Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİ

PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (2014/8 Karar)

Amaç: Bu Kararın amacı, Türkiye'de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin labaratuvar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların bir bölümünün Destekleme Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasıdır.

 Kapsam: Bu Karar, Türkiye'de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin Pazara Giriş Belgeleri (bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifika ve/veya test/analiz raporları) alımına yönelik destekleri kapsar.

 Başvuru Mercii : Başvuru için Gerekli Belgeler Listesinde (EK 1) belirtilen belgelerle birlikte, desteğe konu Pazara Giriş Belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde üyesi olunan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne yapılır. Başvuruda bulunan şirketlerin eksik bilgi ve belgelerini, bildirim tarihinden en geç 3 (üç) ay içerisinde tamamlamaları gerekir. Eksiklikliklerin 3 ay içerisinde tamamlanmaması durumunda destek başvurusu, süresi içerisinde yapılmamış kabul edilir.

Yararlananlar : Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve sınai faaliyette bulunan ve Türk Ticaret Kanunu'nun 124'üncü maddesinde belirtilen kolektif, komandit, anonim, ltd. ve kooperatif şirketler.

 Destek Oranı : Pazara Giriş Belgeleri Desteği çerçevesinde şirketlerin EK 5 Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesinde yer alan belgelere ilişkin alım giderleri %50 oranında ve her bir Pazara Giriş Belgesi başına en fazla 25.000 ABD Doları'na kadar desteklenir. Şirket başına yıllık 250.000 ABD Doları'na kadar destek verilir.

 Belge/sertifika desteği çerçevesinde aşağıda belirtilen gider türleri desteklenir.

a)      Müracaat ve doküman inceleme giderleri

b)      Belgelendirme tetkik giderleri

c)      İlk yıla ait belge kullanım ücreti

ç)   Test/analiz raporu giderleri

d)     Zorunlu kayıt ücretleri

e)      Tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık sertifika ücreti

f)       Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti

 Belge/sertifika desteği çerçevesinde aşağıda belirtilen gider türleri desteklenmez.

a)      Eğitim ve danışmanlık hizmetleri

b)      Yol masrafları

c)      Gözetim bedeli

ç)   Tarım ürünlerine ilişkin muayene ücretleri

 -Akredite Edilmiş Kurum/Kuruluş ve Akreditasyon Kuruluşu tanımları Uygulama Esasları Genelgesi'nde yapılmış olup, Akreditasyon Kuruluşları IAF (International Accreditation Forum), EA (European Cooperation For Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) ve ile NANDO (New Approach Notified and Designated Organizations) Information system tarafından tanınan, akreditasyon ve/veya onaylama konusunda yetkili kuruluşları,

 -Uzmanlık alanındaki konulara ilişkin oluşturduğu kriterler uluslararası kabul görmüş bağımsız örgütler ve/veya bu örgütlerin uzmanlık alanındaki konulara ilişkin olarak  laboratuvarları, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarını değerlendirmek, yetkilendirmek ve denetlenmek amacıyla gerçekleştirmek amacıyla örgüt tarafından akreditasyon yetkisi verilen kurum/kuruluşları.

 tarafından verilen belge/sertifika veya test/analiz raporunun Türk Ticaret Müşavirliği/Ateşeliği'nin onayı aranmaz.

 Belge/sertifikayla ilişkilendirilemeyen test/analiz raporları da ilgili ülkeye bu raporla ihracat yapıldığının tevsiki kaydıyla destek kapsamına alınmıştır.

 Sistem belge ve sertifikası haricindeki belge/sertifikaların yenileme giderleri bir öncekibelge/sertifikaların geçerli olduğu tarih aralığında adına belge düzenlenen şirket veya organik bağı bulunan şirket tarafından ihracat gerçekleştirildiğinin tevsiki halinde desteklenebilir.

 Organik bağ: Destek başvurusunda bulunan şirketin veya şirket hissesinin en az %51'ine sahip ortak ya da ortakların en az % 51 oranında ortak olduğu şirketi ifade eder.

 AYRINTILI BİLGİ İÇİN:

 DEVLET YARDIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Sekreterlik Santral: 447 27 40

Nilgün ÇOLAK (Dahili 214)

Neşe BÜYÜKGÖZ (Dahili 152)

Emre OLGUNER (Dahili 177)

 

Pazara Giriş Belgeleri Desteği Mevzuatı

 Pazara Giriş Belgeleri

 2014/8 sayılı Karar

2014-8 Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 > Başvuru İçin Gerekli Belgeler

EK 5 Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri

EK 1 (Başvuru için Gerekli Belgeler ve Dikkat Edilecek Hususlar)

EK 2 (Basvuru Dilekcesi)

EK 3 (Belge-Sertifika-Rapor) Başvuru Formu

EK 4 (Tarım Analizi Başvuru Formu)

EK 6 (Taahhütname)

EK 7 (Beyanname)

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü

Tel : 312-204 77 47 ve 312-204 82 80