Gümrük Birliği Hakkında Bilgiler Verebilir misiniz

Gümrük Birliği Hakkında Bilgiler

Gümrük Birliği, taraf ülkelerin aralarındaki ticaretin her çeşit tarife ve eş değer vergiden muaf bir biçimde gerçekleşebildiği ve tarafların, birlik dışında kalan ülkelere yönelik olarak da ortak bir gümrük tarifesini benimsedikleri bir ekonomik entegrasyon modelidir.

Serbest Ticaret Anlaşması, taraflar arasında ticareti kısıtlayan veya engelleyen gümrük vergileri ve tarife dışı engellerin kaldırılılarak bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını sağlayan, ancak üçüncü ülkelere ortak bir tarife uygulama yükümlülüğünü içermeyen bir anlaşmadır. Dolayısıyla STA'nın gümrük birliklerinden en önemli farkı üçüncü ülkelere ortak bir gümrük tarifesinin uygulanmamasıdır. Ayrıca Gümrük Birliği'nde serbest dolaşım ilkesi geçerlidir, STA da ise menşe kuralları uygulanır.

Sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerini kapsamaktadır.

Yer almaz. Topluluk ve Türkiye, sadece tercihli rejimleri tanıyarak tarım ürünlerinin menşe esasına dayalı ticaretini sağlarlar. Buna ilişkin yasal düzenleme 1/98 sayılı Ortaklık Konseyi Kararında yer almaktadır.

Yer almaz. Topluluk ve Türkiye, sadece tercihli rejimleri tanıyarak AKÇT ürünlerinin menşe esasına dayalı ticaretini sağlarlar. Buna ilişkin yasal düzenleme 1996 tarihli AKÇT-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşmasında yer almaktadır.

Türkiye Gümrük Bölgesi ile AT Gümrük Bölgesini ifade etmektedir. Türkiye Gümrük Bölgesi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Topluluk Gümrük Bölgesi ise Topluluk Gümrük Kodu (2913/92 sayılı Konsey Tüzüğü) 3. Maddesi ile tanımlanır.

1/95 sayılı AT-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı

1/95 sayılı Karar, Katma Protokolde belirlenen Geçiş Dönemini sona erdirmekte, Gümrük Birliğinin henüz tamamlanmamış unsurları ile bu birliğin tamamlanmasından sonra işlerliğini sağlamaya yönelik tedbirleri ve takvimi içermektedir. Söz konusu karar;

- Malların Serbest Dolaşımı ve Ticaret politikası (Gümrük vergilerinin ve eş etkili vergi ve resimlerin kaldırılması, Miktar kısıtlamalarının ve eş etkili önlemlerin kaldırılması, ticaret politikası, Ortak Gümrük Tarifesi ve Tercihli tarife politikaları, İşlenmiş tarım ürünleri)

- Tarım ürünleri,

- Gümrük hükümleri

- Yasaların yakınlaştırılması ( Fikri, sınaî ve ticari mülkiyetin korunması, Rekabet, Ticari korunma amaçları, Kamu alımları, Dolaylı ve dolaysız vergiler)

- Kurumsal hükümler ( AT-Türkiye Gümrük Birliği Ortak Komitesi, Danışma ve Karar usulleri, İhtilafların halli, Korunma önlemleri)

- Genel ve son hükümler

- Eklerden oluşmaktadır.

Bir tarafta AT bir tarafta Türkiye Gümrük Bölgesi ile bu iki bölgede ayrı ayrı yürürlükte olan Topluluk ile Türk gümrük mevzuatı arasında köprü işlevi görmek üzere Topluluk ile Türkiye arasında yürürlüğe giren Gümrük Birliği'nin ( 1/95 sayılı AT-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı'nın) uygulanmasına ilişkin hükümler getiren 1/2006 sayılı Türkiye-AT Gümrük İşbirliği Komitesi Kararıdır. ( Söz konusu kararın ilk hali 1/96 sayılı karardır. Daha sonra 1/2001 ve 1/2003 değişiklikleriyle en son halini 1/2006 sayılı karar olarak almıştır.)

AT Gümrük Bölgesi ile Türkiye Gümrük Bölgesi arasındaki doğrudan ticareti ve AT-Türkiye'nin üçüncü ülkeler üzerinden olan ticaretini düzenler.

AB-Türkiye Gümrük Birliği malların serbest dolaşımını içerir.

Malların Serbest Dolaşımı: Üye ülkelerin karşılıklı olarak ithalat/ ihracat vergileri (gümrük vergileri) ve eş etkili vergiler ile tüm miktar kısıtlamalarını ve eş etkili engelleri kaldırmasıyla gerçekleşir.

Serbest dolaşımda bulunan eşya:

1)Tamamıyla Türkiye'de veya AB'de elde edilen ve bünyesinde üçüncü ülkelerden ithal edilen girdileri bulundurmayan eşyayı,

2) 3. ülkelerden gelen ithalat formaliteleri tamamlanan, gümrük vergileri ödenen ve sonrasında iadeden yararlanmayan eşyayı,

3) AB'de veya Türkiye'de yalnızca ikinci maddede belirtilen eşyadan veya birinci ve ikinci maddede belirtilen eşyadan birlikte elde edilen veya üretilen eşyayı

ifade eder.

Bir eşyanın serbest dolaşımda olduğunu A.TR Dolaşım Belgesi ispatlar.”

Avrupa Topluluğuna dahil ülkelerle Türkiye arasındaki doğrudan ticarette, sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşımda olduğunu kanıtlayan, ihracatçı ülke tarafından düzenlenen belgedir.

Serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek üzere (üretim, montaj, yenileme, tamir) AT-Türkiye gümrük bölgesinden geçici olarak üçüncü ülkelere ihraç edilmesi ve elde edilen ürünün gümrük vergisinden muaf olarak tekrar serbest dolaşıma girmesini sağlayan sistemdir.

Hariçte İşleme Rejimi kullanılarak hammadde ve ara malların üçüncü ülkelere işlenmek üzere geçici olarak ihraç edilmesinden sonra işleme faaliyeti sonucunda oluşan ürünün tam ya da kısmi ithalat vergisi muafiyetinden yararlanarak Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinin başka bir parçasından tekrar serbest dolaşıma girebilmesini sağlayan sistemdir.

Geçici ihraç eşyasının üçgen trafik kapsamında bulunduğunu ispatlayan belge INF 2 belgesidir.

Hariçte İşleme Rejimi çerçevesinde ihraç edilen eşya için üçgen trafik sisteminin uygulanmasının istenilmesi halinde İhraç Gümrük İdarelerince düzenlenen belgedir.

Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin bir parçasında serbest dolaşımda olup, ait olduğu gümrük bölgesinden ihraç edildikten sonra Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin diğer parçasına üç yıl içinde geri gelen ve serbest dolaşıma giren eşyayı ifade eder.

Geri gelen eşyanın tam veya kısmi gümrük vergisi muafiyetinden yararlanacağını INF 3 belgesi ispatlar.

İhracatın yapıldığı Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi'nin bir parçasından diğer parçasına geri gelen eşyanın tam veya kısmi gümrük vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi amacıyla ihracatçının talebi üzerine ihracatçı gümrük idaresi tarafından düzenlenen belgedir.

“Menşe”, bir eşyanın ekonomik milliyeti olarak tanımlanmaktadır. Kara suları da dahil olmak üzere, tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya o ülke menşelidir. Ancak, eşyanın başka bir memlekette değişiklik ve işlem görmesi veya üretimin birden fazla ülkede gerçekleştirilmesi halinde eşya başka bir menşe kazanabilir. Menşe kazandıran işlem ve işçilik gümrük kanun ve yönetmeliğinde tanımlanmıştır. Ancak tercihli menşe söz konusu olduğunda, menşe kazandıran işlem ve işçilik düzenlenen özel anlaşmada tanımlanır.

Eşyanın menşei kavramı;

- Gümrük vergilerinin hesaplanması,

- Kota ve anti-damping önlemleri benzeri araçların uygulanmasının takibi vasıtasıyla dış ticaretin kontrol edilmesi,

- Dış ticaret istatistiklerinin derlenmesi amaçlarıyla kullanılır.

Bir ülkenin üçüncü ülkelere karşı uyguladığı menşe kuralları tercihli ya da tercihsiz menşe ilkesine dayanabilir.

Tercihli menşe kuralı, bazı ülke veya ülke gruplarına tanınan özel uygulamalara imkân veren ve esasları özel anlaşmalarla belirlenen kurallardır.

Tercihsiz menşe kuralı, Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkelere tavizli vergi uygulanabilmesi için esas alınan menşe kurallarıdır.

Hayır. Gümrük Birliği kapsamı eşyanın ticareti menşe esasına değil, serbest dolaşım ilkesine dayanmaktadır. Ancak dış ticaretin kontrol edilmesi amacıyla Kota ve anti-damping ticaret politikası önlemlerinin uygulanması kapsamında tercihsiz menşe kuralları uygulanır.

Pan-Avrupa Menşe Kümülâsyonu sistemine taraf olan ülkelerin menşeini taşıyan maddeler, diğer taraf ülkelerden birinde girdi olarak kullanıldığında o ülke menşeli kabul edilir. Bu maddelerin yeterli işlemden geçmiş şartı aranmaz.

1) Avrupa Birliği Ülkeleri

2) EFTA Ülkeleri: İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn

3) Akdeniz Ülkeleri: Filistin (Batı Şeria ve Gazze Şeridi), Cezayir, Fas, Tunus, İsrail, Lübnan, Mısır, Suriye ve Ürdün

4) Faroe Adaları

5) Türkiye

Tedarikçi Beyanı; A.TR dolaşım belgesi ile birlikte kullanılan ve Türkiye ile Topluluk arasında ticarete konu Pan-Avrupa Menşe Kümülâsyonu kapsamı eşyanın menşeini gösteren belgedir. Bu belge tedarikçi tarafından düzenlenir.

Tedarikçi beyanının doğruluğunun ve gerçekliliğinin kontrolü amacıyla gümrük idaresince düzenlenen belgedir.

Avrupa Topluluğunda üyelerin kendi aralarında gerçekleştirdikleri Gümrük Birliği ve Ortak Gümrük Tarifesinin uygulanmaya başlaması ile tek bir gümrük tarifesinin varlığına rağmen her ülkenin tamamen farklı gümrük mevzuatlarının bulunması pazarda serbest dolaşım ilkesinin geçerliliği ile çeliştiği için 20 yıllık uyumlaştırma sonucunda 2913/92 sayılı Konsey Tüzüğü oluşturularak Topluluk Gümrük Kodu ortaya çıkmıştır. Topluluk Gümrük Kodu gümrük rejimlerine ve formalitelerine ilişkin tüm ortak hükümleri kapsamaktadır.

Türkiye, Topluluk Gümrük Kodunu oluşturan 2913/92 sayılı Konsey Tüzüğü ile onun uygulama hükümlerini belirleyen 2454/93 sayılı Komisyon Tüzüğünü temel alan şu konulara ait hükümlere uyum sağlamayı taahhüt etmiştir:

- Eşyanın menşei

- Eşyanın gümrük kıymeti

- Eşyanın Gümrük Birliği bölgesine girişi

- Gümrük beyannamesi

- Serbest dolaşıma giriş

- Ekonomik etkili gümrük rejimleri ve askıya alma rejimleri

- Malların dolaşımı

- Gümrük Yükümlülüğü

- İtiraz hakkı

Ayrıca Türkiye, aşağıdaki mevzuata dayanan hükümleri uygulamaya koymak için gerekli önlemleri almayı taahhüt etmiştir:

- Taklit malların serbest dolaşıma sokulmasını yasaklayan önlemler getiren 3842/86 sayılı Konsey Tüzüğü ile onun uygulama hükümlerini getiren 3077/87 sayılı Komisyon Tüzüğü

- Topluluğun gümrük vergisi istisnaları sistemini düzenleyen 918783 sayılı Konsey Tüzüğü ile onun uygulama hükümlerini belirleyen 2287/83, 2288/83, 2289/83 ve 2290/83 sayılı Komisyon Tüzükleri

- Topluluğa ithal edilen bazı tekstil ürünleri için menşe kanıtlarına ve bu kanıtların kabulüne ilişkin 616/78 sayılı Konsey Tüzüğü.

Fikri ve sınaî mülkiyet hakları, Rekabet kuralları, Ortak Ticaret Politikası, standartları ve teknik mevzuat uyumu öngörmesi nedeniyle 01.01.1996 tarihinde tesis edilen Gümrük Birliğinin Klasik bir Gümrük Birliğinin çok ötesinde bulunmasını ifade eder.

Ticaretin normal seyrinin, ülkelerin farklı tarife ya da tarife dışı önlemler uygulaması sebebiyle yön değiştirmesidir. Gümrük Birliklerinde, üyeler arası ticareti engelleyen ya da kısıtlayan gümrük vergileri ve tarife dışı engeller (kota, tarife kontenjanı vb.) kaldırılarak ve Gümrük Birliği dışındaki ülkelere karşı ortak bir tarife uygulayarak malların yön değiştirmesi (trafik sapması) önlenmektedir. STA'larda ise üçüncü ülkelere karşı ortak bir tarife uygulaması olmaması nedeniyle ticaret sapması menşe kuralının uygulanmasıyla önlenmektedir.

 

KONU

RESMİ GAZETE SAYISI

RESMİ GAZETE TARİHİ

LİNK

Gümrük İşbirliği Konseyi Kuruluş Anlaşması

8321

 

Dosyayı İndir

Nairobi Sözleşmesi

17774

 

Dosyayı İndir

SECI Merkezi Anlaşması

24102

 

Dosyayı İndir

İstanbul Sözleşmesi (Geçici İthalat Sözleşmesi)

25620

 

Dosyayı İndir

Ticari Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesi

25750

 

Dosyayı İndir

Özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesi

25376

 

Dosyayı İndir

Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi

21948

 

Dosyayı İndir

Turizm Lehine Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi

14583

 

Dosyayı İndir

Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşme (Tek İdari Belge Sözleşmesi)

28431

 

Dosyayı İndir

Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme

28431

 

Dosyayı İndir

Milletlerarası Nakliyatta Kullanılan Paletlerin Gümrük Rejimine Dair Avrupa Sözleşmesi

14539

 

Dosyayı İndir

Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi

12596

 

Dosyayı İndir

1971 tarihli Psikotrop Maddeler Sözleşmesi

17272

 

Dosyayı İndir

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankasının Kurulması ve İşletilmesine Dair Anlaşma

27271

 

Dosyayı İndir

Dünya Gümrük Örgütü Revize Kyoto Sözleşmesi

25985

 

Dosyayı İndir

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)'nın VII. Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşma

21676

 

Dosyayı İndir

1975 TIR SÖZLEŞMESİ

18711

 

Dosyayı İndir

1975 TIR Sözleşmesi Ekleri ve Yorum Notları

18711

 

Dosyayı İndir

1975 TIR Convention ( TIR Sözleşmesi İngilizce)

 

 

Dosyayı İndir

Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi

25014

 

Dosyayı İndir

Eşyanın Sınırdaki Kontrolünün Ahenkleştirilmesi Sözleşmesi

26024

 

Dosyayı İndir

Dünya Gümrük Örgütü SAFE Standartlar Çerçevesi

 

 

Dosyayı İndir

1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi

 

 

Dosyayı İndir

Türkiye-Avrupa Topluluğu Gümrük İşbirliği Komitesi'nin Ülkemiz ile Avrupa Topluluğu arasındaki Gümrük Birliği'nin işleyişine dair esasları düzenleyen 1/2006 sayılı Kararı (Köprü Mevzuat/Official Journal)

 

Dosyayı İndir

Suç Kaynaklı Gelirlerin Aklanması, Aranması, Zaptedilmesi ve Müsadere Edilmesi Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi

 

Dosyayı İndir

Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmaları

 

 

Dosyayı İndir

 

 

 

Kanun

?Bakanlar Kurulu Kararı

Yönetmelik

Tebliğ