Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

 

Türkiye'ye Yapılan Uluslarası Doğrudan Yatırımlar Genel Bilgisi

 

Türkiye'de yapılan doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin temel prensipler, ilk kez 1954 yılında yürürlüğe giren 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ile düzenlenmiştir. Söz konusu Kanun, ekonomik hayatta yaşanan gelişmeler ve uluslararası en iyi uygulamalar ışığında yenilenmiş ve 4875 sayılı yeni Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 17 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yatırımcıya açık ve anlaşılır mesajlar veren ve yatırımcının yatırımları ilgilendiren temel konularda, diğer mevzuat gereği sahip olduğu haklar ve tabi olduğu yükümlülükleri gösteren “yasal bir rehber” niteliği taşıyan Kanun, 6224 sayılı Kanun ile oluşturulan izin/onay sistemini bilgilendirme sistemine dönüştürmüş; “yabancı yatırımcı ve yabancı doğrudan yatırım” gibi yatırıma ilişkin temel kavramları, uluslararası standartlar çerçevesinde yeniden tanımlamıştır. 4875 sayılı Kanunun 3/a maddesine göre; “Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe; 1. Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye'de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir. 2. Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidirler.” Bu çerçevede Türkiye'de yapılan uluslararası doğrudan yatırım rejiminin temel unsurları, “Yatırım Serbestisi ve Milli Muamele” olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğrudan yabancı yatırımcılar, sınırlı sayıdaki sektörel sınırlamalar hariç olmak üzere, yerli yatırımcılarla eşit haklar ve yükümlülükler çerçevesinde faaliyet göstermektedirler.

Uluslararası Doğrudan Yatırımlar İstatistikleri

 

Bu bölümde ülke, bölgesel ve sektörel bazda hazırlanan Türkiye'ye yapılan uluslararası doğrudan yatırım istatistikleri ile uluslararası sermayeli firma verilerini de içeren uluslararası doğrudan yatırım verileri bültenlerine; 6 ayda bir güncellenen Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası sermayeli firma ve irtibat büroları listesine ve yıllık bazda hazırlanan Türkiye ve Dünya genelinde uluslararası doğrudan yatırım gelişmelerine detaylı bir şekilde yer verilen Uluslararası Doğrudan Yatırım Raporlarına erişebilirsiniz.

Ayrıntılı Bilgi İçin :
 
Ekonomi Bakanlığı
 

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

(Tel:0 (312) 204 83 46 - Faks:0 (312) 212 88 83)