KOSGEB Destekleri Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

KOSGEB DESTEKLERİ

KOSGEB Desteklerine; ·        

linklerinden ulaşabilirsiniz.

KOSGEB İLETİŞİM 

Adres : KOSGEB Mamak Baskanlik Binasi Adres: Harman Mah. Abdülhak Hamit Cad. No:66 Altmisevler / MAMAK / ANKARA 

Tel : 0 312 595 28 00 (pbx)  F

aks : 0 312 368 07 15 

KOBİ Proje Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 • İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,
 • KOBİ'lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,
 • İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,
 • Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ

 

Program Süresi

3 Yıl

Proje Süresi

6-24 ay(+12 ay)

Destek Üst Limiti

 

Proje Destek Oranı

 1. 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

 • İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

 • Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

 

 • Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider gruplarının toplamı Kurul tarafından belirlenir ve sabitlenir. Her bir proje gider grubunun desteklemeye esas tutarı; makine-teçhizat, hammadde, malzeme için, sabitlenen toplam tutarın % 10'unu ve personel, yazılım ve hizmet/diğer gider gruplarının her biri için % 40'ını geçmeyecek şekilde belirlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarları değiştirmez.

 

1, 2, 3 ,4, 5 ve 6. Bölgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. (19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı)

Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı Uygulama Esasları KOBİ Proje Destek Programı Uygulama Esasları

Başvuru Formları KOBİ Proje Destek Programı Proje Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)KOBİ Proje Destek Programı Proje Ön Değerlendirme RaporuKOBİ Proje Destek Programı Kurul Karar FormuKOBİ Proje Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporu (Proje başvurusunu online yapanlar için www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)KOBİ Proje Destek Programı Tespit TutanağıKOBİ Proje Destek Programı Proje Faaliyetleri Değerlendirme RaporuKOBİ Proje Destek Programı Proje Sonuç RaporuKOBİ Proje Destek Programı Destek Ödeme OluruKOBİ Proje Destek Programı Gizlilik TaahhütnamesiKOBİ Proje Destek Programı TaahhütnamesiKOBİ Proje Destek Programı Kurul Üye Bilgi FormuKOBİ Proje Destek Programı Kurul Toplantı Gündemi FormuKOBİ Proje Destek Programı Proje Değerlendirme Kriterleri Tablosu

KOBİ Proje Destek Programı Proje Revizyon Formu

 

Yardımcı Kılavuz

Proje Hazırlama Kılavuzu

 

Kullanıcı Klavuzu

KOBİ Proje Destek Programı  Program ve Destek Başvuru Klavuzu

 

Tematik Proje Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 • KOBİ'lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi,
 • Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,
 • KOBİ'lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması,

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEK UNSURLARI 

 

Çağrı Esaslı Tematik Program

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı

Başvuru Yapabilecekler

KOBİ'ler ve Meslek Kuruluşları

Meslek Kuruluşları

Program Süresi

Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

36 Ay

Proje Süresi

24 Ay (+12 Ay)

Destek Oranı

 1. 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60

Destek Türü

Geri Ödemesiz

Destek Üst Limiti

 

 

Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri

 • Personel net ücretleri ve seyahat giderleri,
 • Yeni Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri,
 • Sarf malzemesi giderleri,
 • Hizmet alım giderleri, 
 • Genel idari giderler

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri

Kurul tarafından uygun bulunan ve aşağıda belirtilenler dışında kalan giderler destek kapsamındadır;

Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler.

1, 2, 3 ,4, 5 ve 6. Bölgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. (19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı)

 

Destek Programı Tematik Proje Destek Programı

 

Uygulama EsaslarıTematik Proje Destek Programı Uygulama Esasları  

Başvuru Formları

Tematik Proje Destek Programı Kurul Üye Bilgi FormuTematik Proje Destek Programı Gizlilik TaahhütnamesiÖzgeçmiş FormatıÇağrı Esaslı Tematik Program Tasarım FormuÇağrı Esaslı Tematik Program Proje Teklif Çağrı Formu

Çağrı Esaslı Tematik Program Ön Başvuru FormuÇağrı Esaslı Tematik Program Proje Başvuru Formu(Proje başvurusunu online yapanlar için www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Çağrı Esaslı Tematik Program TaahhütnamesiÇağrı Esaslı Tematik Program Proje Ara Faaliyet Raporu(Proje başvurusunu online yapanlar için www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Çağrı Esaslı Tematik Program Proje Sonuç RaporuÇağrı Esaslı Tematik Program Tespit TutanağıÇağrı Esaslı Tematik Program Destek Ödeme Oluru

Çağrı Esaslı Tematik Program Proje Revizyon FormuÇağrı Esaslı Tematik Program Kurul Karar FormuMeslek Kuruluşu Proje Destek Programı Proje Başvuru Formu(Proje başvurusunu online yapanlar için www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı TaahhütnaesiMeslek Kuruluşu Proje Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporu(Proje başvurusunu online yapanlar için www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacakt??r)Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Proje Sonuç Raporu

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Ödeme OluruMeslek Kuruluşu Proje Destek Programı Proje Revizyon FormuMeslek Kuruluşu Proje Destek Programı Ön Değerlendirme RaporuMeslek Kuruluşu Proje Destek Programı Kurul Karar Formu

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Tespit Tutanağı

Kullanıcı Klavuzu Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Destek Başvuru Kullanım Klavuzu 

 

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 • KOBİ'lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi,
 • KOBİ'lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması,
 • KOBİ'lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi,
 • Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması,
 • KOBİ'ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi.

 İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ

 • Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları,
 • Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,
 • Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi,

      Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.

 

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

 • Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
 • Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,
 • Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
 • Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,
 • Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir. 

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ      

Proje Süresi

6-24 ay (+ 12 ay)

Destek Üst Limiti

 1. 250.000 TL (Geri Ödemesiz), 500.000 TL (Geri Ödemeli)

Proje Destek Oranı

 1. 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60

1,  2, 3 ,4, 5 ve 6. Bölgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. (19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı)

Destek Programı İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Uygulama Esasları İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Uygulama Esasları Başvuru Formları İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Proje Başvuru Formu(Proje başvurusunu online yapanlar için www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)İşbirliği - Güçbirliği  Destek Programı Proje Ön Değerlendirme Formuİşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Gizlilik Taahhütnamesiİşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Kurul Üye Bilgi Formuİşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Kurul Toplantı Gündemi Formuİşbirliği - Güçbirliği  Destek Programı Kurul Karar Formuİşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Taahhütnamesiİşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Tespit Tutanağıİşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporu(Proje başvurusunu online yapanlar için www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Proje Faaliyetleri Değerlendirme Raporuİşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Destek Ödeme Oluruİşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Proje Revizyon Formuİşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Proje Sonuç Raporuİşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Proje Sonrası İzleme Raporu

Kullanıcı Klavuzu İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Program ve Destek Başvuru Kullanım Klavuzu

 

 

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 • Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,
 • Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,
 • KOBİ'lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, 
 • Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,
 • İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,
 • Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

PROJE SÜRESİ

 • Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay, 
 • Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,
 • Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI       

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

Destek Üst Limiti (TL)

DESTEK ORANI (%)

Ar-Ge ve İnovasyon Programı

 

 

İşlik Desteği

İşliklerden bedel alınmaz

Kira Desteği

 12.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

 100.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

 200.000

75

Personel Gideri Desteği

 100.000

75

Başlangıç Sermayesi Desteği

 20.000

100

Proje Geliştirme   Desteği

Proje Danışmanlık Desteği

 25.000

75

Eğitim Desteği

 5.000

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

 25.000

Proje Tanıtım Desteği

 5.000

Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

  15.000

Test, Analiz, Belgelendirme Desteği

 25.000

Endüstriyel Uygulama Programı

 

 

Kira Desteği

 18.000

75

Personel Gideri Desteği

 100.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği

 150.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

 200.000

75

 

1, 2, 3 ,4, 5 ve 6. Bölgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. (19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı)

Destek Programı Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Uygulama Esasları Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Uygulama Esasları

Başvuru Formları  

Ar-Ge ve İnovasyon Programı Destekleri Başvuru Formu(Proje başvurusunu online yapanlar için www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Gizlilik Taahhutnamesi

Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Taahhütnamesi (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Kurul Toplantı Gündemi FormuAr-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Proje Değerlendirme Raporu FormuAr-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Tespit TutanağıAr-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Ödeme Talep Formu (Proje başvurusunu online yapanlar için www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Ödeme OluruAr-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Proje Revizyon-Tamamlanma Raporu FormuAr-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Proje Sonrası İzleme Raporu

 

Ar-Ge ve İnovasyon Programı Proje Başvuru Formu.(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Ar-Ge ve İnovasyon Programı Proje Ön Değerlendirme FormuAr-Ge ve İnovasyon Programı Kurul Karar FormuAr-Ge ve İnovasyon Programı Danışmanlık Hizmeti Sonuç RaporuAr-Ge ve İnovasyon Programı Dönemsel İzleme Raporu

 

Endüstriyel Uygulama Programı Proje Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Endüstriyel Uygulama Programı Proje Ön Değerlendirme Formu.Endüstriyel Uygulama Destek Programı Kurul Karar FormuEndüstriyel Uygulama Programı Destekleri Başvuru Formu(Proje başvurusunu online yapanlar için www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Endüstriyel Uygulama Programı Dönemsel İzleme Raporu

 

Tablo 1 - Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Başvuru ve Ödeme Belgeleri TablosuTablo 2 - Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Destek Üst Limitleri ve Oranları Tablosu

 

Yardımcı Kılavuz

Proje Hazırlama Klavuzu

 

Kullanıcı Klavuzu

ARGE İnnovasyon Programı Program ve Destek Başvuru Klavuzu

Endüstriyel Uyglama Programı Program ve Destek Başvuru Klavuzu

 

Genel Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 • Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ'ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ'lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,
 • KOBİ'lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
 • Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ'nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,
 • KOBİ'lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
 • KOBİ'lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.

 

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI

  

Yurt İçi Fuar Desteği

  30.000

%50

%60

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

  10.000

Tanıtım Desteği

  10.000

Eşleştirme Desteği

  15.000

Bağımsız Denetim Desteği

  10.000

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

  20.000

Danışmanlık Desteği

  15.000

Eğitim Desteği

  10.000

Enerji Verimliliği Desteği

  30.000

Tasarım Desteği

  15.000

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

  20.000

Belgelendirme Desteği

  10.000

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

  20.000

 

 

1, 2, 3 ,4, 5 ve 6. Bölgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. (19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı)

Destek Programı

Genel Destek Programı Uygulama Esasları

Genel Destek Programı Uygulama Esasları

Başvuru Formları

Genel Destek Programı Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır) Genel Destek Programı İşletme İzleme Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır.) Genel Destek Programı Taahhütnamesi (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır.) Genel Destek Programı Destek Ödeme Oluru 

Yurt içi Fuar Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Kosgeb Tarafından Destek Kapsamına Alınan Yurt İçi Fuar ListesiYurt içi Fuar Organizatör Kuruluş Başvurusu Ve TaahhütnamesiYurt içi Fuar Katılım TutanağıYurt içi Fuar İşletme Başvuru İzleme TablosuYurt içi Fuar Desteği Ödeme Talep Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)  

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Yurt Dışı İş Gezisi Programı Hizmet Merkezi Başvuru FormuYurt Dışı İş Gezisi Pr Meslek Kuruluşu -Organizatör Başvuru FrYurt Dışı İş Gezisi Sonuç RaporuYurt Dışı İş Gezisi Desteği Ödeme Talep Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Kosgeb Tarafından Destek Kapsamına Alınan Yurtdışı İş Gezisi Listesi

Tanıtım Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Tanıtım Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

 Eşleştirme Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Eşleştirme Desteği Sonuç RaporuEşleştirme Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Danışmanlık Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktIr)Danışmanlık Hizmeti Sonuç RaporuDanışmanlık Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Eğitim Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Eğitim Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Kosgeb Eğitim Programı Başvuru FormuKosgeb Eğitim Program?? Katılımcı Devam ListesiKosgeb Eğitim Programı Katılım BelgesiKosgeb Eğitim Programı Başarı Belgesi Enerji Verimliliği Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Enerji Verimliliği Desteği Ödeme Talep Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Tasarım Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Tasarım Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Belgelendirme Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Belgelendirme Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Bağımsız Denetim Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Bağımsız Denetim Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Tablo 1-Genel Destek Pr. Destek üst Limitleri Ve Oranları Tablosu Tablo 2 - Başvuru Ve Ödeme Belgeleri Tablosu

Kullanıcı Klavuzu

Genel Destek Programı Program ve Destek Başvuru Klavuzu  

 

Girişimcilik Destek Programı

Programın Amacı

 • Girişimciliğin desteklenmesi
 • Girişimciliğin yaygınlaştırılması
 • Başarılı işletmelerin kurulması

Programdan Kimler Yararlanabilir

 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler,
 • Girişimciler 
 • İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi'ni yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik)

Programın Kapsamı Bu program,

 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi,
 • Yeni Girişimci Desteği,
 • İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği
 • İş Planı Ödülünden oluşur.

A)Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenir. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri;

 • KOSGEB birimleri tarafından düzenlenen, 
 • Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen,
 • KOSGEB ile işbirliği içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimler,
 • Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleri'dir.

Bu eğitimler, 24 saati atölye çalışmalarından oluşan toplam 70 saatlik eğitimler olup; genel katılıma açık ve ücretsiz eğitimlerdir. 

B) Yeni Girişimci Desteği

Destekten Kimler Yararlanabilir Bu destekten;

 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni,
 • KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı'nı,
 • Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı'nı tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kurangirişimciler,
 • İŞGEM'de yer alan işletmeler

Yeni Girişimci Desteğinin Unsurları, Oranı, Süresi ve Üst Limiti

DESTEK UNSURU

 

ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI (%) (1. ve 2 . Bölge)

DESTEK ORANI (%) (3., 4., 5. ve 6. Bölge)

İşletme Kuruluş Desteği

Geri Ödemesiz

 3.000

60

Kadın Girişimci ve Özürlü Girişimciye %70 uygulanır.

70

Kadın Girişimci ve Özürlü Girişimciye %80 uygulanır.

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği

 15.000

İşletme Giderleri Desteği

 12.000

Sabit Yatırım Desteği

Geri Ödemeli

 70.000

 

Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanı'na kayıt olması ve KOSGEB Hizmet Merkezi'ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvurusu yapması esastır.

C) İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği KOBİ'lere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunmak amacıyla kurulacak bir İŞGEM'in, kuruluş ve işletme giderlerine destek sağlanmaktadır.

Desteğe Kimler Başvurabilir? Belediyeler, Üniversiteler, Özel İdareler, Kalkınma Birlikleri, Meslek Kuruluşları, Kâr amacı gütmeyen kooperatifler.

Destek Unsurları, Oranı, Süresi ve Üst Limiti İŞGEM Kuruluş Desteği süresi en fazla 18 ay, İŞGEM İşletme Desteği süresi en fazla 36 ay'dır.

DESTEK UNSURU

 

ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI  (%) (1. ve 2. Bölge)

DESTEK ORANI (%) (3.,4.,5. ve 6. Bölge)

İŞGEM Kuruluş Desteği - Bina Tadilatı - Mobilya Donanım - İŞGEM Yönetim

Geri ödemesiz

 

(600.000 125.000 25.000)

60

70

İŞGEM İşletme Desteği - Personel - Eğitim, Danışmanlık -- Küçük Tadilat

(30.000 50.000 20.000)

60

70

Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru İŞGEM kuruluş ve işletme desteği için KOSGEB Hizmet Merkezi'ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvuru yapılması esastır. Destekten yararlanmak isteyen işletici kuruluş, www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanına kayıt olur.

D) İŞ PLANI ÖDÜLÜ Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen “Girişimcilik” dersini alan öğrenciler arasında İş Planı Ödülü Yarışması düzenlenir. İş Planı Ödülünden yararlanmak isteyen üniversite KOSGEB'e başvurur. İş planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilerden, en fazla 24 ay içinde işini kurmuş olmaları kaydı ile;

 • Birinciye 15.000 TL,
 • İkinciye  10.000 TL,
 • Üçüncüye 5.000 TL ödül verilir. 

1,  2, 3 ,4, 5 ve 6. Bölgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. (19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı)

Destek Programı Girişimcilik Destek Programı Uygulama Esasları Girişimcilik Destek Programı Uygulama Esasları

Başvuru Formları Girişimcilik Destek Programı Destek Ödeme Oluru UGE Eğitmen Bilgi Formu UGE Eğitmen Değerlendirme Formu UGE Eğitim Planı UGE Katılımcı Başvuru Formu UGE Girişimcilik Testi UGE Katılımcı Değerlendirme Formu UGE Katılımcı Devam Çizelgesi UGE Katılma Belgesi Almaya Hak Kazanan Katılımcı Listesi UGE Sonuç Raporu UGE İzleme Formu UGE Başvuru Formu UGE Değerlendirme Formu UGE Protokolü UGE Katılım Belgesi UGE Katılım Belgesi Kayıt FormuUGE Üniversite Başvuru FormuUGE üniversite Değerlendirme Formu Yeni Girişimci Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır) Yeni Girişimci Desteği Girişimci İş Planı(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır) Yeni Girişimci Desteği Ön Değerlendirme Formu Yeni Girişimci Desteği Başvuru Değerlendirme Kriterleri Formu Yeni Girişimci Desteği Kurul Karar Formu Yeni Girişimci Desteği Taahhütnamesi (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır) Yeni Girişimci Desteği Tespit Tutanağı Yeni Girişimci Desteği Destek Ödeme Talep Formu(ww.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Yeni Girişimci Kurul Toplantı Gündemi FormuDanışmanlık Hizmeti Sonuç Raporu Yeni Girişimci Desteği İşletme İzleme Raporu İŞGEM Başvuru Formu İŞGEM İş Planı İş Geliştirme Merkezi Ön Değerlendirme Formu İŞGEM Başvuru Değerlendirme Kriterleri Formu İŞGEM Kurul Karar Formu İŞGEM Taahhütnamesi İŞGEM Adı Kullanım Hakkı Sözleşmesi İŞGEM Desteği Destek Talep Formu İŞGEM Mobilya ve Donanım Tespit Tutanağı İŞGEM Desteği İzleme Formu İŞGEM Desteği Destek Ödeme Talep Formu İŞGEM Faaliyet Raporu İŞGEM Kurul Toplantı Gündemi Formuİş Planı Ödülü Üniversite Başvuru Formu İş Planı Ödülü Değerlendirme Formu İş Planı Ödülü Jüri Karar Formu İş Planı Ödülü İşletme Başvuru Formu İş Planı Ödülü Üniversite Değerlendirme Formu TABLO-1 Girişimcilik Destek Üst Limitleri ve Oranları Tablosu TABLO-2 Girişimcilik Destek Programı Destek Başvuru ve Ödeme Belgeleri Tablosu

Kullanım Klavuzu Ödeme Talep Formu Hazırlanması Videosu

Yayınlar Girişmcilik ile ilgili Yayınlar

Yeni Girişimci Desteği Aşamaları

Hedef Kitle: Kendi İşini Kurmak İsteyen Gerçek Kişilerdir.(Kurulacak işletmenin Bakanlar Kurulu'nun belirlediği desteklenebilecek sektörde faaliyet göstermesi esastır. Desteklenen sektörler http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/b.aspx?ref=16 internet adresinden incelenebilir).

 Kuruluş dönemi Makina, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanımı Desteğine ait harcamalar işletme resmi olarak kurulduğu tarihten itibaren yapılabilir fakat Girişimcilik Değerlendirme Kurul toplantısında hepsi desteklenmeyebilir.

YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ 

Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı

PROGRAMIN AMACI

Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı” ile gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin;

•  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Gelişen İşletmeler Piyasası'nda işlem görmesinin sağlanması,

•  Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanması

 

PROGRAMIN KAPSAMI

Program kapsamında, KOBİ'lerin paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası'nda işlem görmek üzere halka açılma sürecinde;

•  Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,

•  Bağımsız denetim hizmeti bedeli,

•  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,

•  İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti,

•  Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,

•  Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu,

KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek olarak söz konusu maliyetler KOSGEB tarafından karşılanacaktır.

PROGRAMIN UNSURLARI, ORANI VE ÜST LİMİTİ

Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 100.000 (Yüzbin) TL olup, destek unsurlarının üst limit ve oranları aşağıda tablo halinde verilmiştir.  

Destek Unsurları

Destek Ödemesi

Üst Limiti (TL)

Oranı (%)

Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl)

 60.000

75

Bağımsız denetim hizmeti bedeli

 20.000

75

SPK kurul kaydına alma ücreti

 

 10.000

 

100

İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti

Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı

Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu

 10.000

75

 

 

1, 2, 3 ,4, 5 ve 6. Bölgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. (19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı)

Destek Programı Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı

Uygulama Esasları

Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Uygulama Esasları

 

Başvuru Formları

Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Taahhütname

Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı İzleme Formu

Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Ödeme Oluru

Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Başvuru ve Ödeme Belgeleri Tablosu İMKB Yayınları GİP ListesiGelişen İşletmeler Piyasası Kılavuzu

 

Kredi Faiz Desteği

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 

Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEB tarafından; küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek,

-        üretim, kalite ve standartlarını artırmaları,

-        finansman sorunlarının çözümü,

-        istihdam yaratmaları,

-        uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin

sağlanmasıdır. 

 

KOSGEB'in 2003 yılından itibaren sağladığı finansal destekler, Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 2008 yılına kadar üç kamu bankası aracılığıyla sağlanmış, 2008 yılı Mayıs ayında ise yeniden düzenlenen Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, halen Türkiye'de faaliyette bulunan kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankaları ile yapılan Protokollerle KOBİ'lere kullandırılacak kredilerin faiz/kar payı, komisyon vb. giderlerinin program türüne göre kısmen ya da tamamen karşılanması şeklinde sürdürülmektedir. 

 

Destek Programı KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Destekleri

Bakanlar Kurulu Kararları 2004/7131 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 2008/13524 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği

KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği

 

Kredi Faiz Desteği Yönergesi

KOSGEB Kredi Faiz Desteği Yönergesi

 

KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri

 

Aşağıda iletişim bilgileri verilen toplam 9 ilde 11 adet laboratuvarımız; işletmelerin ürün kalitesinin arttırılması, uluslararası firmalarla rekabetin sağlanması ve birçok ürünün yurtiçinde üretilebilmesi için teknik anlamda destek verme ve bilgilendirme amacıyla hizmet vermektedir. Bu hizmetlerin yürütülmesinde, KOBİ'lere ücretlendirmede destek olunarak düşük ücret uygulaması yapılmaktadır. Ayrıca,  KOSGEB Desteği ve Ankara Sanayi Odası işbirliği ile oluşturulmuş bulunan ASO-KOSGEB Çevre Laboratuvarı (www.asokosgebcevrelab.org.tr); çevre ölçümleri yapmakta, çevresel risklerin tespiti ve çözümünü teşvik edici hizmetler vermekte olup, bu laboratuvarlar TS EN ISO/IEC 17025:2005 standardına göre TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

LABORATUVAR HİZMETLERİ

Aşağıdaki tabloda yer alan testler; altında “√” işareti yer alan Müdürlüklerimiz tarafından yapılmaktadır.

LABORATUVAR HİZMETLERİ

KOSGEB LABORATUVAR HİZMETLERİNİN ÜCRETLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ…

ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI BANKA HESAP BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ…

 

 

 

KOSGEB

Iletisim Bilgileri

Adres :

KOSGEB Mamak Baskanlik Binasi Adres: Harman Mah. Abdülhak Hamit Cad. No:66 Altmisevler / MAMAK / ANKARA

Tel :

0 312 595 28 00 (pbx)

Faks :

0 312 368 07 15