Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt içi Fuarların Desteklenmesi Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

YURT İÇİ FUAR KATILIMCILARININ DESTEKLENMESİ

 

AMAÇ: Bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fu- arların dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla organizatörler ile katılımcıların desteklenmesidir.

 

KAPSAM: Organizatörlerin tanıtım harcamaları ve katılımcıların katılım harcamalarının desteklenmesidir.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 

Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek ilan edilen yurtiçi fuarları düzenleyen organizatörler ve bu fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketler başvuruda bulunabilir.

 

BAŞVURU YERİ:

 

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

 

FUAR DESTEKLERİ UNSURLARI:

 

Katılımcı şirketlerin yurtiçi fuara katılımı kapsamında yaptığı yer kirası ve stand masrafları için ödenen fatura tutarının % 50'si azami 30.000 TL'ye kadar desteklenmektedir.

 

Organizatör şirketlerin bir yurtiçi fuar için yurt dışında yaptığı tanıtım harcamaları % 50 oranında azami 525.000 TL'ye kadar, yurt içinde yaptığı tanıtım harcamaları % 50 oranında azami 175.000 TL'ye kadar desteklenmektedir.

 

Yurtiçi Fuar Desteği Özet Tablosu

 

YURT İÇİ FUAR DESTEĞİ

 

DESTEK KALEMİ

DESTEK ORANI (%)

 

DESTEK LİMİTİ

 

FAYDALANICI

 

 

 

 

 

Tanıtım

 

 

 

 

 

50

 

Yurtdışında yapılan faaliyetlerde

525.000 TL

 

 

Yurt içinde yapılan faaliyetlerde

175.000  TL

 

 

 

 

 

Aynı yurt içi fuar için azami 10 defa

 

 

 

 

 

Organizatör

 

Yer Kirası ve Stand

Masrafları

 

50

 

30.000 TL

 

-

 

Katılımcı

 

İrtibat Bilgileri

 

İlgili Birim

Telefon

e-mail

 

İhracat Genel Müdürlüğü Ticaret

Organizasyonları Dairesi Başkanlığı

 

(0312) 222  2822 (0312) 204  8825 (0312) 204  8738

 

 

ticorgihr@ekonomi.gov.tr

 

Sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarlarda;

(1) Katılımcılar tarafından yer kirası ve stand konstrüksiyonu için ödenen fatura tutarının

% 50'si destek kapsamında katılımcıya ödenir.

(2)Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, 30.000 Türk Lirasını geçemez.

(3) Bir takvim yılında aynı katılımcının bu madde kapsamında destek alabileceği yurt içi fuar katılımlarının sayısı ile yararlanabileceği destek oranı ve azami destek miktarı Bakanlıkça sınırlandırılabilir.

Önemli Hususlar:

*Yurt içi fuara yönelik desteklerle ilgili müracaat dosyası, Genel Müdürlüğün göndereceği ve gözlemci raporu ile tespit edilmiş olan bilgiler doğrultusunda ilgili İBGS tarafından sonuçlandırılır.

*Karar kapsamındaki harcamalarına ilişkin yapacağı ödemelerin fatura ve bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri ile tevsik edilmesi gereklidir. Banka hesabına elden yapılan ödemeler ve Organizatörün/Katılımcının verdiği cirolu çekler ile yapılan ödemeler değerlendirmeye alınmaz.

 

*Harcama yapmaya yetkili kişi olarak, Katılımcının ortakları ve Katılımcının çalışanları ile Katılımcı tarafından harcama yapma yetkisi verildiği imza sirkülerinde belirtilen şahıslar kabul edilir. Katılımcı şirket ortaklarından en az birinin ortağı olduğu şirket ile Katılımcı şirket arasında ortaklık ilişkisi bulunduğu kabul edilir.

 

*Pazarlamacı katılımcı, katılım sağladığı fuarda, sözleşme yaptığı şirketin ürünlerini sergileyebilir / tanıtabilir. Pazarlama sözleşmesinin fuardan önce yapılmış olması gereklidir.

Ayrıca; İmalatçının veya üreticinin, destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun/ekspertiz raporunun/faaliyet belgesinin aslı veya bir örneğini,

Tanıtımını yapacağı şirket, kurum ve kuruluşların kapasite raporunun aslı veya bir örneğini, ibraz eder.

*İmalatçı veya üretici şirket ile pazarlamacı şirketin bir fuara ayrı standlarda katılmaları durumunda, aynı kapasite raporunda/faaliyet belgesinde yer alan aynı ürünlerin sergilenmesi halinde, iki şirketin birden destekten yararlanması imkânı bulunmamaktadır. İki şirket arasında, fuar tarihinden önce yapılmış bir pazarlama sözleşmesi mevcut ise pazarlamacı statüsündeki şirket; mevcut değil ise imalatçı veya üretici şirket destekten yararlandırılır.

*Katılımcıların, bu Kararın uygulanması bakımından aşağıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi zorunludur:

a) Destek başvurusu için gerekli belgeleri başvuru süresi içerisinde organizatöre teslim etmek,

b) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince istenecek eksik belgeleri süresi içerisinde teslim etmek,

 

Müracaat şekli ve müracaatın değerlendirilmesi

 

Bu Karar kapsamındaki desteklerle ilgili gerekli tüm bilgi ve belgeler yurt içi fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde; organizatör ve/veya katılımcı tarafından Bakanlıkça belirlenen İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine intikal ettirilir.

YURT İÇİ FUARA YÖNELİK KATILIMCI DESTEK BAŞVURUSUNDA İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

 

 1. Katılımcı bilgilerini gösterir tablolar (EK-11)
 2. Katılımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanmış başvuru dilekçesi. (EK-5B)
 3. Katılımcı ile ilgili güncel bilgileri içeren Ticaret Sicili Gazetesinin fotokopisi,
 4. Geçerli tarihli imza sirküleri aslı veya bir örneği,
 5. Katılımcıya Kayıtlı Elektronik Posta Adresi ile yapılacak tebligatlara ve destek müracaatına ilişkin ibraz ettiği faturaların (e-fatura dahil) herhangi başka bir İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği veya kamu kurum/kuruluşu nezdinde Karar kapsamında yer alan bir harcama kalemi için kullanılmayacağına ilişkin Beyanname (EK-6)
 6. Katılımcının banka hesap bilgilerini de içerir temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış Taahhütname (EK-7)
 7.  Destek kapsamındaki harcamalara ilişkin birim ve adedi açıkça belirtilen ve bedellerinin bankacılık kanalıyla ödendiği ayrıca tevsik edilen faturaların aslı veya bir örneği (e-fatura olması halinde bir örneği ve e-fatura Gelir İdaresi Başkanlığı nezdindeki sistemden kontrol edilmek üzere .xml uzantılı örnekleri)
 8. Tüm faturaların bankacılık sistemi içerisinde ödendiğine dair ödeme dekontu/swift mesajı/hesap ekstrelerinin bankaca ıslak kaşe ve imzalı örneği,
 9. Yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunulduğunu tevsiken; bağlı bulunulan Sanayi veya Ticaret Odasından alınan, fuar tarihinde veya destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun veya fuardan önce kapasite raporu almak üzere müracaatta bulunulduğunu gösteren belgenin aslı veya bir örneği (Katılımcının kapasite raporu almak üzere müracaat ettiğini gösteren belge ibraz etmesi durumunda, başvuru kesinleşene kadar bekletilecek olup müracaatın olumsuz sonuçlanması halinde destek başvurusu reddedilecektir.)
 10. Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda (18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve 12.09.2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Oda Muamelat Yönetmeliğinde belirtilen hallerde), imalat veya üretimine dair ilgili Sanayi veya Ticaret Odasından alınan ekspertiz raporunun aslı veya bir örneği veya bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından/Sanayi Odası/Ticaret /Sanayi ve Ticaret Odasından alınan faaliyet belgelerinin aslı veya bir örneği,
 11. Katılımcı marka sergilediyse Marka Tescil Belgesinin bir örneği
 12. Katılımcı pazarlamacı firma ise üretici firma ile yaptığı Pazarlama Sözleşmesi
 

EK-5/B

 

YURT İÇİ FUAR KATILIMCI DESTEK BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

 

                                                                                                                                                                 …../...../.....

 

 

………………………………………………………….

GENEL SEKRETERLİĞİNE

 

 

Aşağıda ayrıntılı bilgileri verilen fuara yönelik katılımımız çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğumuz harcamalar için “Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin 2014/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanmak istiyoruz.

 

Söz konusu fuara katılımımıza ilişkin destek başvurusu için gerekli belgeler ekte sunulmaktadır.

 

            Bilgileri ve gereği arz olunur.

           

 

                                                        KAŞE - İMZA

                                                                             (Katılımcı Temsil ve İlzama Yetkili Kişi)

 

 

KATILIMCININ:

 

Unvanı           : ………………………………………………………………….....

 

Vergi  no        : ......…………...................... ………………………………………

 

Adresi            : .....…………...................... …………………………………….…

 

Tel No             : .....…………...................... …………………………………….…

 

Faks no          : .......................................................................................................

 

 

DESTEK BAŞVURUSUNDA BULUNULAN FUARIN:

 

Adı                             : ............................................................................................

 

Tarihi                         : ……………………………………………………………..

 

Düzenlendiği Şehir   : ……………………………………………………………..

 

Düzenlenme sayısı    : ………………..…………………………………………….

EK-6

BEYANNAME

EKONOMİ BAKANLIĞINA

“2014/4 Sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar”da yer alan desteklerden yararlanmak üzere başvurusunu gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz için,

 

Bakanlıkça yürütülen ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen aynı mahiyetteki desteklerden yararlanmak için başvuruda bulunmadığımızı/ bulunmayacağımızı,

 

2014/4 sayılı Karar'da yer alan destek kalemlerinden faydalanmak üzere bir İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği (İBGS) ya da kamu kurum/kuruluşuna ibraz ettiğimiz faturaları ya da bu faturalara ait nüshaları başka bir İBGS ya da kamu kurum/kuruluşuna ibraz etmeyeceğimizi, aksi davranışımızın tespiti halinde; başvuru dosyaları inceleme aşamasında ise mükerrer başvurulardan her birinin incelemeden kaldırılarak olumsuz neticelendirileceğini, destek başvurularından bir kısmı ya da tamamı olumlu neticelenmiş ve tarafımıza ödeme yapılmış ise,  6183 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak fazla ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri ödeyeceğimizi, ayrıca bu tutarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki herhangi bir alacağımızdan mahsubunu kayıtsız ve şartsız kabul ettiğimizi,

 

Bakanlığınızca ya da ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince tarafımıza yapılacak her türlü bildirimin, aşağıda yazılı olan, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuata göre edinmiş olduğumuz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine yapılmasını, söz konusu KEP adresine yapılacak bildirimleri, tarafımıza tebliğ edilmiş olarak kabul ettiğimizi,

beyan ederim.

 

ŞİRKETİN UNVANI                     :

 

ŞİRKETİN ADRESİ                       :

 

KEP ADRESİ                                  :

TELEFON/FAKS                           :

VERGİ DAİRESİ                           :

VERGİ NUMARASI                      :

TİCARET SİCİL NO                     :

YETKİLİ KİŞİ/KİŞİLER*                        :

YETKİLİ İMZA/İMZALAR         :

TARİH                                              :

KAŞE                                                : 

 

 

 

 

 

 

EK-7

TAAHHÜTNAME

MALİYE BAKANLIĞINA

 

Bakanlar Kurulu'nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak istihsal edilen, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 16/08/2014 tarihli ve 29090 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “2014/4 Sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar”ı çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan tarafımıza herhangi bir sebeple fazla ve/veya gereksiz bir ödeme yapılması halinde, haksız yere yapılan destekleme ödemelerini, ödeme tarihinden itibaren 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da öngörülen gecikme zammına eşit oranda faizi ile birlikte ve anılan Kanun'da belirtilen usuller çerçevesinde, derhal ve defaten geri ödeyeceğimizi, ayrıca bu tutarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki herhangi bir alacağımızdan mahsubunu kayıtsız ve şartsız kabul ettiğimizi taahhüt ederiz.

 

ŞİRKETİN UNVANI               :

 

ŞİRKETİN ADRESİ                :

 

TELEFON/FAKS                     :

VERGİ DAİRESİ                     :

VERGİ NUMARASI               :

TİCARET SİCİL NO              :

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA

 

Adıma tahakkuk edecek hakediş miktarının aşağıda belirtilen bankadaki hesabımıza yatırılmasını arz ederim.

 

BANKA UNVANI                    :

BANKA ŞUBESİ                      :

BANKA ŞUBE KODU            :

TL HESAP NO (IBAN NO)    :

 

 

 

TARİH                                       :

YETKİLİ KİŞİ/KİŞİLER*     :     

YETKİLİ İMZA/İMZALAR  :

ŞİRKET KAŞESİ                     : 

 

 

 

 

*İmza Sirkülerinde tatbiki imzası bulunan ve Organizatörü  temsil ve ilzama yetkili kişi; tek başına imzaya yetkili olmaması durumunda müşterek imza yetkisi olan kişiler

 

 

 

 

FUARLARA ÜRETİCİ / İMALATÇI FİRMA ADINA

PAZARLAMACI OLARAK KATILIMA İLİŞKİN SÖZLEŞME

TARİH: .…/…./…….

 

 

Firmamıza ait....................... tarih ve ……… no'lu Kapasite Raporunda / Faaliyet Belgesinde belirtilen …………………………………………….. ürünleri  fuar, sergi ve benzeri yerlerde tanıtımını ve pazarlamasını yapmak üzere …………………………………………………………………………….. Firmasına yetki verdiğimizi beyan ederiz.

 

 

ÜRETİCİ/İMALATÇI FİRMA UNVANI : ………………………………

 

 

 

 

Yukarıda adı geçen firmanın verdiği yetkiye dayalı olarak …………. tarih ve ……………. no'lu Kapasite Raporunda / Faaliyet Belgesinde belirtilen…………………………………………………………………….. ürünlerin  fuar, sergi ve benzeri yerlerde tanıtımını ve pazarlamasını yapmayı kabul ettiğimizi beyan ederiz.

 

 

PAZARLAMACI FİRMA UNVANI : …………………………………...

 

 

 

İMALATÇI FİRMA                                               PAZARLAMACI FİRMA

 

FİRMA UNVANI                                                     FİRMA UNVANI

KAŞE- YETKİLİ İMZA                                           KAŞE- YETKİLİ İMZA          

 

 

Not : Sözleşmenin fuar öncesinde yapılmış ve süreli ise geçerliliğinin devam ediyor olması gerekmektedir.

 

EK :

- İmalatçı Firma Kapasite Raporu / Faaliyet Belgesi aslı veya bir sureti,

-Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya bir sureti

-İmza Sirküleri aslı veya bir sureti

 

 

 

 

 

Katılımcıların Uyması Gereken Hususlar:

 (1)  Katılımcı, stand alanında, kendisinin veya yazılı izni olmak kaydıyla aralarında ortaklık ilişkisi bulunan Türkiye'de yerleşik şirketin veya pazarlamacısı olduğu Türkiye'de yerleşik şirketin ticaret unvanı (ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmiş halindeki unvanın çekirdek kısmından en az bir sözcük veya bu sözcüğün yabancı dildeki tercümesi kullanılmalıdır. Buna ilaveten şirketin iştigal sahası, sektörü, üretim yöntemi veya şirketin nevini belirten yabancı dilde bir ibare de kullanılabilir.) veya tescilli markasından en az birisine yer vermek zorundadır.

 (2) Özel üretim (private label), fason üretim gerçekleştiren şirketler, yerli ve yabancı şirketler veya zincir mağazaların unvan, marka ve logolarını, söz konusu şirketler veya zincir mağazalar için üretim yaptıklarını tevsik etmek kaydıyla, kendi ticaret unvanları veya tescilli markaları ile beraber stand alanlarında kullanabilirler. Ancak, bu tür sergileme tarzı katılımcının geri planda kalarak diğer markaların ön plana çıkması anlamı taşımadan sadece üretim kapasitesi ve kalitesi açısından destekleyici unsur olarak kullanılabilir.

 (3) Katılımcı;

a) Fuarın ilk günü standını açmak zorundadır.

b) Fuar sona ermeden ürünlerini toplamak suretiyle standını boşaltamaz veya görevli personelini fuardan çekemez.

c) Stand alanı içinde, bu maddenin 1. ve 2. fıkralarında belirtilenler dışında başka bir firmanın unvanı, tescilli markası veya logosuna yer veremez.

ç) Kendi ürünleri veya pazarlamasını yaptığı Türkiye'de üretilen ürünler dışında farklı şirketlere ait ürünleri sergileyemez. Ancak, başka mamullerin üretiminde girdi olarak kullanılan kendi ürünlerini tanıtmak amacıyla, söz konusu nihai mamulleri sergileyebilir.

d) Fuar süresince gösterdiği pazarlama yaklaşımı ile ticari imajımızı ve ülkemiz itibarını zedeleyemez.

         

          Organizatörlere ve katılımcılara yönelik müeyyideler:

 

Organizatörün ve/veya katılımcının;

 

a) Ülkemizi, ülkemizin sahip olduğu ekonomik potansiyeli, teknolojik seviyeyi ve ihraç ürünlerimizin imajını ve kalitesini en iyi şekilde tanıtma amacına uygun davranmadığının,

b) Yurt içi fuarla ilgili gösterdiği organizasyon yaklaşımının ve yurt içi fuara yönelik gerçekleştirdiği tanıtım faaliyetlerinin ülkemiz itibarını zedelediğinin,

c) Bakanlığa, ülkemizin yurt dışı temsilciliklerine ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verdiğinin veya belge ibraz ettiğinin,

ç) Bu Karar kapsamı dışında başka bir mevzuat kapsamında aynı harcama kalemleri için destek aldığının tespit edilmesi halinde, Organizatör ve katılımcı bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlandırılmaz.

 

1 Nisan 2018 tarihinden itibaren ihracata yönelik devlet destekleri kapsamında uygulamaya geçecek olan yeni başvuru usulleri (KEP & E-imza) hakkında bilgi almak için aşağıdaki sunumu inceleyebilirsiniz: KEP ve E-İMZA ile Başvuruların İletilmesi Hakkında - SUNUM (21 MART 2018)

 

- İhracatçı Birliklerine ait KEP adreslerine, birliklerin internet sayfalarından erişim sağlayabilirsiniz.  OAIB Resmi KEP Adresi :   oaib@hs01.kep.tr

 

- Elektronik imza ile ilgili sorunlarınızı ve kullandığınız programlar (Adobe vb.) ile e-imza entegrasyonu sağlanmasına ilişkin taleplerinizi e-imza sertifikası hizmeti aldığınız kuruluşlara iletmelisiniz.

Desteklerin görsellerle basit ve anlaşılır bir şekilde anlatıldığı yeni websitemize ulaşmak için: https://kolaydestek.gov.tr

 

E-İmza Rehberi (http://www.oaib.org.tr/files/downloads/devlet-yardim/eimza.pdf )

KOLAY DESTEK

 

https://kolaydestek.gov.tr/destekler/5/52

 

 

İLGİLİ MEVZUAT :

 

Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt içi Fuarların Desteklenmesine İlişkin 2014-4 Sayılı Karar

Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt içi Fuarların Desteklenmesine İlişkin 2014-4 Sayılı Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları

http://www.oaib.org.tr/tr/devlet-yardimlari-yurtici-fuar-destekleri.html

Fuar Mevzuatı

Dilekçe ve Taahhütname Örnekleri

Desteklenecek Fuar Listeleri

2018 Yılında Düzenlenecek Yurtiçi Fuarlar Listesi

Başvuruda İbraz Edilecek Belgeler Listesi

Katılımcının Uyması Gereken Hususlar

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN :

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

 

Devlet Yardımları ve Fuar Teşvik Şubesi

ADI SOYADI

GÖREVİ

E-POSTA

TEL/DAHİLİ

       

Nilgün Çolak

Müdür

colakn@oaib.org.tr

214

Neşe Turabık Büyükgöz

Şef

turabikn@oaib.org.tr

152

Simla Garip Kaya

Uzman

kayas@oaib.org.tr

158

Seda Şahaner

Uzman Yardımcısı

sahaners@oaib.org.tr

177

Gönül Hasırcı

Bilgisayar İşletmeni

hasircig@oaib.org.tr

169

Hülya Nergis Ellialtıoğlu

İdari Memur

akayh@oaib.org.tr

168

Nurcan Özat

İdari Memur

ozatn@oaib.org.tr

154

Selda Türkdoğan

İdari Memur

turkdogans@oaib.org.tr

176

Seda Ceylan Başaran

İdari Memur

basarans@oaib.org.tr

239