Serbest Bölgeler ve Serbest Bölgelerde Dış Ticaret Uygulamaları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Serbest Bölgeler ve Serbest Bölgelerde Dış Ticaret Uygulamaları

Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir. 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nda serbest bölgelerin kurulması ve işletilmesindeki temel amaçlar; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek olarak sıralanmıştır. Bulundukları ülke ekonomilerine sağladıkları katkıların yanında, esnek ve çağdaş idari yapılarıyla dış ticarete yönelmek isteyen firmalara modern ve gelişmiş bir yatırım ortamı sağlayan serbest bölgeler lojistik merkezler olarak ülkemizde de önemlerini artırmaktadırlar.

Ülkemizde temel olarak ihracata dayalı yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla 1987 yılından bu yana Akdeniz kıyısında, Mersin, Antalya ve Adana-Yumurtalık Serbest Bölgeleri, Ege Bölgesinde Ege (İzmir), Denizli ve İzmir Serbest Bölgeleri, Marmara Bölgesinde, İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul Endüstri ve Ticaret, İstanbul Trakya, Avrupa, Kocaeli, Tübitak-Mam Teknoloji ve Bursa Serbest Bölgeleri, Karadeniz kıyısında, Trabzon, Rize ve Samsun Serbest Bölgeleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Mardin ve Gaziantep Serbest Bölgeleri,  İç Anadolu Bölgesinde, Kayseri Serbest Bölgesi faaliyete geçmiştir.

SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

1. Üretici Kullanıcılar için Vergi Avantajlarından Yararlanma İmkânı

? Üretim konulu Faaliyet Ruhsatı kapsamında faaliyet gösteren serbest bölge kullanıcılarının imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları,

Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleşeceği yılın vergileme dönemi sonuna kadar Gelir veya Kurumlar Vergisinden istisnadır.

? Serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85'ini yurtdışına ihraç eden kullanıcıların istihdam ettikleri personele ödedikleri

ücretler gelir vergisinden müstesnadır. Bu oran Bakanlar Kurulu tarafından yüzde 50"ye kadar indirilebilir.

? Üretim faaliyetinde bulunan serbest bölge kullanıcılarının, serbest bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemleri ve

düzenlenen kağıtları damga vergisi ve harçlardan müstesnadır. Üretim faaliyeti dışındaki konularda 06/02/2004 tarihinden önce Ruhsat

almış olan kullanıcıların Gelir veya Kurumlar Vergisi muafiyeti, Faaliyet Ruhsatı süresi sonuna kadar devam edecektir. 06/02/2004 tarihinden itibaren diğer

konularda düzenlenen Faaliyet Ruhsatları kapsamında vergi muafiyeti bulunmamaktadır.

? Hazır işyeri kiralayan kiracı-kullanıcı firmalar için 15 yıl,

? Hazır işyeri kiralayan üretici-kiracı-kullanıcı firmalar için 20 yıl,

? Kendi işyerini inşa eden yatırımcı-kullanıcı firmalar için 30 yıl,

? Kendi işyerini inşa eden üretici-yatırımcı-kullanıcı firmalar için 45 yıl,

süreli faaliyet ruhsatı düzenlenmektedir.

Diğer taraftan, yatırımcı kullanıcılara Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve binalar kiralanabilir veya bunlar üzerinde 49 yıla kadar irtifak hakkı

tesis edilebilir.

3. Kâr Transferi İmkânı

Serbest bölge faaliyetlerinden elde edilen kazanç ve gelirler, hiç bir izne tabi olmaksızın yurt dışına veya Türkiye'ye serbestçe transfer edilebilmektedir.

Serbest bölgeler ile Türkiye'nin diğer yerleri arasında yapılan ticarette dış ticaret rejimi hükümleri uygulanır. Başka bir deyişle, Türkiye'den serbest bölgeye

satılan mallar ihracat rejimine, serbest bölgeden Türkiye'ye satılan mallar ise ithalat rejimine tabi olup, serbest bölge kullanıcıları Türkiye'den ihraç fiyatına

(KDV'siz) mal ve hizmet satın alabilirler. Diğer taraftan, serbest bölge ile diğer ülkeler ve diğer serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi hükümleri

Ayrıca, bölgelerde sarf malzemelerinin en kısa sürede teminini sağlayabilmek amacıyla bedeli 5000 ABD Doları veya karşılığı Yeni Türk Lirasını

geçmeyen Türkiye mahreçli mallar, isteğe bağlı olarak ihracat işlemine tabi Serbest bölgeye getirilen Türkiye veya AB menşeli ya da buralarda serbest

dolaşımda bulunan malların, serbest dolaşımda bulunma statüsü değişmediğinden, Türkiye'ye veya AB üyesi ülkelere girişinde gümrük vergisi

ödenmez. Ayrıca üçüncü ülke menşeli malların serbest bölgeye girişinde ve bu malların Türkiye veya AB üyesi ülkeler dışındaki üçüncü ülkelere gönderilmesi

halinde de gümrük vergisi ödenmez. Ancak serbest bölgeden Türkiye'ye veya AB üyesi ülkelere gönderilen serbest dolaşım durumunda olmayan üçüncü ülke

menşeli mallar için Ortak Gümrük Tarifesi'nde belirtilen oran üzerinden gümrük vergisi ödenir.

Belgelerinin Temini İmkânı

Serbest bölgeler, “Türkiye-AB Gümrük Birliği”nin parçası sayıldığından, bölgelerden Türkiye veya AB menşeli ürünler ile Türkiye'de serbest dolaşım

durumunda bulunan ürünlerin A.TR Belgesi düzenlenerek AB'ye gönderilmesi mümkündür. Üçüncü ülke menşeli ürünler ise Ortak Gümrük Tarifesi'nde

belirtilen oran üzerinden Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğüne gümrük vergisi ödenerek serbest dolaşıma geçirildikten sonra A.TR Belgesi düzenlenerek AB'ye

gönderilebilir. Serbest bölgede sağlanan teşvik ve avantajlardan yerli ve yabancı bütün firmalar eşit olarak yararlanır. İşleticiler ve kullanıcılar, yatırım ve üretim

safhalarında Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek vergi dışı teşviklerden de yararlandırılabilir. Mallar serbest bölgede süre sınırlaması olmaksızın kalabilir.

Faaliyet İmkânı

Gümrük ve kambiyo mükellefiyetlerine dair mevzuat hükümleri ile üretici işletmelerin talepleri hariç olmak üzere, fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak

kamu kurum ve kuruluşlarına verilen yetkiler serbest bölgelerde uygulanmaz. Serbest bölgelerdeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödeme dövizle yapılır.

Serbest bölgelerden Türkiye'ye yönelik mal satışına ve serbest bölge ile diğer ülkeler arasında yapılacak ticarete kısıtlama getirilmemiştir. Serbest

bölgelerden yurt içine mal satışına, tüketim malları ve riskli mallar dışında, herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir. Başvuru ve faaliyet süresince her türlü bürokrasi en aza indirilmiştir. Serbest bölgeler özel sektör şirketlerince işletilmektedir. Serbest bölgelerimiz, AB ve Orta Doğu pazarlarının yakınında, Akdeniz, Ege ve Karadeniz'deki büyük limanlara, uluslararası havaalanlarına, karayolu ağlarına, kültür, turizm ve eğlence merkezlerine yakın yerlerde kurulmuştur. Serbest bölgelerin altyapısı gelişmiş ülkelerdeki benzerleri ile aynı standarttadır. Serbest bölgeler özellikle ihracata dönük üretim yapan firmalara, ara malı ve hammadde temininde, dünya fiyatları ve şartları ile kesintisiz tedarik imkânları sunmaktadır.

Serbest Bölgede İhraç ve İthal Olunan Mallar ve Transit Mal Taşımacılığı

İhraç Edilen Mallar

Türkiye'den Bölgeye sevkedilen mallar, dışticaret rejimine tabi tutulur ve bu rejime göre ihraç edilmiş sayılır. Bölge ile diğer ülkeler ve Serbest Bölgeler arasında dışticaret rejimi uygulanmaz. Bölgeden yurtdışına mal gönderilmesi ve hizmet verilmesi serbesttir.Bölgeden yurt dışına ve Türkiye'ye daha ileri derecede işlem görmek üzere mal gönderilebilir. Bir parti olarak toplam fatura bedeli 5.000 ABD Doları veya karşılığı Türk Lirasını geçmemek üzere Bölge Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü onayı ile İşletici, B.K.İ. ya da Kullanıcı tarafından Bölgeyegetirilen Türkiye çıkışlı mallar, isteğe bağlı olarak ihracat işlemine tabi tutulmayabilir. Serbest Bölgeler, Avrupa Birliği'ne tam üyeliğin gerçekleşeceği tarihe kadar, gümrük rejimleri açısından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında, menşe hükümlerinin uygulanması bakımından ise Türkiye Gümrük Bölgesi sayılır.Bölgelerden çıkartılan mallara ilişkin menşe ve statü belgeleri Gümrük Mevzuatı ile uluslararası anlaşma hükümleri çerçevesinde, üyelik şartı aranmaksızın mevzuatın öngördüğü mercilerce düzenlenir ve onaylanır. Bu belgeler Serbest Bölge Gümrük İdarelerince vize edilir.

İthal Edilen Mallar ve Transit/Aktarma Mal Taşımacılığı

Bölgeden, Türkiye'ye sevke dilen mallar dış ticaret rejimine tabi tutulur ve bu rejime göre ithal edilmiş sayılır. Bölge ile diğer ülkeler ve Serbest Bölgeler arasında dış ticaret rejimi

Transit/Aktarma taşımaya tabi malların Bölgeye giriş ve çıkışı Bölge Müdürlüğünün izniyle yapılır. Yabancı bir memleketten başka bir yabancı memlekete veya Türkiye'den yabancı bir memlekete gitmek ya da yabancı bir memleketten Türkiye'ye gelmek üzere Bölgeden geçen/geçirilen eşya, Bölgede "Transit" halinde sayılır. Transit olarak geçen/geçirilen eşyanın, Serbest Bölgede aktarma edilmesi,karaya çıkarılması veya bir süre kalması transit halini değiştirmez.

Serbest Bölge verilerinin daha sağlıklı oluşturulmasını ve serbest bölge işlemlerinin on-line olarak izlenebilmesini sağlayacak web tabanlı Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı Projesi ile ilgili açıklamalar Bakanlığımız Web sayfasında  "E-İmza Uygulamaları"  altında yayımlanmıştır.

Linkler

Serbest Bölgeler Kanunu

?  Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

?  Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği

?  Serbest Bölgelerde Türk Lirasıyla Yapılabilecek Ödemelere Dair Karar

?  Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Genelgeleri

Bölgede Çalışma Esaslarına İlişkin 1993/13 Sayılı Genelge

Giriş İzin Belgelerine İlişkin 1994/3 Sayılı Genelge

Açık Alan Kullanma Ruhsatına İlişkin 1994/5 Sayılı Genelge

Açık Stok Alanına İlişkin 1994/6 Sayılı Genelge

Yeni Serbest Bölge İşlem Formu Uygulamasına İlişkin 1998/2 Sayılı Genelge

Envanter Defterine İlişkin 2000/1 Sayılı Genelge

Serbest Bölgeye Getirilmesi Yasak Olan Radyoaktif Maddelere İlişkin 2001/1 Sayılı Genelge

Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelere İlişkin 2001/2 Sayılı Genelge

Serbest Bölgeye Getirilmesi Yasak Olan Boyar Maddelere İlişkin 2001/5 Sayılı Genelge

İhtisas Gümrüklerine İlişkin 2004-2 Sayılı Genelge

Yabancı Uyruklu Personel Çalışma Esaslarına İlişkin 2005/1 ve 1998/3 Sayılı Genelgeler

Bazı Ürünlerin Bölge İçi Satışının Yasaklanmasına İlişkin 2006/1 Sayılı Genelge

Açık Alan Kira Sözleşmesinde ve Faaliyet Ruhsatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslara İlişkin 2006/3 Sayılı Genelge

Faaliyet Ruhsat Müracaatlarının Değerlendirilmesi, Şube, Şube Adresli Firma vb İlişkin 2007/2, 2005/3 ve 1998/4 Sayılı Genelgeler

Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanmasına İlişkin 2008/1 Sayılı Genelge

Kontrole Tabii Mallara İlişkin 2008/2 Sayılı Genelge

Faaliyet Ruhsatı Müracaatlarında Dikkate Alınacak Kriterlere İlişkin 2009/1 Sayılı Genelge

Serbest Bölgelerde Faaliyet Ruhsat Süreleri ve Müracaat Ücretlerine İlişkin 2009/3 Sayılı Genelge

Depolama Faaliyetlerine İlişkin 2010/2, 2001/4 ve 1999/1 Sayılı Genelgeler

Mal Giriş-Çıkışlarına İlişkin 2011/1, 2005/5, 2000/1 ve 1998/5 Sayılı Genelgeler

Serbest Bölge İşlemlerinin SBBUP Yoluyla Gerçekleştirmesine İlişkin 2013/2 Sayılı Genelge

Serbest Bölge Adresli Mallara İlişkin 2013/4 ve 2003/2 Sayılı Genelgeler

Serbest Bölgelerdeki Üstyapı Ve Taşınmazların Tahsisi, Devri, Satışı Ve Talebe Uygun Olmayan Taşınmazlara İlişkin 2014/3 Ve 2014/5 Sayılı Genelgeler İle Yapılan Değişikliklerin İşlenmiş Olduğu 2012/3 Sayılı Genelge

Kıymetli Eşya Lojistiği Ve Borsa Kasa Hizmetine İlişkin 2015-1 Sayılı Genelge

Serbest Bölge İşletici Ve Bölge Kurucu Ve İşletici Şirketlerince Özel Hesaba Yapılacak Ödemelerin Yeminli Mali Müşavir Denetimine Tabi Tutulmasına İlişkin 2015-2 Sayılı Genelge

 ?  Serbest Bölge Müdürlüklerinin Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları

 

Ayrıntılı Bilgi için :

Ekonomi Bakanlığı

Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

(Tel:0 (312) 212 58 88)