatçılar ile Temsilci ithalatçıların, belge alındıktan sonra İhracatçı Birliğine bildirilmesi gerekmektedir.

 -Aracı ihracatçı tanımlaması için belge sahibi firmanın belgesinde kullanacağı aracı ihracatçının unvanı ve vergi numarasının belirtilerek müracaat etmesi gerekmektedir.

-Temsilci ithalatçı tanımlaması için belge sahibi firmanın müracaatı gerekmektedir. Müracaat ekinde temsilci firma ile yapılmış sözleşme ibraz edilmelidir.

 Aracı ihracatçı ile temsilci ithalatçı firmaya, belgenin bir nüshası verilerek belgeyi nasıl kullanacakları anlatılmalıdır.

 Belge Aldıktan Sonra...

 1.İthalat/İhracat işlemleri

•Satır Kodu, 11 karakterli ve noktasız olarak beyannamenin kalem giriş ekranında yer alan DİİB satır kodu alanına yazılacak.

•Belge numarasını sorduğu alan boş geçilecek.

•İhracat Beyannamesine işleme uygun rejim kodu (2351) yazılacak, Mahrece İade alanı işaretlenecek

•Hangi ürün iade ediliyorsa o ürüne ait İthalat Satır Kodu yazılacak.

 3.Geri Gelen Eşya

•İthalat Beyannamesine işleme uygun rejim kodu yazılacak Geri Gelen Eşya alanı işaretlenecek

•Hangi ürün geri geliyorsa, o ürüne ait İhracat Satır Kodu yazılacak.

 4.Eşyanın Serbest Dolaşıma Girmesi (Kat'i İthalat)

•İthalat Beyannamesine işleme uygun rejim kodu (4051) yazılacak

•Hangi ürün serbest dolaşıma giriyorsa o ürüne ait İthalat Satır Kodu yazılacak.

 Proje Kapsamında;

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığının : Bütün Belgeleri Görme İşlem Yapabilme Yetkisi

 İhracatçı Birliklerinin : Bütün Belgeleri Görme ve Revize Yapabilme

 Firmanın : Kendi Belgelerini Takip ve Revize Müracaatı

 Denetim Birimlerinin : Bütün Belgeleri Görme Yetkisi

 vardır.

 Gümrükle Veri Alışverişi

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından iki türlü veri alınmaktadır.

•Bu aşamada belge ile ilgili kontroller için ihtiyaç duyulan veriler alınmakta ve miktar düşümleri bu veriler üzerinden yapılmaktadır.

•Kontrollerin ardında hata varsa, kullanıcıya gerekli uyarı verilir. Eğer hata yoksa düşümler yapıldıktan sonra, belgede yer alan özel şartlar ile teminat miktarı ve teminat değeri bilgisi ilgili gümrük memuruna gösterilir.

•Miktar açısından düşümler bu aşamada yapılmaktadır.

•Belgenin kapatılmasında ihtiyaç duyulan veriler bu aşamada alınmakta ve yeniden gerekli kontroller yapılmaktadır.

•Değer açısından gerçekleşmeler bu aşamadan sonra yansıtılmaktadır.

 Gümrük İşlemlerinde Verilen Uyarı Mesajları

•İlgili kalem kaydı bulunamadı.

•Belge sahibi firma değilsiniz.

•Belgenizin suresi bitmiş.

•Belgenizin durumu açık değil.

•İlgili GTİP doğru değil. Olması gereken GTIP .....

•Satışa esas birim öngörülene ait değil. Olması gereken birim ....

•Satışa esas miktar öngörülenden fazla. Gereken en fazla miktar .....

gibi uyarı mesajları verilmektedir.

 Gümrükte Yapılan Hatalar

•Muafiyet Kodunun Hatalı Girilmesi (D1A)

•Satır kodunun yanlış yazılması

•Karışım oranlarının yanlış yazılması

•Birimlerde yapılan hatalar

•Miktarlarda yapılan hatalar

 Belge Aldıktan Sonra...

 Revize İşlemleri

•Madde Bilgileri revize talebi

•Sure Talebi

•Yan sanayici revize talebi

•Özel Şart revize talebi

•Teminat değişikliği talebi

uygulama üzerinden yapılacaktır.

Belgenin İptal edilmesi ; Uygulama üzerinden iptal talebinde bulunulmasından sonra belgenin aslı Müsteşarlığa gönderilmesi gerekmektedir.

Faturaların ve beyannamelerin girilmesi;

Yurt İçi Alım Faturası, Yurt içi Satış Faturası, Özel Fatura ile Yapılan Satış Faturaları ve Otomasyon olmayan gümrüklerden yapılan İthalat/İhracat beyannameleri belge kapatılmasından önce içerisinde 2007/2 sayılı tebliği gereği sisteme girilip onaylanması gerekmektedir.

Otomasyon dahil gümrüklerden yapılan İthalat- İhracatlara ilişkin beyannameler kesinlikle sisteme girilmeyecektir.

BELGENİN KAPATILMASI 

•Fatura ve beyannameleri girdiğinizden emin olunuz.

•Girmiş olduğunuz beyanname ve faturaların onaylayıp onayladığınızı kontrol ediniz.

•Tescillerde bulunan beyannamelerin ilgili gümrük kapısından kapatılmasını sağlayınız

•Belgenizle ilgili giriş aşamasında bulunan revize taleplerini iptal ediniz.

•Kapatma revizesini öneriyoruz.

FİZİKİ MÜRACAATTA GEREKLİ BELGELER

1- Dahilde İşleme İzin Belgesinin kağıt ortamındaki basılı nüshası (Belge sahibi firmanın talebine istinaden ilgili firmaya gönderilmişse)

2- Gümrük Beyannameleri asılları (*)

3- Döviz Alım Belgesi aslı (İhracatın özel fatura ile yapılması halinde)

4- İhracat Listesi (Ek-5)

5- İthalat Listesi (Ek-6)

6- Ekspertiz Raporu (Belge süresi içerisinde alınmış, ilgili en az iki mühendis tarafından imzalanmış ve ilgili birimin yetkilileri tarafından tasdik edilmiş) (**)

7- Telafi Edici Vergi Makbuzu (Gerekli olması halinde)

8- A.TR Dolaşım Belgesi (Gerekli olması halinde)

9- Menşe İspat Belgeleri (Gerekli olması halinde)

10- Tedarikçi Beyanı (Gerekli olması halinde)

11-Ön Statü Belgesi (İhracatın serbest bölgeye yapılması halinde)

12-Serbest Bölge Bilgi İşlem Formu aslı (Serbest bölgelerden, Türkiye Gümrük Bölgesi veya başka bir serbest bölge hariç olmak üzere serbest bölge dışına satış yapılması halinde) (*)

13- Serbest bölgeden yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesi aslı (*) ve bu ithalatın yapıldığı dahilde işleme izin belgesinin, dahilde işleme izninin veya yatırım teşvik belgesinin noter tasdikli örneği (Serbest bölgelerden yatırım teşvik belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalat yapılması halinde)

14-Serbest bölge gümrük müdürlüğü ve serbest bölge müdürlüğü tarafından müştereken düzenlenecek tutanak (Belge kapsamında serbest bölgeye ihracı gerçekleştirilen işlem görmüş ürünün, bu Tebliğin 28 inci maddesinde belirtildiği şekilde serbest bölgede kullanılması halinde)

15-Yeminli Mali Müşavirlerce onaylı İhracata İlişkin Gümrük Beyannamesi Listesi ve konuyla ilgili Yeminli Mali Müşavir Raporu (Tecil-terkin sistemi çerçevesindeki belge kapsamındaki yurt içi alımlarda)

16-Telafi Edici Vergi Tablosu (Gerekli olması halinde) (Ek-8)

(*) Taahhüt hesabına sayıldığına dair üzerine meşruhat düşülmüş ilgili belgenin fotokopisi alındıktan sonra Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi firmaya iade edilmek üzere

(**) : Dahilde İşleme İzin Belgesi özel şartlar bölümünde yer alması veya gerek görülmesi halinde

NOT: Gerekli görülmesi halinde Ekonomi Bakanlığınca (İhracat Genel Müdürlüğü) ve/veya ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince yukarıdaki bilgi ve belgeler dışında bilgi ve belge istenebilir

 GÜMRÜK MUAFİYETİ

 •Dahilde işleme izin belgesi kapsamında bu Tebliğin 5 inci maddesinin (a) ve (b) bentleri çerçevesinde azami %60; (c), (d), (e), (i) ve (j) bentleri çerçevesinde azami %50; (d/2) bendinde yer alan ve İthalat Rejimi Kararı'nda gümrük vergisinden muaf olan yatırım malları için azami %80; (f), (g) ve (h) bentleri çerçevesinde ise azami %25 döviz kullanım oranında satış ve teslimatı yapılacak işlem görmüş ürünün üretiminde gerekli olan girdilerin (işletme malzemesi ve gıda maddeleri ithalatı hariç) gümrük muafiyetli olarak ithaline, bu ithalattan doğan vergi kadar teminat alınarak gümrük idarelerince müsaade edilir. Ancak, bu Tebliğin 5 inci maddesinin (a), (b), (d/2), (d/3), (e), (g), (h) ve (i) bentleri çerçevesinde yapılacak ithalat esnasında katma değer vergisi ve varsa özel tüketim vergisi ile 5486 sayılı Fikir ve sanat Eserleri Kanunu'nun değişik 44. maddesine istinaden yapılan kesinti tahsil edilir.

•İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri kapsamında yapılan ithalat, indirimli teminat uygulamasından yararlandırılır. Ancak, ihracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri kapsamında yapılan ithalat için kısmi teminat iadesi yapılmaz.

Proje ile elde edilen kazanımlar

•Belgelerle yapılan işlemler anlık olarak takip edilebilmekte, gerekli bilgiye sahip olunmakta ve bu sayede karar süreçleri hızlanmaktadır.

•Zaman tasarrufu sağlanmaktadır.

•Elektronik Evrak Akışı ve Arşiv gibi kazanımlarla iş yükü hafifletilmiştir.

•Her hangi bir yere bağımlı olunmaksızın bilgiye ulaşabilmekte ve işlem yapılabilmektedir.

  DİR MEVZUAT

Dahilde İşleme Rejimi

 

İhraç ürünlerimize dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak ve ihraç ürünlerimizi çeşitlendirmek amacıyla, dünya piyasa fiyatlarından gümrük muafiyetli olarak, Ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın, ihraç ürünün üretimi için gerekli olan ve fiyat ve/veya kalite bakımından yurt içi piyasalardan temin edilemeyen, hammadde, yardımcı madde ve ambalaj malzemeleri ithalatına imkan veren ekonomik etkili bir gümrük rejimidir.

Dahilde İşleme Rejiminde şartlı muafiyet ve geri ödeme sistemi olmak üzere iki tür dahilde işleme tedbiri uygulanmakta olup, Şartlı muafiyet sisteminde ithalat sırasında doğan vergilerin teminata bağlanırken ger, ödeme sisteminde ithalat esnasında vergi alınmakta olup işlem görmüş ürünün ihracı halinde alınana vergi geri ödenmektedir.          

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Otomasyon Sistemi Önemli Linkler Kullanma Kılavuzları

Firma Kullanma Kılavuzları

http://www.immib.org.tr/files/downloads/dahilde_ve_haricte_isleme_rejimi/DIR_Firma_Kullanim_Kilavuzu.pdf

Sorularla Dahilde İşleme Rejimi (İstanbul Ticaret Odası)
 
 

1

 Özetle Dahilde İşleme Rejimi

 Dosya indir

2

 Gümrük İdaresince Dahilde İşleme İzni Verilmeyecek Eşya Listesi

 Dosya indir

3

 Gümrük İdaresince Verilen Dahilde İşleme İzni Almak İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

 Dosya indir

4

 Gümrük İdaresince Verilen Dahilde İşleme İzni Kapatmasına Esas Bilgi ve Belgeler

 Dosya indir

5

 Ekonomi Bakanlığınca Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapatmasına Esas Bilgi ve Belgeler

 Dosya indir

6

 Telafi Edici Vergi Tablosu

 Dosya indir

7

 Dahilde İşleme İzni İhraç Ürünleri İle İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu

 Dosya indir

 

 Ayrıntılı Bilgi İçin :

 

 Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Tel : 312-447 27 40   Dahili : 201 ve 202


Dahilde İşleme Rejimi Uygulaması Yardım Telefonları

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü


    

Tekstil Dairesi :

(312) 204 75 11, (312) 204 77 52, (312) 204 77 56

Tarım Dairesi :

(312) 204 76 77, (312) 204 76 92

Kimya (Plastik) Ürünleri Dairesi :

(312) 204 76 71, (312) 204 77 61, (312) 204 76 50

Maden Metal Kimya Toprak Orman Ürünleri Dairesi :

(312) 204 77 29, 
(312) 204 77 09, (312) 204 77 55, (312) 204 77 04 

Otomotiv Elektrik Elektronik Dairesi :

(312) 204 76 53 

Mevzuat Dairesi :

(312) 204 76 46, (312) 204 76 51

DİR Otomasyon Şubesi :

(312) 204 77 51      (312) 204 76 36

E-mail :    dirotomasyon@ekonomi.gov.tr

 

Elektronik İmza ve Teknik Konular Yardım Telefonları


(312) 204 75 48      (312) 204 81 37      (312) 204 75 92

 

E-mail :    eimza.teknik@ekonomi.gov.tr