Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Nedir? OKSB, Gümrük işlemlerinde güvenilirliğini kanıtlamış, belirli bir dış ticaret hacmine veya sabit sermaye yatırımına sahip, mali yeterliliği tasdik edilmiş, kayıtları izlenebilir olan kişilere tanınan ve gümrük ve dış ticaret faaliyetlerinde belli kolaylıkların tanınmasına olanak veren özel bir belge ve haktır. OKSB A, B ve C  olma üzere üç ayrı sınıfta verilmektedir.

Kimler Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Sahibi Olabilir?

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Dış Ticaret Sermaye Şirketleri
 • Aynı şirketler grubuna bağlı grup imalatçıları adına ihracat yapan grup ihracatçıları,
 • Aynı şirketler grubuna bağlı grup imalatçıları adına ithalat yapan grup ithalatçıları,
 • İmalatçılar
 • Ar-Ge Merkezleri
 • Bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri,
 • Kendi adına ihracat ve/veya ithalat yapan imalatçı olmayan kişiler.

 Statü Belgesi Sahiplerinin Yaralanabileceği Genel Uygulamalar Nelerdir? a) Kayıt yoluyla rejim beyanı* b) Mavi hat uygulaması c) Eksik belge ve bilgiyle beyan d) ATR dolaşım belgesi düzenleme e) Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden eşyanın özelliğine bakılmaksızın yararlanma f)  Götürü teminat sistemi g) Kısmi teminat sistemi *Henüz uygulamaya konulmamıştır. Onaylanmış Kişi Statü Belgesine Sahip Olabilmek için Gereken Genel Koşullar Nelerdir? Güvenirlilik Kriteri

 • Yönetim kurulu üyeleri, sermayedarlar ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde yetkili kişilerin Gümrük Yönetmeliğinin 23/a maddesinde sayılan suçları işlememiş olmaları gerekir,
 • Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmaması
 • İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sigorta prim borcu olmaması
 • Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş gümrük vergisi ve gümrük cezası borcu olmaması
 • Vergi kaybına yol açan Gümrük Yönetmeliğinin 23/b ve 23/c maddelerindeki oranlarda kesinleşmiş gümrük cezası uygulanmamış olması
 • Gümrük mevzuatına aykırı hareket etmekten ötürü Gümrük Yönetmeliğinin 23/ç maddesindeki oranlarda kesinleşmiş usulsüzlük cezası uygulanmamış olması.

 

Mali Yeterlilik ve Kayıtların İzlenebilirliği

 • Mali yapısı ile kayıt tutma sisteminin son iki yıllık kayıtları üzerinden incelenmesi neticesinde mali yeterliliği ve kayıtların izlenebilirliğinin Yeminli Mali Müşavirce onaylanmış olması

Diğer Hususlar

 • İhracatçılar için performans ve güvenilirliğinin Türkiye İhracatçılar Meclisi veya ihracatçı birliklerince onaylanmış olması,
 • A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsü için dış ticaret sermaye şirketleri, grup ihracatçıları, grup ithalatçıları, Ar-Gemerkezi belgesine sahip kişiler ile bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri hariç imalatçı olması,

Onaylanmış Kişi Statü Belgesine Sahip Olabilmek için Gereken Özel Koşullar Nelerdir? A Sınıfı  Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ile yapılan sözleşme tarihindeki ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere herhangi bir dönem içerisinde; Dış Ticaret Performansı: -Asgari 25 milyon fob/usd ihracat -Asgari 100 milyon fob/usd ithalat ve ihracat toplamı İstihdam Koşulu: -Sözleşme tarihinden geriye dönük bir ay içinde en az 250 işçi istihdam ediyor olmak, B Sınıfı  Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ile yapılan sözleşme tarihindeki ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere herhangi bir dönem içerisinde; Dış Ticaret Performansı: -Asgari 5 milyon fob/usd ihracat -Asgari 20 milyon fob/usd ithalat ve ihracat toplamı İstihdam Koşulu: -Sözleşme tarihinden geriye dönük bir ay içinde en az 100 işçi istihdam ediyor olmak, C Sınıfı  Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ile yapılan sözleşme tarihindeki ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde on ikişer aylık iki dönem ayrı ayrı olmak üzere herhangi bir dönem içerisinde; Dış Ticaret Performansı ve ya Sabit Sermaye Yatırımı: -Asgari 1 milyon fob/usd ihracat -Asgari 6 milyon fob/usd ithalat ve ihracat toplamı C Sınıfı onaylanmış kişi statüsü için dış ticaret performansı yerine başvurulan ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl içerisinde asgari on beş milyon ABD doları tutarında sabit sermaye yatırımı yapmış olması. İstihdam Koşulu: -Sözleşme tarihinden geriye dönük bir ay içinde en az 15 işçi istihdam ediyor olmak,

 

Onaylanmış Kişi Statü Belgesine Sahip Olabilmek Başvuru Süreci Nasıl İşler? Ön İnceleme

 

 • Başvuru sahibi ile yetkilendirilmişgümrük müşaviri(YGM) arasında tespit sözleşmesi yapılır.
 • İncelemeninyapılabilmesiiçingerekentümbelgeleriiçerenbaşvurudosyasıYGM'yeverilir.
 • DosyaiçeriğibelgelerYGMtarafından30güniçerisindeincelenerektespitraporuylasonucabağlanır.

Değerlendirme

 • YGM tarafından adına olumlu görüşle sonuca bağlanan tespi traporu düzenlenen kişi 5 iş günü içinde yetkili bölge müdürlüğüne başvurur.
 • Yetkili bölge müdürlüğü başvuru sahibinin dış ticaret performansı ve gümrük ceza ve borç durumunu inceleyerek belge almaya hak kazanıp kazanmadığını 10 iş günü içerisinde tespit eder.
 • Belge kapsamında götürü teminat yetkiside istenilmişse ,getirilmesi gereken teminat mektubu tutarını 10 iş günü içerisinde başvuru sahibine bildirilir.Başvuru sahibi bildirimi takip eden 30 gün içerisinde teminat mektubunu getirirse, yetkili bölge müdürlüğü teminat mektubunun ibrazını takip eden 10 iş günü içerisinde onaylanmış kişi statü belgesi ve götürü teminattan faydalanma başvurusunun değerlendirmesini tamamlar.
 • Uygun bulunması halinde başvuru sahibi adına 5 iş günü içerisinde onaylanmış kişi statü belgesini düzenler.

Onaylanmış Kişi Statü Belgesine Sahip Olabilmek için Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine İbrazı Gereken Evraklar Nelerdir? I. Koşula bağlı olmayan belgeler (tüm müracaatlar için eklenmesi gereken belgeler) 1- OK1 Tespiti Talep Formu 2-Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu 3- Adli Sicil Belgeleri  (E-Devlet sistemiz üzerinden alınan adli sicil belgeleri de kabul edilebilir) ya da sürekli olarak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklular için Gümrük Yönetmeliği'nin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymediklerine dair ilgili kişi ya da yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanmış, Ek-3'te yer alan örneğe uygun taahhütname asılları 4- Şirketin Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Bulunmadığını Gösterir “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili E-Borcu Yoktur Belgesi”  ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun İlgili Birimlerinden Alınmış “Borcu Yoktur Yazısı”  5- Şirketin Vergi Mevzuatı Gereğince Kesinleşmiş Vergi Borcu Bulunmadığını Gösterir Yazı 6- Güncel imza sirküleri aslı veya örneği II. Koşula bağlı olan belgeler Bunlar başvuran kişinin özelliği ve başvuru türüne göre yukarıda sayılan belgelere ilaveten başvuru dosyasında bulunması zorunlu olan belgelerdir. A. Başvuran kişinin statüsü Dış Ticaret Sermaye Şirketiyse; 1. Mali yapıya ilişkin yeminli mali müşavir raporu da dosyada yer almalıdır. B. Başvuran kişinin statüsü grup ihracatçısıysa; Bu kişilerin başvuru dosyasında kendi adına ve adına ihracat yaptığı grup imalatçıları adına bazı ilave belgeler de yer almalıdır. 1. Kendi adına düzenlenmiş olan belgeler: i) Performans ve Güvenilirlik Formu ii) Mali yapıya ilişkin yeminli mali müşavir raporu 2. Grup imalatçıları adına düzenlenmiş belgeler (her bir grup imalatçısı için ayrı ayrı düzenlenmiş olmalı) i) Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu ii) Performans ve Güvenirlik Formları iii) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığını gösterir “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili E-Borcu Yoktur Belgesi”  ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınmış “Borcu Yoktur Yazısı” iv) Vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını gösterir yazı v) İmalatçı olduğunu gösterir belge (kapasite raporu, sanayi sicil belgesi veya ekspertiz raporu) vi) Sigortalı çalışan sayısını gösterir belge Ancak, grup ihracatçısının adına ihracat yaptığı grup imalatçıları arasında hali hazırda onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olanlar varsa statü belgesi sahibi olanların her biri için ayrı ayrı sadece şu belgelerin ilave edilmiş olması yeterlidir; i) Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu ii) Performans ve Güvenirlik Formları iii) Sigortalı çalışan sayısını gösterir belge iv) Statü belgesi örnekleri C. Başvuran kişinin statüsü grup ithalatçısıysa; Bu kişilerin başvuru dosyasında kendi adına ve adına ithalat yaptığı grup imalatçıları adına bazı ilave belgeler de yer almalıdır. 1. Kendi adına düzenlenmiş olan belgeler: i) Mali yapıya ilişkin yeminli mali müşavir raporu ii) Grup ithalatçısı tarafından gerçekleştirilen ithalatın en az yüzde altmışının grup imalatçılarının üretiminde kullanılan eşyanın ithalatı olduğunu gösterir yeminli mali müşavirce hazırlanan rapor. 2. Grup imalatçıları adına düzenlenmiş belgeler (her bir grup imalatçısı için ayrı ayrı düzenlenmiş olmalı) i) Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu ii) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığını gösterir “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili E-Borcu Yoktur Belgesi”  ya da sosyal güvenlik kurumunun ilgili birimlerinden alınmış “Borcu Yoktur Yazısı” iii) Vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını gösterir yazı iv) İmalatçı olduğunu gösterir belge (kapasite raporu, sanayi sicil belgesi veya ekspertiz raporu) v) Sigortalı çalışan sayısını gösterir belge Ancak, grup ithalatçısının adına ithalat yaptığı grup imalatçıları arasında hali hazırda onaylanmış kişi statü belgesi sahibi olanlar varsa statü belgesi sahibi olanların her biri için ayrı ayrı sadece şu belgelerin ilave edilmiş olması yeterlidir; i) Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu ii) Sigortalı çalışan sayısını gösterir belge ii) Statü belgesi örnekleri D. Başvuru kişinin statüsü yukarıda sayılanların dışındaysa (OK1 Tespiti Talep Formu'nun 1. No.lu hanesinde “diğer” seçeneği seçilmişse) ve A sınıfı veya B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi için başvuruluyorsa. Bu kişilerin başvuru dosyalarında kendi adlarına düzenlenmiş şu belgelerin de ilave edilmiş olması gerekmektedir. i) Performans ve Güvenilirlik Formu (kişi kendisi doğrudan, aracı/grup ihracatçısı veya dış ticaret sermaye şirketi vasıtasıyla ihracat yapıyorsa bu belgenin başvuru dosyasında olması gerekir, aksi takdirde bu belge aranmaz). ii) İmalatçı, Ar-Ge merkezi veya bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketi olduğunu gösterir belge iii) Mali yapıya ilişkin yeminli mali müşavir raporu iv) sigortalı çalışan sayısını gösterir belge Kişi grup ihracatçısı aracılığıyla ihracat yapıyorsa grup ihracatçısı adına düzenlenen şu belgelerin de başvuru dosyasında yer alması gerekiyor. i) Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu ii) Performans ve Güvenirlik Formu iv) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığını gösterir “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili E-Borcu Yoktur Belgesi”  ya da sosyal güvenlik kurumunun ilgili birimlerinden alınmış “Borcu Yoktur Yazısı”  v) Vergi Mevzuatı Gereğince Kesinleşmiş Vergi Borcu Bulunmadığını Gösterir Yazı Ancak, söz konusu grup ihracatçısı hali hazırda onaylanmış kişi statü belgesi sahibiyse başvuru dosyasında grup ihracatçısı adına düzenlenmiş şu belgelerin bulunması gerekir. i)  Grup ihracatçısı adına düzenlenmiş Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu ii) Grup ihracatçısı adına düzenlenmiş Performans ve Güvenirlik Formu iii) Onaylanmış kişi statü belgesi örneği E. Başvuru kişinin statüsü yukarıda sayılanların dışındaysa (OK1 Tespiti Talep Formu'nun 1. No.lu hanesinde “diğer” seçeneği seçilmişse) ve C sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi için başvuruluyorsa (Gümrük Yönetmeliğinin 24'üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin üçüncü alt bendinin uygulandığı durumlar hariç). Bu kişilerin başvuru dosyalarında kendi adlarına düzenlenmiş şu belgelerin de ilave edilmiş olması gerekmektedir. i) Performans ve Güvenilirlik Formu ii) Mali yapıya ilişkin yeminli mali müşavir raporu iii) Sigortalı çalışan sayısını gösterir belge Kişi grup ihracatçısı aracılığıyla ihracat yapıyorsa grup ihracatçısı adına düzenlenen şu belgelerin de başvuru dosyasında yer alması gerekiyor. i) Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu ii) Performans ve Güvenirlik Formu iii) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığını gösterir “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili E-Borcu Yoktur Belgesi”  ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınmış “Borcu Yoktur Yazısı” iv) Vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını gösterir yazı Ancak, söz konusu grup ihracatçısı hali hazırda onaylanmış kişi statü belgesi sahibiyse başvuru dosyasında grup ihracatçısı adına düzenlenmiş şu belgelerin bulunması gerekir. i)  Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu ii) Grup ihracatçısı adına düzenlenmiş Performans ve Güvenirlik Formu iii) Onaylanmış kişi statü belgesi örneği   F. Başvuru kişinin statüsü yukarıda sayılanların dışındaysa (OK1 Tespiti Talep Formu'nun 1. No.lu hanesinde “diğer” seçeneği seçilmişse) ve C sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi için başvuruluyorsa (Gümrük Yönetmeliğinin 24'üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin üçüncü alt bendinin uygulandığı durumlarda). Söz konusu kişilerin başvuru dosyalarında şu belgelerin de bulunması gerekir. i) Sigortalı Çalışan Sayısını Gösterir Belge ii) Asgari on beş milyon ABD doları tutarında sabit yatırım yapıldığını gösterir yeminli mali müşavirce onaylı belge Onaylanmış Kişi Statü Belgesine Sahip Olabilmek için Bölge Müdürlüğüne İbrazı Gereken Evraklar Nelerdir? Kamu kuruluşları dışındaki kişilerce yapılacak başvurularda gümrük idaresine şu belgeler ibraz edilir.

 1. Başvuru formu
 2. OK1 tespiti için düzenlenmiş olumlu tespit raporu aslı

Talep Edilmesi halinde 1-Onaylanmış ihracatçı yetkisinin talep edilmesi halinde, Ek-10'da yer alan onaylanmış ihracatçı yetkisi için tespit formu ve taahhütname, 2-Götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkının talep edilmesi halinde, EK-11'de yer alan götürü teminat başvuru formu.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)

                http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111230M3-24.htm

 

Onaylanmış İhracatçı Yetkisi

Onaylanmış ihracatçı yetkisinin kapsamı ve statü belgesi sahibine onaylanmış ihracatçı yetkisi verilmesi

MADDE 54 - (1) Onaylanmış ihracatçı yetkisi, Kararın genel hükümlerine bir istisna olarak, A.TR dolaşım belgesinin Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluş tarafından onaylanma ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz edilme zorunluluğu olmadan düzenlenebilmesini ifade eder.

(2) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı içerisinde veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde A sınıfı ve B sınıfı için en az yüz,  C sınıfı için en az elli adet A.TR dolaşım belgesi düzenleyip vize işlemlerini tamamlamış ve söz konusu A.TR dolaşım belgelerini kullanmış olan statü belgesi sahiplerine, talep etmeleri halinde, statü belgelerinin geçerlilik süresi içinde, onaylanmış ihracatçı yetkisi verilir.

(3) Onaylanmış ihracatçı yetkisi tanınan statü belgesi sahiplerine, Ek-16/A'da yer aldığı şekilde bir onaylanmış ihracatçı yetki numarası verilir.

Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR dolaşım belgelerinin şekli, basımı ve dağıtılması

MADDE 55 - (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgeleri Kararda belirlenen form ve evsafa uygun olarak ve her belgeye ayrı seri numarası verilerek üç nüsha halinde bastırılır.

(2) Basitleştirilmiş işlem kapsamındaki A.TR dolaşım belgelerinin (12) numaralı gümrük vizesi bölümünde, Kararın II no.lu ekinde yer alan örneğe uygun onaylanmış ihracatçı mührünün önceden basılmış olması gerekir.

(3) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgelerinin tesliminde, ihracatçının onaylanmış kişi statü belgesi kapsamında onaylanmış ihracatçı yetkisine sahip olup olmadığı kontrol edilir.

Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR dolaşım belgelerinin doldurulması ve kullanılması

MADDE 56 - (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgelerinin, Kararın 7, 20 ve 22 nci maddelerine uygun olarak doldurulması gerekir.

(2) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgeleri, tasdik edilmeksizin, onaylanmış ihracatçı yetkisini haiz statü belgesi sahibi tarafından vize edilir.

(3) Vize işlemi, onaylanmış ihracatçı yetki numarasını içerir şekilde ve Ek-16/B'de yer alan formata uygun olarak onaylanmış ihracatçı tarafından yaptırılacak kaşenin, basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgesinin (12) numaralı gümrük vizesi bölümünde yer alan ihracatçı mührünün (2) numaralı bölümüne basılması ile gerçekleştirilir.

(4) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgesinin asıl nüshası dışında kalan diğer iki nüshasından biri, Karar'ın 8 inci maddesi gereğince, ihracat beyannamesine eklenir.

(5) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR dolaşım belgelerinin şekil şartları ve içerdiği bilgiler bakımından usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği hususlarından doğrudan doğruya onaylanmış ihracatçı yetkisine sahip kişiler sorumludur.

Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR dolaşım belgelerinin sonradan düzenlenmesi

MADDE 57 - (1) Onaylanmış ihracatçı yetkisi sahibi kişilerce, Karar'ın 12 ila 16 ncı maddeleri ile 22 nci maddesi çerçevesinde, eşyanın ihracından sonra da A.TR dolaşım belgesi düzenlenebilir. Bu kapsamda düzenlenen dolaşım belgelerinin asıl nüshası dışında kalan diğer iki nüshasından biri ihracat beyannamesine eklenir.

Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR dolaşım belgelerinin ikinci nüsha olarak düzenlenmesi

MADDE 58 - (1) Onaylanmış ihracatçı yetkisi sahibi kişilerce düzenlenen A.TR dolaşım belgesinin çalınması, kaybedilmesi veya tahrip edilmesi halinde, Karar'ın 17 ve 22 nci maddeleri çerçevesinde söz konusu belgenin ikinci bir nüshası düzenlenebilir.

Onaylanmış ihracatçı yetkisinin askıya alınması

MADDE 59 - (1) Onaylanmış ihracatçı yetkisi sahibi kişilerce, statü belgesinin geçerlik süresi içinde, Karar hükümleri ile 54 ila 56 ncı madde hükümlerine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması halinde; söz konusu kişiler ilk iki seferde yazılı olarak uyarılır, üçüncü seferde onaylanmış ihracatçı yetkileri altı ay süreyle askıya alınır.

Onaylanmış ihracatçı yetkisinin geri alınması

MADDE 60 - (1) Onaylanmış ihracatçı yetki numarasını A.TR dolaşım belgesi dışında herhangi bir belge düzenlemek için kullandığı tespit edilen statü belgesi sahibinin onaylanmış ihracatçı yetkisinin statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınmasını teminen statü belgesinin düzenlendiği gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(2) 59 uncu madde uyarınca basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme, onaylama ve vize etme yetkisi askıya alınan kişilerin askıya alma süresinin bitimini müteakip, statü belgesinin geçerlik süresi içinde Karar hükümleri ile 54 ila 56 ncı madde hükümlerine aykırı hareket ettiklerinin anlaşılması halinde, onaylanmış ihracatçı yetkileri statü belgesinin geçerlilik süresi sonuna kadar geri alınır.

(3) Statü belgesinin geçerlilik süresinin bitimine bir yıldan az süre kalmış olduğu durumlarda geri alma süresi bir yıldır.

 

21 Mayıs 2014 de Resmi Gazete yayımlanan gümrük yönetmeliğinde değişiklik yapılana dair yönetmelik değişikliği ile 07/10/2009 tarihli ve 27369 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir; “A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsünün yürürlükten kaldırılması: GEÇİCİ MADDE 6 - (1) Bu Yönetmeliğinin 22 nci maddesi kapsamında düzenlenmiş olan tüm A sınıfı ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgeleri 01/01/2017 tarihi itibariyle geri alınır ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılan A sınıfı ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesine ilişkin yeni başvuru talepleri reddedilir. 01/01/2017 tarihinden önce geçerlilik süresi dolan A sınıfı ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgelerine ilişkin güncelleme talepleri belge geçerlilik tarihi en geç 01/01/2017 olacak şekilde kabul edilir.” Yapılan güncelleme ile yeterli şartlar sağlansa bile 21 Mayıs 2014 tarihinden itibaren A sınıfı ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi artık verilmeyecek, bu tarihten önce belge sahibi olan firmaların da belgelerinin 01/01/2017 tarihi itibariyle hükümsüz olacağı bildirilmiştir. İki senede bir yenilenmek zorunda olan statü belgeleri, A ve B sınıfı için 2017 yılına kadar yenilenmeye devam edecektir. C sınıfı belge içinse eski sistemin aynen geçerli olduğu, yeni başvurular ve belge yenileme taleplerinin ayı şekilde devam edeceği belirtilmiştir. 

Onaylanmış Kişi Statüsü (Risk Yönetimi ve Kont.Gn.Müd. - Genelge 2012/4)

Onaylanmış Kişi Statüsü (Gümrük Yön.Madde 22-26)

Bankalarca yapılan tahsilatlar (Risk Yönetimi ve Kont.Gn.Müd. - Genelge 2012/8)

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)

                http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111230M3-24.htm

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 3)

http://www.alomaliye.com/2014/onaylanmis-kisi-statusune-iliskin-teblig-3.htm

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Örneği

 

 

BAŞBAKANLIK

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

 

 

 

 

 

 

 

..... SINIFI

 

 

 

 

 

 

 

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ

 

 

 

Belge No

:

 

 

 

 

 

 

Başlangıç Tarihi

:

 

 

 

 

 

 

Bitiş Tarihi

:

 

 

 

 

 

 

BELGEYİ ALMAYA HAK KAZANAN KİŞİNİN

 

 

 

 

 

Ticaret Unvanı

:

 

 

 

 

 

 

Vergi No/TC Kimlik No

:

 

 

 

 

 

 

Adresi

:

 

 

 

 

 

 

Ticaret Siciline Kayıtlı Olduğu Yer

:

 

 

 

 

 

 

Ticaret Sicil Numarası

:

 

 

 

 

 

 

Onaylanmış İhracatçı Yetki No

(A.TR Düzenleme-Vize Etme) 1

:

 

 

 

 

 

 

Bu belge 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 71 ve 73 üncü maddelerine2 istinaden Gümrük Yönetmeliğinin 17B ve 17C maddelerinde belirtilen genel ve özel koşulları taşıyan ve yukarıda unvanı kayıtlı kişi adına,  …. sınıfı onaylanmış kişi statü belgesinin sağladığı hak ve uygulamalardan3 yararlandırılmak üzere düzenlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad Soyad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unvan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mühür4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referans Numarası:

 

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR:

1- Onaylanmış ihracatçı yetkisi tanınmayacaksa belgenin bu kısmı boş bırakılacaktır.

2-Ertelenmiş kontrol yetkisi tanınmayacaksa belge metninde sadece “Gümrük Kanunu'nun 71 inci maddesine istinaden” ifadesi yer alacaktır.

3-Onaylanmış ihracatçı yetkisi tanınmayacaksa belge metninin bu kısmına “(basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR dolaşım belgesi düzenleme ve vize etme yetkisi hariç)” ifadesi eklenecektir.

4-e-OKSB düzenlenmesi halinde mühür kullanılmayacaktır.