Hizmetler Ticareti Alanındaki Gelişmeler Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Hizmetler Ticareti Alanındaki Gelişmeler

Son yıllarda hizmet ticaretinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomileri içerisindeki ağırlığı giderek artmaktadır. Hizmet ticaretimize ilişkin rakamlara bakıldığında, Ülkemizin 2008 yılı itibariyle 32 milyar dolarlık hizmet ihracatı ve 14,5 milyar dolarlık hizmet ithalatı bulunduğu görülmektedir. Hizmet ihracatımızda 21,9 milyar dolarla turizm ilk sırada gelirken, taşımacılık 7,2 milyar dolarla en çok ithalat yaptığımız sektördür.  

AB ile İlişkilerimizde Hizmetler Ticareti

Hizmet ticareti 1996 yılında oluşturulan Türkiye - AB Gümrük Birliği dışında bırakılmış olsa da, Ankara Anlaşmasının 13 ve 14. maddeleri, Katma Protokolün 41 ve 42. maddeleri çerçevesinde düzenlenmiş olup, konuya ilişkin düzenleme yapma yetkisi Türkiye-AB Ortaklık Konseyine bırakılmıştır. Hizmet ticareti, özellikle katılım müzakereleri göz önüne alındığında Türkiye-AB ilişkilerinin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. 

Bu çerçevede, hizmet ticaretinin Gümrük Birliği kapsamına dahil edilerek  serbestleştirilmesine yönelik olarak 39. Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Toplantısı'nda alınan 2/2000 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı(OKK) ile hizmetler ticareti alanındaki müzakerelerin başlatılması öngörülmüştür. Bu doğrultuda, 2000 yılı Nisan ayı içinde Türkiye ile AB arasında hizmet ticaretinin serbestleştirilmesine ilişkin müzakereler başlatılmış, ancak teknik gerekçelerle 2004 yılından itibaren askıya alınmıştır. Bu kapsamda, konunun AB"ye tam üyelik müzakere süreci dahilinde ele alınması uygun görülmüştür.

DTÖ Kapsamında Hizmetler Ticareti 

Ülkemizin hizmet ticareti alanında halihazırda tek uluslararası açılımı niteliğinde olan ve kurucu üyesi olduğu DTÖ bünyesinde konu ile ilgili çok taraflı prensiplerin ve disiplinin de belirlendiği Hizmetler Ticareti Genel Anlaşması (GATS) çerçevesinde daha ileri bir çok taraflı serbestleştirme sağlanması amacıyla müzakereler yürütülmektedir. Bu çerçevede, 2000 yılında başlayan müzakereler üzerinde 2001 yılı Mart ayında müzakerelerin yapılışı için rehber ve usullerde mutabakat sağlanmıştır. 2001 yılında Doha Bakanlar Deklarasyonu ile "tek senet” haline getirilen müzakereler, 2002 yılı Temmuz ayından itibaren devam etmektedir. Öte yandan, GATS'ın taraflara daha ileri düzeyde serbestleştirme olanağı tanıyan V. Maddesi çerçevesinde DTÖ'ye bildirimi yapılan 61 Anlaşmanın 59'u ülkeler arasındaki ikili Serbest Ticaret Alanı ya da Ortaklık Anlaşmasının bir parçası şeklindedir.  

Serbest Ticaret Anlaşmaları Kapsamında Hizmetler Ticareti           

Bu bağlamda, Ülkemizin akdettiği Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) metinlerinde de hizmet ticaretinin serbestleştirilmesine ilişkin çalışmaların Ortak Komitelerde alınacak kararlar doğrultusunda ve kapsamında yürütülmesi hüküm altına alınmıştır. Halihazırda, Müsteşarlığımız koordinasyonunda devam ettirilmekte olan STA müzakerelerinde bazı partner ülkelerce, hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi önerileri yapılmakta ve STA yapılmış ülkelerin bir kısmından anlaşmaların hizmet ticaretini kapsayacak şekilde genişletilmesi talebi gelmektedir. Bu çerçevede, mal ticaretinde olduğu gibi, hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi müzakerelerinin de STA şemsiyesi altında yapılması dünyadaki emsallerine uygun bir yapının tesisi bakımından da önem arz etmektedir.   

Bu çerçevede, Ülkemizin müzakere etmekte olduğu STA'lar kapsamında hizmet ticareti ve yatırımlarda serbestleşmeye gidilmesi hususunda taslak metin ve taahhüt listelerinin hazırlanması amacıyla çeşitli çalışmalar ve etki analizleri ilgili kuruluşlarla koordinasyon halinde yürütülmektedir.