İhracata Yönelik Üretim Stratejisi (Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) Eylem Planı (2013-2015) ) Hakkında Bilgi Verebilir misiniz ?

İHRACATA YÖNELİK ÜRETİM STRATEJİSİ (GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ (GİTES) ve EYLEM PLANI 2013-2015 )

Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES); Ekonomi Bakanlığı tarafından, Başbakanlık Genelgesi ile kurulan İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu (Kurul) bünyesinde kamu ve özel sektörün üst düzey katkı ve katılımları ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, ulusal strateji ve temel politika belgeleri ile uyumlu olarak hazırlanmıştır.

GİTES'in ana eksenini; Küresel piyasalarda, emtia fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, özellikle son yıllarda artan korumacı politikalar, çeşitli ülkelerin uyguladığı hammadde stratejileri, Türkiye'nin sanayi üretim yapısında mevcut olan ara malı ithalat bağımlılığı ve bu bağımlılığın makro ekonomik dengeler üzerindeki etkileri oluşturmuştur.

GİTES'in vizyonu; “Girdi tedariğini güvence altına almış, ara malı üretiminde yetkinliğini artırmış bir ekonomi” olarak belirlenmiştir.

GİTES'le, sanayinin ihtiyaç duyduğu girdilerin tedarikinde süreklilik ve güvenliğin sağlanması, etkinliğin ve verimliliğin artırılması, ihracatta sürdürülebilir küresel rekabet gücü artışının temini, daha fazla katma değerin Türkiye'de bırakılması ve ara malı ithalat bağımlılığının azaltılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, GİTES Eylem Planı, 2013-2015 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

GİTES ve Eylem Planı'nın stratejik hedefleri, girdi kaynaklarındaki belirsizliklerin, girdi ithalinde ülke/bölge bazlı coğrafi dağılımdaki aşırı bağımlılık gibi dengesizliklerin, hammadde niteliğindeki doğal kaynakların geleceğine dair risklerin en aza indirilmesi; ihracata dönük üretimde daha etkin ve düşük maliyetli girdi tedarikinin sağlanması; üretim ve ihracatın ara malı ithalatına bağımlılığının azaltılması ve bu suretle ihracatta sürdürülebilir rekabet gücüne katkı sağlanması olarak belirlenmiştir. Bu stratejik hedeflere ulaşmak için, 6'sı yatay alanda 31'i altı sektörde (demir-çelik ve demir dışı metaller, otomotiv, makine, kimya, tekstil ve deri, tarım) olmak üzere, toplam 37 hedef ve 91 eylem belirlenmiştir.

GİTES ve Eylem Planı'nın hayata geçirilmesi sürecinde, koordinasyon ve sekretarya görevi Ekonomi Bakanlığı tarafından sürdürülecektir. Eylem Planının 7 ayrı bölümü (yatay ve sektörel) için üçer aylık dönemlerde ilgili kurum ve kuruluşların teknik düzeyde katıldığı izleme ve değerlendirme toplantıları gerçekleştirilecek; GİTES Eylem Planı'ndaki gelişmeler İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu'nun değerlendirme ve yönlendirmesine sunulacaktır. GİTES Eylem Planı, uygulama sürecinde gözden geçirilecek ve ihtiyaç duyulması halinde günün koşullarına uygun güncellemeler yapılacaktır.

GİTES ve Eylem Planı; Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararı olarak resmiyet kazanmış ve 25 Aralık 2012 tarihli, 28508 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

İhracata Dönük Üretim Stratejisi (

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/by9 )

 

 

Vizyon

2023'e yönelik ortaya konan temel stratejiler  çerçevesinde GİTES ve Eylem Planı'nın vizyonu; “Girdi tedarikini güvence altına almış, ara malı üretiminde yetkinliğini artırmış bir ekonomi” olarak belirlenmiştir.

Amaç

Sanayinin ihtiyaç duyduğu ve yeni ürün üretimi ile teknolojik gelişmenin gerektireceği girdilerin tedarikinde süreklilik ve güvenliğin sağlanması, etkinliğin ve verimliliğin artırılması, ihracatta sürdürülebilir küresel rekabet gücü artışının temini, daha fazla katma değerin Türkiye'de bırakılması ve ara malı ithalat bağımlılığının azaltılmasıdır. GİTES ve Eylem Planı, Türkiye'de önde gelen sektörlerin ithal girdi bağımlılığı ile Türkiye'de işletmelerin çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan girdi tedariği konusundaki yetersizliklerini bertaraf etmeyi, üretim için en önemli unsurların başında yer alan girdilerin tedariğinde kamu ve özel sektörde ortak bir anlayış ve bakış açısı geliştirmeyi hedeflemiştir.

Stratejik Hedefler

Girdi kaynaklarındaki belirsizliklerin, girdi ithalinde ülke/bölge bazlı coğrafi dağılımdaki aşırı  bağımlılık gibi dengesizliklerin, hammadde niteliğindeki doğal kaynakların geleceğine dair risklerin en aza indirilmesi ile ihracata dönük üretimde daha etkin ve düşük maliyetli girdi tedarikinin sağlanması ile üretim ve ihracatın ara malı ithalatına bağımlılığının azaltılması ve bu suretle ihracatta sürdürülebilir rekabet gücüne katkı sağlanmasıdır. GİTES Eylem Planı, bu temel stratejik hedeflere ulaşmada, 6'sı yatay 31'i sektörel olmak üzere toplam 37 hedef , bu hedeflere dönük 91 eylem içermektedir ve Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) ile Eylem Planı (2013-2015)'nın Kabulüne Dair Yüksek Planlama Kurulu Kararı, 25/12/2012 Tarihli ve 28508 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

  

Gites Eylem Planları

Demir Çelik ve Demir Dışı Metaller Eylem Planı

Kimya Eylem Planı

Makine Eylem Planı

Otomotiv Eylem Planı

Tarım Sektörü Eylem Planı

Tekstil ve Deri Eylem Planı

Yatay Eylem Planı

 

 

Kaynak Belgeler

İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu

İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

 

Toplantılar

Kurul 1. Toplantısı - 12 Temmuz 2010

Kurul 2. Toplantısı - 23 Eylül 2010

Kurul 3. Toplantısı - 10 Aralık 2010

Kurul 4. Toplantısı - 25 Şubat 2011

Kurul 5. Toplantısı - 26 Ağustos 2011

Kurul 6. Toplantısı - 6 Ekim 2011

Kurul 7. Toplantısı - 26 Ocak 2012

Kurul 8. Toplantısı - 11 Mart 2014

Kurul 9. Toplantısı - 16 Aralık 2014