KOSGEB Proje Destek Programları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

KOSGEB Proje Destek Programları

http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=3 

KOBİ Proje Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 • İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,
 • KOBİ'lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,
 • İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,
 • Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ

 

Program Süresi

3 Yıl

Proje Süresi

6-24 ay(+12 ay)

Destek Üst Limiti

 

Proje Destek Oranı

 1. 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

 • İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

 • Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

 

 • Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider gruplarının toplamı Kurul tarafından belirlenir ve sabitlenir. Her bir proje gider grubunun desteklemeye esas tutarı; makine-teçhizat, hammadde, malzeme için, sabitlenen toplam tutarın % 10'unu ve personel, yazılım ve hizmet/diğer gider gruplarının her biri için % 40'ını geçmeyecek şekilde belirlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarları değiştirmez.

 

1, 2, 3 ,4, 5 ve 6. Bölgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. (19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı)

Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı Uygulama Esasları KOBİ Proje Destek Programı Uygulama Esasları

Başvuru Formları KOBİ Proje Destek Programı Proje Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)KOBİ Proje Destek Programı Proje Ön Değerlendirme RaporuKOBİ Proje Destek Programı Kurul Karar FormuKOBİ Proje Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporu (Proje başvurusunu online yapanlar için www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)KOBİ Proje Destek Programı Tespit TutanağıKOBİ Proje Destek Programı Proje Faaliyetleri Değerlendirme RaporuKOBİ Proje Destek Programı Proje Sonuç RaporuKOBİ Proje Destek Programı Destek Ödeme OluruKOBİ Proje Destek Programı Gizlilik TaahhütnamesiKOBİ Proje Destek Programı TaahhütnamesiKOBİ Proje Destek Programı Kurul Üye Bilgi FormuKOBİ Proje Destek Programı Kurul Toplantı Gündemi FormuKOBİ Proje Destek Programı Proje Değerlendirme Kriterleri Tablosu

KOBİ Proje Destek Programı Proje Revizyon Formu

 

Yardımcı Kılavuz

Proje Hazırlama Kılavuzu

 

Kullanıcı Klavuzu

KOBİ Proje Destek Programı  Program ve Destek Başvuru Klavuzu

 

Tematik Proje Destek Programı

http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=4

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 • KOBİ'lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi,
 • Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,
 • KOBİ'lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması,

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEK UNSURLARI 

 

Çağrı Esaslı Tematik Program

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı

Başvuru Yapabilecekler

KOBİ'ler ve Meslek Kuruluşları

Meslek Kuruluşları

Program Süresi

Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

36 Ay

Proje Süresi

24 Ay (+12 Ay)

Destek Oranı

 1. 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60

Destek Türü

Geri Ödemesiz

Destek Üst Limiti

 

 

Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri

 • Personel net ücretleri ve seyahat giderleri,
 • Yeni Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri,
 • Sarf malzemesi giderleri,
 • Hizmet alım giderleri, 
 • Genel idari giderler

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri

Kurul tarafından uygun bulunan ve aşağıda belirtilenler dışında kalan giderler destek kapsamındadır;

Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler.

1, 2, 3 ,4, 5 ve 6. Bölgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. (19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı)

 

Destek Programı Tematik Proje Destek Programı

 

Uygulama EsaslarıTematik Proje Destek Programı Uygulama Esasları  

Başvuru Formları

Tematik Proje Destek Programı Kurul Üye Bilgi FormuTematik Proje Destek Programı Gizlilik TaahhütnamesiÖzgeçmiş FormatıÇağrı Esaslı Tematik Program Tasarım FormuÇağrı Esaslı Tematik Program Proje Teklif Çağrı Formu

Çağrı Esaslı Tematik Program Ön Başvuru FormuÇağrı Esaslı Tematik Program Proje Başvuru Formu(Proje başvurusunu online yapanlar için www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Çağrı Esaslı Tematik Program TaahhütnamesiÇağrı Esaslı Tematik Program Proje Ara Faaliyet Raporu(Proje başvurusunu online yapanlar için www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Çağrı Esaslı Tematik Program Proje Sonuç RaporuÇağrı Esaslı Tematik Program Tespit TutanağıÇağrı Esaslı Tematik Program Destek Ödeme Oluru

Çağrı Esaslı Tematik Program Proje Revizyon FormuÇağrı Esaslı Tematik Program Kurul Karar FormuMeslek Kuruluşu Proje Destek Programı Proje Başvuru Formu(Proje başvurusunu online yapanlar için www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı TaahhütnaesiMeslek Kuruluşu Proje Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporu(Proje başvurusunu online yapanlar için www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacakt??r)Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Proje Sonuç Raporu

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Ödeme OluruMeslek Kuruluşu Proje Destek Programı Proje Revizyon FormuMeslek Kuruluşu Proje Destek Programı Ön Değerlendirme RaporuMeslek Kuruluşu Proje Destek Programı Kurul Karar Formu

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Tespit Tutanağı

Kullanıcı Klavuzu Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Destek Başvuru Kullanım Klavuzu

 

 

KOSGEB Iletisim Bilgileri

Adres :

KOSGEB Mamak Baskanlik Binasi Adres: Harman Mah. Abdülhak Hamit Cad. No:66 Altmisevler / MAMAK / ANKARA

Tel :

0 312 595 28 00 (pbx)

Faks :

0 312 368 07 15