Geçici İthalat Uygulamaları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Sorularla Geçici İthalat Uygulamaları

Soru: Geçici ithalat rejimine tabi tutulacak eşyaya ilişkin geçici ithalat izni nereden alınır?

Cevap: Geçici ithalat rejimine tabi tutulmak istenen eşya için gerekli izin, gümrük müdürlüklerinden alınır. 

Soru: Geçici ithalat rejimi izin başvurusunda gerekli belgeler nelerdir?

Cevap: Geçici ithalat rejimi kapsamında eşyanın gümrük beyannamesi ile geçici ithalinde Gümrük Yönetmeliği'nin 55 no.lu ekinde yer alan Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu doldurularak, söz konusu evraklara aşağıda belirtilen belgelerden biri veya bir kaçı da eklenir:   a) Proforma fatura aslı ve iki nüsha tercümesi, b) İhtiyaç duyulursa eşyanın teknik özelliklerini gösterir katalog ve/veya teknik dokümanlar, c) Eşyanın gönderilme amacı ve süresini, bedelli veya bedelsiz olup olmadığı ile sair hususları kapsayan gönderici firma ile alıcı firma arasında imzalanmış bir anlaşma varsa aslı ve tercümesi veya kiralamaya ilişkin gönderici firmanın yazısının aslı ve tercümesi.   Taraf olduğumuz uluslararası sözleşme hükümlerine göre düzenlenmiş ATA Karnesi'nin ibrazı rejim için izin talebi ve karnenin tescili ise, geçici ithalat rejimine giriş izni olarak kabul edilir.   Geçici ithalatta sözlü beyana tabi eşya için Sözlü Beyan Formu'nun tescili, geçici ithalat rejimi kullanım izni hükmündedir.

Soru: Geçici ithalat izni, hangi koşul ile verilir?

Cevap: Geçici ithalat izni, gümrük idarelerince eşyanın geçici ithalat rejimi amacına uygun olması ve izin başvuru formunda belirtilen süre içinde eşyanın giriş ayniyetine uygun olarak gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulabileceğinin anlaşılması halinde verilir.

Soru: Geçici ithalat rejiminden yararlandırılmayacak eşya nedir?

Cevap: Tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilemediği gibi, kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden de faydalanamayacak, dolayısıyla bu rejim kapsamında değerlendirilemeyecek eşya aşağıda sıralanmaktadır:   1- Türkiye'ye ithali yasak olan eşya, 2- Tüketilebilir nitelikte olan eşya, 3- Ayniyet tespitinin yapılması mümkün olmayan eşya, 4- Ülke ekonomisine zarar verebileceği Bakanlıkça belirlenecek eşya. 

Soru: Geçici ithalat rejimi kapsamında tam muafiyetten yararlanacak eşya nedir?

Cevap: İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminin uygulanabileceği durumlar ve özel şartlar, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir.

Soru: Geçici ithalat rejimi kapsamında kısmi muafiyetten yararlanacak eşya nedir?

 Cevap: Mülkiyeti, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişiye ait olan ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile hangi durumlarda hangi şartlar ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalata tabi tutulacağı belirlenmemiş olan veya belirlenmiş olmakla birlikte, tam muafiyet suretiyle geçici ithalat iznine ilişkin hükümlerde öngörülen koşulları taşımayan eşyanın, kısmi muafiyet uygulanması suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlanması mümkün bulunmaktadır.

Soru: Geçici ithalat rejiminde ticaret politikası önlemleri uygulanır mı?

Cevap: Geçici ithalat rejiminde ticaret politikası önlemleri uygulanmaz. Ancak, ticaret politikası önlemleri dışında dış ticaret mevzuatı ya da sair mevzuat hükümleri uyarınca öngörülen belgelerin gümrük idaresine ibrazı gerekir.

Soru: Geçici ithalat rejiminde eşyanın gümrük beyanı nasıl yapılır?

Cevap: Geçici ithalat rejiminde eşya, yazılı beyan kapsamında gümrük beyannamesi ve sözlü beyan kapsamında sözlü beyan formu ile gümrüğe beyan edilir. Başka bir tasarruf yoluyla beyan kapsamında iki hat sisteminin çalıştığı gümrük idarelerinde yeşil veya “beyana tabi eşyam yoktur” hattından geçiş ve hat sisteminin çalışmadığı gümrük idaresinde beyan yapılmaksızın geçiş, gümrük beyanı hükmündedir. Ayrıca, Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA Karneleri Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi veya Geçici İthalat Sözleşmesine taraf bir ülke tarafından düzenlenmiş, kapak sayfasının ilgili bölümü çıkış ülkesi gümrük yetkilileri tarafından onaylanmış ve Türkiye Gümrük Bölgesi'nde geçerli olduğu anlaşılan ATA Karnesi, gümrük beyanı için kullanılır.

Soru: Geçici ithalat rejiminde hangi eşya, sözlü beyana tabidir? Sözlü beyanın özelliği nedir?

Cevap: Geçici ithalat rejiminde hangi eşyanın sözlü beyana tabi tutulacağı, Gümrük Yönetmeliğinin 171 inci maddesi ile belirlenmiştir.   Geçici ithalatta sözlü beyana tabi eşya için Sözlü Beyan Formu'nun tescili, geçici ithalat rejimi kullanım izni hükmündedir.   Sözlü beyana konu eşya için teminat aranmaz.

Soru: Geçici ithalat rejiminde hangi eşya, ATA Karnesi ile beyan edilir? ATA Karnesi'nin özelliği nedir?

Cevap: Geçici ithalat rejiminde gümrük idaresi tarafından Eşyaların Geçici Kabulü İçin ATA Karneleri Hakkındaki Gümrük Sözleşmesi veya Geçici İthalat Sözleşmesine taraf bir ülke tarafından düzenlenmiş, kapak sayfasının ilgili bölümü çıkış ülkesi gümrük yetkilileri tarafından onaylanmış ve Türkiye Gümrük Bölgesinde geçerli olduğu anlaşılan ATA Karneleri kabul edilir.   Geçici ithalatın ATA Karnesi kapsamında yapılması halinde, ayrıca başka bir belge ve teminat aranmaksızın işlem yapılır.   Taraf olduğumuz uluslararası sözleşme hükümlerine göre düzenlenmiş ATA Karnesi'nin ibrazı rejim için izin talebi ve Karne'nin tescili ise, geçici ithalat rejimine giriş izni olarak kabul edilir.

Soru: Geçici ithalat rejiminde hangi eşya, başka bir tasarruf yoluyla beyan edilir?

Cevap: Geçici ithalat rejiminde başka bir tasarruf yoluyla beyana istisnai yazılı beyan hükümleri saklı kalmak kaydıyla gümrük idaresine yazılı veya sözlü olarak beyan edilmeyen ithal vergilerinden tam muafiyet suretiyle yolcular tarafından ithal edilen kişisel ve sportif amaçlı eşya konu olur. Bu eşyanın yeniden ihracı da aynı şekilde yapılır.   Eşyanın iki hat sisteminin çalıştığı gümrük idarelerinde yeşil veya “beyana tabi eşyam yoktur” hattından geçirilmesi, hat sisteminin çalışmadığı bir gümrük idaresinden beyan yapılmaksızın geçirilmesi başka bir tasarruf yoluyla beyandır. Ancak, Gümrük Yönetmeliğinin 183-185 inci maddelerinde yer alan koşulların yerine getirilmediğinin yapılan inceleme sonucunda anlaşılması durumunda cezai işlem yapılır.

Soru: Tam muafiyet suretiyle geçici ithalatta teminat hangi tutarda alınır ve istisnaları var mıdır?

Cevap: Tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilecek eşyadan ithalat vergilerini karşılayacak tutarda teminat aranır. 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulunun 41 inci maddesi ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalatta teminat aranmayacak eşya belirlenmiştir. Bu bağlamda, Gümrük Kanununun 202 nci maddesi hükmü uyarınca;   a) Sözlü beyana konu olan eşya, b) Yazılı beyana konu olan; 1) Türkiye Gümrük Bölgesinde meydana gelen kriz hali nedeniyle bir kamu kuruluşu adına veya kamu kuruluşları tarafından yetkili kılınan kuruluşlar adına gönderilen yardım malzemeleri, 2) Üzerlerinde ayniyetlerini tespite yarayacak silinmez ve çıkmaz işaretler taşıyan boş ambalaj maddeleri, 3) Hava, deniz veya demiryolu şirketlerine veya posta idarelerine ait olan ve bunlar tarafından uluslararası trafikte kullanılmak üzere üzerleri ayırt edici biçimde işaretlenmiş malzeme, 4) Mesleki teçhizat kapsamında bir organ nakli için bekleyen hastalara yardım sağlamak üzere doktorlara gerekli olan cihaz ve aletler, için teminat aranmaz.

Soru: Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalatta teminat hangi tutarda alınır?

Cevap: Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşya için her ay itibarıyla alınacak ithalat vergileri tutarının %3'ü dışında kalan tutar için teminat aranır.  

Soru: Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalatta gümrük vergisi tahsil edilir mi?

Cevap: Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyadan her ay için gümrük vergisi tahsil edilir. Alınacak ithalat vergileri, geçici ithalat rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihinde, söz konusu eşyanın serbest dolaşıma girmiş olması halinde alınacak vergiler tutarının %3'ü olarak tespit edilir.   Söz konusu vergiler, eşyanın bu rejimden yararlandığı her ay için alınır ve bir aydan daha az süreler tam ay olarak değerlendirilir. Alınacak ithalat vergileri tutarı, uygulanacak faizler hariç olmak üzere, söz konusu eşyanın geçici ithalat rejimine tabi tutulduğu tarihte serbest dolaşıma girmesi halinde alınacak vergileri aşamaz.

Soru:  Geçici ithal edilen eşyanın yurtta kalma süresi ne kadardır ve bu süre uzatılabilir mi?

Cevap: Geçici ithaline izin verilen eşyanın yurtta kalabileceği süre, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında özel olarak belirlenen süreler ile Gümrük Yönetmeliğinin 380 inci madde hükmü saklı kalmak ve 24 ayı aşmamak koşuluyla rejimi kullanma iznini veren gümrük idaresince belirlenmektedir.   İzin hak sahibi tarafından rejim süresi içinde yazılı olarak rejime giriş gümrük idaresine veya eşyanın bulunduğu yere en yakın gümrük idaresine müracaat edilerek ek süre talep edilebilir.  Eşyanın rejim altında kalma süresinin verilecek ek sürelerle birlikte, 24 ayı aşmaması esastır.   Ancak, ek sürelerle birlikte, 24 aylık süreyi aşan süre uzatımı ancak geçici ithalat konusu eşyanın mülkiyetinin devredilmemesi veya 24 aydan uzun süreli yatırımlarda kullanılması durumlarında yapılabilir.

Soru: Geçici ithalata konu eşyanın ATA Karnesi ile beyan edilmesi halinde eşyanın yurtta kalma süresi ne kadardır ve bu süre uzatılabilir mi?

Cevap: Gümrük idaresi tarafından geçici ithalata konu eşyanın ATA Karnesi ile beyan edilmesi halinde, eşyaya Karne geçerlilik süresini aşmayacak şekilde 4 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) ile öngörülen süreler kadar yurtta kalma süresi verilir.   ATA Karnesi'nin geçerlilik süresinden daha uzun bir süre eşyanın geçici ithalat rejimi altında kullanıılmasının talep edilmesi halinde, mevcut Karne'nin süresi uzatılamayacağından, yeni bir ATA Karnesi ile kullanımına devam edilmesi mümkündür. Bu takdirde, mevcut Karne'nin geçerlilik süresi içinde Karne hamili mevcut Karne ile birlikte Karne'yi veren kuruluş tarafından yeniden düzenlenen ATA Karnesi'ni eşyanın bulunduğu yerdeki yetkili gümrük idaresine ibraz eder.

Soru: Geçici ithal edilen eşyanın yurtta kalma süresini durduran haller nedir?

Cevap: Geçici ithal edilen eşyanın yurt dışı edilmesi ya da gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması için dış ticaret mevzuatı ya da sair mevzuat gereğince ibraz edilmesi gereken uygunluk belgesi, kontrol belgesi, ithal lisansı, izin yazısı, gözetim belgesi, tahlil raporu gibi belgelerin alınması veya buna ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi ya da kiralama kapsamı hava taşıtlarının iadesi için gereken teknik bakım süreci sırasında geçen süreler, işlem tarihinin başladığı tarihte durdurularak rejimde kalış süresinin hesaplanmasında göz önünde bulundurulmaz ve işlemin sonuçlandığı tarihten itibaren kalan süre verilir.

Soru: Geçici ithalata konu eşyanın izin süresi içerisinde yurtdışı edilmemesi durumunda ne tür işlemler uygulanır?

Cevap: Geçici ithal rejimi çerçevesinde yurda ithal olunan eşyanın ya geçici ithal rejimi altında kaldığı süre içerisinde ayniyet tespiti yapılmak suretiyle yeniden ihraç edilmesi ya da bu süre içerisinde gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması (bir gümrük rejimine tabi tutulabilir, serbest bölgeye konulabilir, yeniden ihraç edilebilir, imha edilebilir veya gümrüğe terk edilebilir) gerekmektedir. Eşyanın izin verilen süre içerisinde yeniden ihraç edilmemesi ya da gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması durumunda Gümrük Kanununun 241 inci veya 238 inci maddeleri uyarınca para cezası uygulanmaktadır.

Soru: Geçici ithal edilmiş olan eşyanın serbest dolaşıma girişinde Ekonomi Bakanlığı gibi kurumlardan izin alınması gerekir mi?

Cevap: Geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması durumunda ticaret politikası önlemlerinin uygulanması ve eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması gerekir.

Soru:  Geçici ithal edilen eşyanın devri mümkün müdür?

Cevap: Geçici ithal edilen eşyanın Gümrük Yönetmeliğinin 320 nci maddesi kapsamında devri mümkündür. Geçici ithalat eşyasının devri, 5353 ve 5358 rejim kodları oluşturulmak suretiyle kolaylaştırılmıştır.

Soru: Yurt dışında yerleşik kişilerin geçici bir süre için Türkiye'ye gelmeleri halinde getirecekleri kullanılmış ev eşyasına ilişkin işlemler nelerdir?

Cevap: Geçici ithalatta ev eşyasına ilişkin işlemler, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 57 nci maddesi kapsamında yürütülmektedir.   Söz konusu Karar maddesine göre, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sürekli olarak, en az yirmi dört ay süre ile yerleşik bulunan gerçek kişiler tarafından Türkiye Gümrük Bölgesi'nde kiralanmak veya satın alınmak suretiyle edindikleri konutlarında kullanılmak üzere, serbest dolaşıma sokulan kendilerine ait ev eşyasına muafiyet tanınmaktadır.   Konutun satın alınmadığı veya en az iki yıl kiralama şartının karşılanmadığı durumlarda, ev eşyasının gümrük vergilerinden tam muafiyet suretiyle vergileri teminata bağlanarak geçici ithaline izin verilmektedir.  

Soru: Geçici ithalat rejimi ile ilgili bilgiye nereden ulaşabilirim?

Cevap: Geçici ithalat rejimi ile ilgili bilgiye, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın web sayfasında mevzuat başlığı altında yer aldığı üzere, aşağıdaki mevzuat kapsamında ulaşılabilir.   • 4458 sayılı Gümrük Kanununun 128-134, 234, 238 ve 241 inci maddeleri  • Gümrük Yönetmeliğinin 171, 172, 177, 308-327 ve 376-394 üncü maddeleri • 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3, 16-44, 57, 116 ve 134 üncü maddeleri • Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 27 ve 28 inci maddeleri • 4 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) • Genelgeler

Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtlara verilen sürelerin 2 yıla çıkarılacağı şeklinde bir bilgi duydum doğru mu? 

Cevap: Hayır. Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtlara 180 gün, yurtdışından emekli olanlara 360 gün süre verilmektedir. Bu sürelerin 2 yıla çıkarılması ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. 

Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında yurtdışından nasıl otomobil getirebilirim? 

Cevap: Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Tebliğ (Seri No:1) gereğince turistik kolaylıklar kapsamında yurtdışından geçici olarak taşıt ithal edebilmek için yurtdışında yerleşik olmanız gerekmektedir. 

Soru: Yurtdışında yerleşik olmak ne demektir?

Cevap: Kişinin bir yıl içerisinde 185 günden uzun bir süre Türkiye dışında bulunması halinde yurtdışında yerleşik olduğu kabul edilir ve turistik kolaylıklar kapsamında taşıt getirmesi mümkündür. 

Soru: 1 yıl hesaplanırken takvim yılı mı esas alınır/hesap nasıl yapılır? 

Cevap: 1 yıl hesabı yapılırken kişinin Türkiye'ye geliş tarihinden 1 yıl geriye doğru gidilerek, son 1 yıl içerisindeki durumuna bakılarak hesap yapılır. (Örneğin kişi 05.04.2010 tarihinde Türkiye'ye giriş için başvurmuş ise 05.04.2010 ile 05.04.2009 tarihleri arasındaki 1 yıl içerisinde nerede bulunduğuna bakılır.) 

 Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında girişi yapılacak taşıtlara ne kadar süre verilmektedir?

Cevap: Kişinin taşıtı ile birlikte Türkiye'de kalabileceği azami süre 180 gündür. Emekliler için özel bir düzenleme yapılarak 360 gün süre verilmektedir. Bu süreler, kişinin ve taşıtının kesintisiz 185 gün yurtdışında bulunması halinde verilir.   Kesintisiz 185 gün yurtdışında kalmadan Türkiye'ye giriş yapılmak istenilmesi halinde “Yurtdışında yerleşik olmak ne demektir?” sorusunda anlatıldığı şekilde hesap yapılarak, kişinin Türkiye'de kaldığı süreler düşülerek kalan süre verilir. 

Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında getirdiğim taşıtım için verilen süreyi geçirirsem ne olur?

Cevap: Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için kanuni yurtta kalma süresinin bitimini takip eden 1 (bir) ay içerisinde yurtdışı edildiğinde veya gümrükçe onaylanan bir işlem veya kullanıma tabi tutulduğunda; 4458 sayılı Gümrük Kanunun 241/3-l maddesi uyarınca para cezası,

Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için kanuni yurtta kalma süresinin bitimini takip eden 2 (iki) ay içerisinde yurtdışı edildiğinde veya gümrükçe onaylanan bir işlem veya kullanıma tabi tutulduğunda; 4458 sayılı Gümrük Kanunun 241/4-g maddesi uyarınca para cezası,

Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için kanuni yurtta kalma süresinin bitimini takip eden 3 (üç) ayı aşmayan sürede yurtdışı edildiğinde veya gümrükçe onaylanan bir işlem veya kullanıma tabi tutulduğunda; 4458 sayılı Gümrük Kanunun 241/5-b maddesi uyarınca para cezası,

Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için kanuni yurtta kalma süresinin bitimini takip eden 3 (üç) ayı geçen sürede yurtdışı edildiğinde veya gümrükçe onaylanan bir işlem veya kullanıma tabi tutulduğunda; 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238.maddesi uyarınca aracın gümrük vergileri tutarının ¼ (dörtte biri) oranında para cezası, Tahsil edilir. 

Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında geçici taşıt ithal ederken ibraz etmem gereken belgeler nelerdir?

Cevap: Taşıtın mülkiyet belgesi (taşıt, giriş yapacak kişiye ait değil ise geçerli bir vekâletname), taşıta ait Türkiye'de geçerli sigorta poliçesi, kişinin pasaportu, yurtdışından emekliler için emekli olduğuna ilişkin konsolosluktan onaylanmış Türkçe tercümeli emekli olduğunu gösterir belgelerin ibrazı gerekir. 

Soru: Vekâlet belgesi olarak neler kabul edilmektedir?

Cevap: Elçilik, konsolosluk veya noterlikçe onaylı vekâletnameler,   Ya da taşıtı getiren şahıs ile taşıtın mülkiyet sahibinin giriş gümrük idarelerinde hazır bulunmaları hâlinde, bu kişilerin kendi aralarında düzenleyecekleri ve gümrük idarelerince onaylanan vekâletname,   Gerçek kişilerin kendi aralarında düzenleyerek ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet ve mahkeme gibi resmi makamlarına onaylatılmış olan belgeler,   Uluslararası Tur İttifakı (AİT) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi ülkelerin otomobil kuruluşlarınca düzenlenen belgeler,   Otomobil firmaları ve diğer tüzel kişiliklere ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekâletnameler,   Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi gibi belgeler, kabul edilmektedir. 

Soru:  Getirdiğim taşıt pasaportuma kayıt edilmek zorunda mı?

Cevap: Evet. Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtlar pasaportunuza kaydedilmektedir. 

Soru: Bu işlemler için ödeme yapmam gerekiyor mu?

Cevap: Hayır. Bu işlemler için bir ücret alınmamaktadır. 

Soru: Türkiye'de yaşıyorum yurtdışından geçici araç getirebilir miyim?

Cevap: Türkiye'de yerleşik birisinin yurtdışından geçici olarak araç ithal etmesi mümkün değildir. 

Soru: Türkiye'de yaşıyorum, yurtdışında yaşayan akrabam/arkadaşım/eşim vs. burada benim kullanmam için taşıt getirip bana bırakabilir mi?

Cevap: Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtların Türkiye'de yerleşik birisinin kullanımına bırakılması mümkün değildir. Bu durumun tespiti halinde ilgili hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca cezai işlem yapılır. 

Soru: Eşim yabancı, onun adına araç getirebilir miyim?

Cevap: Yabancı olan eşinizin yurtdışından taşıt getirebilmesi için yurtdışında kesintisiz 185 gün bulunması gerekmektedir. Ayrıca turistik kolaylıklar kapsamında yapılan işlemlerde kişinin uyruğunun bir önemi bulunmamakta olup, yurtdışında yerleşik olup olmadığı göz önünde bulundurulur. 

Soru: Yabancı uyrukluyum/Türk vatandaşlığından çıktım/çifte vatandaşım turistik kolaylıklar kapsamında araç getirebilir miyim?

Cevap: Turistik kolaylıklar kapsamında yapılan işlemlerde kişinin uyruğunun bir önemi bulunmamaktadır. Yurtdışında yerleşik olmak yeterlidir. 

Soru: Yurtdışında yaşıyorum, şirketimin arabası ile Türkiye'ye giriş yapabilir miyim?

Cevap: Taşıtın mülkiyeti başka bir şahıs ya da şirket adına ise giriş esnasında gümrük idaresine geçerli bir vekâletname ibraz etmeniz gerekmekte olup, verilen süre sonunda taşıtı yurtdışı etmeniz gerekmektedir. 

Soru: Yurtdışında bulunan şirketim Türkiye'de şube/acente vs. açtı. Taşıtları Türkiye'de kullanmak üzere getirebilir miyim?

Cevap: Yurtdışında bulunan şirketinizin Türkiye'de şube/acente açması nedeniyle şirketinize ait araçların Türkiye'de sürekli kullanılmak üzere getirilmesi Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) hükümleri uyarınca mümkün değildir. 

Soru: Babam yurtdışında yaşıyor, fakat ben Türkiye'de yaşıyorum. Babama ait yurtdışındaki aracı Türkiye'ye ben getirebilir miyim?

Cevap: Türkiye'de yerleşik bir kişinin, yurtdışında yaşayan başka birisine ait aracı geçici olarak ithal etmesi mümkün değildir. 

Soru: Çifte pasaport sahibiyim. Türkiye'ye giriş yaptığıma ilişkin tüm bilgiler Türk pasaportumda kayıtlı. Diğer pasaportum üzerine kayıt yaptırarak taşıt getirebilir miyim?

Cevap: Bu tip işlemler yanıltıcı bilgi ve belgeler ile gümrük idaresini yanıltarak işlem yapmak kapsamında değerlendirileceğinden bu şekilde davranılmaması gerekmektedir. 

Soru: Otomobilim ile birlikte motosikletimi ya da karavanımı getirmek istiyorum. Bu mümkün müdür?

Cevap: Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtınız ile birlikte karavan, motosiklet, yat, bot, jet/ski vb. getirebilirsiniz. 

Soru: Yurtdışında yaşıyorum ancak Türkiye'den emekli oldum. Getirdiğim taşıta 360 gün  süre verilebilir mi?

Cevap: Taşıtınıza 360 gün süre verilebilmesi için yurtdışından emekli olmanız gerekmektedir. Türkiye'den emekli olanlara bu süre verilmemektedir. 

Soru: Türkiye'ye girişte emekli belgemi ibraz edemediğim için 180 gün süre verildi. Emeklilik belgemi temin ettim. Bana 360 günlük süreden kalan kısmı verilebilir mi, ne yapmam gerekiyor?

Cevap: Emekli belgenizi daha sonradan temin etmeniz halinde, en yakın Gümrük İdaresine başvurarak kalan sürenin verilmesini isteyebilirsiniz. 

Soru: 60 yaşın üzerindeyim ve yurtdışında sürekli serbest olarak çalıştım. Benim taşıtıma 360 gün süre verilebilir mi?

Cevap: Hayır, taşıtınıza 180 gün süre verilir. Taşıtınıza 360 gün süre verilebilmesi için yurtdışından emekli olunduğuna ilişkin belgelerin ibrazı gerekmektedir. 

Soru: Türkiye'ye taşıtım ile giriş yaptım ve verilen süre bitmeden taşıtım ile yurtdışına çıktım. 185 gün yurt dışında bulunmadan yeniden taşıt gelebilir miyim?

Cevap: Türkiye'ye geçici giriş yapılarak sürenin tamamını kullanmadan yurtdışına çıkış yapmanız ve yeniden giriş yapmak istemeniz halinde kullanmadığınız kalan süreler verilerek taşıtınızın girişine izin verilir. 

Soru: Türkiye'de taşıtım ile birlikte 180 gün kalarak aracımı yurtdışına çıkardım. Tekrar ne zaman araç getirebilirim?

Cevap: Kesintisiz 185 gün yurtdışında bulunmanız halinde yeniden taşıt getirebilirsiniz. Aksi halde taşıt getirmeniz mümkün değildir. 

Soru: Türkiye'de taşıtım ile birlikte 180 gün kalarak aracımı yurtdışına çıkardım. Sınır kapısından giriş çıkış yapsam tekrar 180 gün süre verilir mi?

Cevap: Yurtdışında kesintisiz 185 gün bulunmanız gerekmektedir. Yurtdışında kesintisiz 185 gün bulunmadan yeniden taşıt getirmeniz mümkün değildir. 

Soru: Türkiye'de taşıtım ile birlikte 180 gün kalarak aracımı yurtdışına çıkardım. Belirli bir süre yurtdışında kalmadan adıma kayıtlı başka bir taşıt ile giriş yapabilir miyim?

Cevap: Yurtdışında kesintisiz 185 gün bulunmanız gerekmektedir. Yurtdışında kesintisiz 185 gün bulunmadan başka bir taşıt da olsa yeniden taşıt getirmeniz mümkün değildir. 

Soru: Türkiye'de taşıtım ile birlikte 180 gün kalarak aracımı yurtdışına çıkardım. Aracımı orada bir başkasına satsam, aracımı satın alan kişi bu aracı Türkiye'ye getirebilir mi?

Cevap: Satın alan kişinin, yurtdışında kaldığı sürelere bakılarak işlem yapılır. Satın alan kişi eğer yurtdışında kesintisiz 185 gün kalarak yurtdışında yerleşik hale gelmiş ise taşıt getirmesine izin verilir. 

Soru: Türkiye'de taşıtım ile birlikte 180 gün kalarak taşıtımı yurtdışına çıkardım. Taşıtsız olarak Türkiye'ye gelebilir miyim?

Cevap: Taşıtsız olarak Türkiye'de bulunma süreleri hakkında gümrük mevzuatı açısından bir kısıtlama bulunmamaktadır. 

Soru: Yurtdışından turistik kolaylıklar kapsamında getireceğim arabanın yaşı ile ilgili bir kısıtlama bulunmakta mıdır?

Cevap: Turistik kolaylıklar kapsamında getireceğiniz taşıtınız ile ilgili bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır. 

Soru: Getireceğim aracımın direksiyonu sağdadır. Bu aracı Türkiye'ye getirmemde bir engel var mıdır?

Cevap: Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen sağdan direksiyonlu taşıtlar için, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi uyarınca bir kısıtlama bulunmamaktadır. 

Soru: Kiralayarak getireceğim araç için bana ne kadar süre verilir?

Cevap: Kiralayarak taşıt getiren kişinin, yurtdışında kaldığı sürelere bakılarak işlem yapılır. Taşıt getiren kişi eğer yurtdışında kesintisiz 185 gün bulunmuş ise taşıt getirmesine izin verilir. Ancak kişiye verilecek süre, kiralama sözleşmesinde belirtilen süreden uzun ise kiralama sözleşmesinde belirtilen süre kadar süre verilir. 

Soru: Türkiye'ye aracım ile giriş yaptım, aracımı Türkiye'de bırakarak yurtdışına çıkabilir miyim?

Cevap: Türkiye'ye turistik kolaylıklar kapsamında taşıt getirerek taşıtsız olarak yurtdışına çıkış yapılmak istenilmesi halinde en yakın gümrük idaresine başvurarak Geçici İthal Edilen Taşıtlara İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) kapsamında taahhütname verilerek yurtdışına taşıtsız olarak çıkış yapılma izninin alınması gerekmektedir. Ya da gümrük idaresine taşıtınızı teslim ederek yurtdışına taşıtsız çıkış yapabilirsiniz. 

Soru: Türkiye'ye taşıtım ile giriş yaptım ve Gümrük İdaresine başvuru yaparak taşıtsız olarak yurtdışına çıkış yapmak için gerekli izni aldım. Yurtdışında bulunduğum süreler taşıtım Türkiye'de kaldığı sürelere eklenecek mi?

Cevap: Verdiğiniz taahhütnamede belirtildiği üzere taşıtınızı gümrük idaresi denetimine bırakmadan, taşıtsız olarak yurtdışına çıkış yapmanız halinde, taşıt yurtdışında bulunmadığından, yurtta kalma süresine bir ekleme yapılmayacaktır. 

Soru: Taşıtım ile birlikte bir motosiklet getirdim. Benim taşıtım ile yurtdışına çıkıp geri gelmem gerekiyor. Motosikletim Türkiye'de kalabilir mi?

Cevap: Evet. Ancak motosikletinizi en yakın gümrük idaresini teslim ederek yurtdışına çıkabilirsiniz. 

Soru: Aracımı gümrük ambarına geçici olarak bıraktığımda ne kadar ücret ödemem gerekiyor?

Cevap: Gümrüklerde bulunan ambarları işletici kuruluşlar işlettiğinden bu konuda bilgi verememekteyiz. İlgili gümrük idaresinin işletici kuruluşu kim ise oradan bilgi almanız gerekmektedir. 

Soru: Ambara bıraktığım aracım burada ne kadar süre kalabilir?

Cevap: Ambara bırakılan taşıtlar, geçici bırakma dilekçesinde belirtildiği şekilde taşıtın teslim edildiği tarihten itibaren 1 (bir) ay kalabilir. Bu sürenin uzatılması için ilgili gümrük idaresine başvuru yapılabilir. Süresi içerisinde teslim alınmayan ya da süre uzatımı için başvuru yapılmayan taşıtlar için tasfiye hükümleri uygulanır. 

Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye'ye getirdiğim arabayı devlete terk etmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor. Ayrıca bir ücret ödemem gerekmekte midir?

Cevap: En yakın gümrük idaresine başvurarak taşıtınızı terk edebilirsiniz. Terk dilekçesi vermeniz yeterlidir, herhangi bir ücret ödemeniz gerekmez. Ancak, yasal olarak takip edilen bir vergi ve ceza borcunuz varsa bunun ayrıca ödenmesi gerekir. 

Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında getirdiğim otomobilimi Türkiye'de benden başka kimler kullanabilir?

Cevap: Turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici olarak ithal edilen taşıtlar, taşıt sahibinin, ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan eşi veya usul ya da füruu olan kişilerce kullanılabilir. Ayrıca yukarıda belirtilen kişiler dışında taşıt sahiplerinin de araçta bulunması koşuluyla seyahat süresince üçüncü şahıslarca da kullanılabilir. Aksi halde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi hükmü uyarınca hakkınızda cezai işlem yapılır. 

Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında getirdiğim otomobilimi Türkiye'de birine satabilir miyim/sattığım kişi kullanabilir mi?

Cevap: Turistik kolaylıklardan istifade edilerek programa kaydedilmek suretiyle geçici ithali yapılan taşıtların bir başkasına mülkiyet devri yapılamaz. 

Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında otomobilimi Türkiye'ye getirdim, süremin tamamını kullanarak yurtdışına çıktım. 185 gün geçmeden eşim/oğlum/kızım vs. taşıtımı getirebilir mi?

Cevap: Eşiniz/kızınız/oğlunuz vs. sizin ile beraber Türkiye'de bulunmuş ise yukarıda anlatıldığı şekilde sizin olduğu gibi onun da yerleşik olduğu yer Türkiye olmuş demektir. Doğal olarak sizin gibi o da 185 gün kesintisiz yurtdışında kalmadan taşıt getiremez. 

Soru: Aracımın sigortası Türkiye'de geçerli değil. Türkiye'ye girişte sınırda yaptırmam mümkün mü?

Cevap: Konusu itibariyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görev ve yetkisi dâhilinde bulunmamakla birlikte, taşıtlara ilişkin olarak Türkiye'ye girişinde taşıtın Türkiye'de geçerli bir sigorta poliçesinin ibrazı gerekmektedir. Eğer sigorta poliçeniz yok ya da Türkiye'de geçerli değil ise sınır gümrük idaresine en yakın yerden sigorta poliçesi düzenletebilirsiniz. 

Soru: Türkiye dışında bulunan aracımın plakasını iptal ettirdim, bana geçici plaka (ZOLL) verildi. Bu taşıt ile Türkiye'ye giriş yapabilir miyim?

Cevap: Geçici (ZOLL) plakalı taşıtlar için Türkiye'ye girişi esnasında en çok 15 (onbeş) gün süre verilmektedir. 

Soru: Yurtdışına çıkış yaparken ya da aracımı gümrük idaresine bırakırken dikkat etmem gereken bir husus var mıdır?

Cevap: Evet. Aracınızı yurtdışına çıkarırken ya da bir gümrük idaresine teslim ederken aracınıza ait bilgisayardaki giriş kaydının kapatılması ve pasaportunuzdaki “taşıt vardır” kaşesinin iptal edilmesi gerekmektedir. 

 Soru: Konu ile ilgili mevzuata nereden ulaşabilirim?

Cevap:www.gtb.gov.tr adresinde, mevzuat başlığı altında bulunan Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) ulaşılması mümkündür.

Soru: Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi nedir, kimler alabilir?

Cevap: Çift uyruklu Türk vatandaşları hariç, belirli bir süre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak üzere gelenler ile Türkiye'de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancıların yerleşim yerlerinde üzerlerine kayıtlı bulunan taşıtları için yetkili kefil kuruluş tarafından (Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunca-TURİNG) düzenlenen belgeye yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi denilmektedir. Yukarıda sayılan kişiler kefil kuruluşa başvurarak bu belgeyi alabilirler.   Başka bir kefil kuruluşun belirlenmesi halinde ayrıca duyurulacaktır.

Soru: Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi alabilmek için gerekli olan belgeler nelerdir?

Cevap: Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi alabilmek için, yabancı uyruklu olmak gerekmektedir. Bu kişilerden, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan ikamet tezkeresi belgesi ile birlikte durumlarına uygun olan;   Çalışmak üzere Türkiye'de bulunanlar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacak çalışma izin belgesi (mavi kart sahibi kişiler için SGK dan alınacak prim ödendiğine ilişkin belge),   Öğrenimde bulunmak için Türkiye'de bulunanlar için kayıtlı olduğu okul idaresi tarafından düzenlenen öğrenim belgesi,   Emekliler için, emekli olduğunu gösterir emeklilik belgesi,   istenilmektedir.

Soru: Yurtdışından yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında getireceğim arabanın yaşı ile ilgili bir kısıtlama bulunmakta mıdır?

Cevap: Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında getireceğiniz taşıtınız ile ilgili bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

Soru: MA - MZ plaka ne demektir?

Cevap: Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında geçici olarak ithal edilen taşıtlara İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce bu harf serisini taşıyan plakalar verilmektedir.

Soru: Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında girişi yapılacak taşıtlara ne kadar süre verilmektedir?

Cevap: Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında girişi yapılacak taşıtlara kişinin ikamet tezkeresi göz önünde bulundurularak 2 yılı geçmeyecek şekilde süre verilmektedir.

Soru: Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında girişini yaptığım taşıtın süre uzatımını nasıl yaparım?

Cevap: Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında girişini yaptığınız taşıtın süresinin uzatılabilmesi için çalışma izin belgesi, ikamet tezkeresi gibi belgelerin süre uzatımlarının yapılmış olması gerekmektedir. Süreleri uzatılmış söz konusu belgeler ve gerekli diğer belgeler ile birlikte en yakın kefil kuruluş bürosuna başvuru yapmanız gerekmektedir. Daha sonra ilgili gümrük idaresine başvurarak karneniz üzerine süre uzatımına ilişkin bilgilerinizin kayıt edilmesi gerekmektedir.

Soru: Çalışma izin belgesi/ikamet tezkeresi süre uzatımı için başvurdum ancak henüz sonuçlanmadı, taşıtıma verilen süre bitmek üzere ne yapmam gerekiyor?

Cevap: Çalışma izin belgesi/ikamet tezkeresi süre uzatımı için yapılan başvuruların sonuçlanmaması halinde en yakın kefil kuruluş bürosuna ilgili süre uzatımına ilişkin belgeler ile birlikte başvurmanız gerekmektedir. İlgili kefil kuruluş bürosu gümrük idaresini bu konuda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Soru: Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında işlem yapmak için ne kadar ücret ödemem gerekiyor?

Cevap: Bu işlemler için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca bir ücret alınmamaktadır. Ancak bu işlemler için kefil kuruluş tarafından ücret alınmakta olup, bu ücretler hakkında kefil kuruluştan (TURİNG web sitesinden www.turing.org.tr)  bilgi edinebilirsiniz.

Soru: Eşim yabancı uyruklu, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi alabilir mi?

Cevap: Öncelikli olarak İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden alınacak ikamet tezkeresi ile birlikte kişi Türkiye'de çalışıyor ise (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacak çalışma izin belgesi kapsamında) ya da bir öğrenim kurumunda öğrenci ise (okulundan alacağı öğrenim belgesi) ya da emekli ise (emekli olduğuna dair konsolosluktan onaylı belge) en yakın kefil kuruluş bürosuna başvurarak yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi alabilir.

Soru: Türkiye'ye yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında otomobilim ile giriş yaptım, aracımı burada bırakarak yurtdışına çıkabilir miyim?

Cevap: Evet, taşıtınızı Türkiye'de bırakarak yurtdışına çıkış yapmanızda bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak söz konusu taşıtın kullanılmadan park halinde bırakılması gerekir.

Soru:  Ambara bıraktığım aracım burada ne kadar süre kalabilir?

Cevap: Ambara bırakılan taşıtlar, geçici bırakma dilekçesinde belirtildiği şekilde taşıtın teslim edildiği tarihten itibaren 1 (bir) ay kalabilir. Bu sürenin uzatılması için ilgili gümrük idaresine başvuru yapılabilir. Süresi içerisinde teslim alınmayan ya da süre uzatımı için başvuru yapılmayan taşıtlar için tasfiye hükümleri uygulanır.

Soru: Aracımı gümrük ambarına geçici olarak bıraktığımda ne kadar ücret ödemem gerekiyor?

Cevap: Söz konusu ambarlar işletici kuruluşlarca çalıştırıldığından bu konuda bilgi verememekteyiz. İlgili gümrük idaresinin işletici kuruluşu kim ise oradan bilgi almanız gerekmektedir.

Soru: Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında getirdiğim otomobilimi Türkiye'de benden başka kimler kullanabilir?

Cevap: Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında getirilen taşıtlar Türkiye'de taşıt sahibinin eşi veya usul ya da füruu olan kişilerce (ana, baba, eş ve çocuklar), özel bir hizmet akdi ile taşıt sürücüsü olarak istihdam edilen Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişi tarafından ve yukarıda belirtilen kişiler dışında taşıt sahiplerinin de araçta bulunması koşuluyla seyahat süresince üçüncü şahıslarca kullanılabilir.

Soru: Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında getirdiğim otomobilimi Türkiye'de birine satabilir miyim?

Cevap: Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesine kayden ithal edilen taşıtların yine bu belgeye kayden taşıt getirme hakkı bulunan bir başkasına devir işleminin yapılabilmesi, kişilerin asıl yerleşim yerinin bulunduğu ülkede ya da o ülke toprağı sayılan elçilik veya konsolosluklarda mülkiyet devrinin yapıldığının belgelendirilmesi ve taşıtın gümrük idaresi denetimine alınması hâlinde mümkündür.

Soru: Çifte uyrukluyum yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında taşıt getirebilir miyim?

Cevap: Hayır. Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) gereğince çifte uyruklu vatandaşların yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında taşıt getirme hakkı bulunmamaktadır.

Soru: Türk vatandaşlığından çıktım yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında taşıt getirebilir miyim?

Cevap: İçişleri Bakanlığından alınacak ikamet tezkeresi ile birlikte, Türkiye'de bulunma nedeninize göre; çalışma izin belgesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumundan çalıştığınıza ilişkin alınacak belge, eğitim gördüğünüze ilişkin belge ya da emekli olduğunuza ilişkin belge ibraz etmeniz halinde getirebilirsiniz.