Yeni KDV Uygulama Genel Tebliği'nin Dış Ticarete Getirdikleri, KDV İade ve Mahsup İşlemlerinde İstenen Evraklar Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Yeni KDV Uygulama Genel Tebliği'nin Dış Ticarete Getirdikleri, KDV İade ve Mahsup İşlemlerinde İstenen Evraklar Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

I- GİRİŞ

19 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Uygulama Genel Tebliği'nde, KDV ile ilgili olarak bugüne kadar yayınlanmış olan 123 adet Genel Tebliğ tek bir Tebliğ'de birleştirilmiş bulunuyor.

Tebliğle getirilen önemli değişiklikler KDV iadeleriyle ilgili. KDV iadelerinin incelemesiz ve teminatsız yerine getirilmesi ile ilgili limitler artırılırken, bugüne kadar sadece belirli şartları taşıyan ihracatçıların yararlandığı indirimli teminat uygulamasından, belirlenen şartları haiz tüm mükelleflerin yararlanması sağlanıyor. Ayrıca sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme, kullanma, hakkında vergisel yönden olumsuzluk tespit edilme gibi nedenlerle KDV iadeleri özel usullere göre yerine getirilecek mükelleflerle ilgili kriterler ve genel esaslara dönüşün şartları somut olarak belirleniyor.

KDV Uygulama Genel Tebliği ile getirilen yenilikler:

- İadelere ilişkin alt limitler,

- İndirimli teminat uygulaması,

- Hızlandırılmış iade uygulaması,

- İadelerin özel esaslara göre yapılması,

- Diğer münferit düzenlemeler

olmak üzere 5 başlık altında toplamak mümkün.

Bu makalemizde, KDV Uygulama Genel Tebliği'nin dış ticaretle ilgili işlemlerde ne gibi yenilikler getirdiği ele alınacaktır.

II- İHRACAT İSTİSNASINDAN DOĞAN KDV İADELERİ

İhracatın şekline göre, istisna uygulamasından doğan KDV iadelerine ilişkin usul ve esaslarda yapılan değişiklikler aşağıdadır.

a) Gümrük beyannamesiyle yurt dışına, serbest bölge işlem formuyla serbest bölgeye yapılan mal ihracı, bavul ticareti, yolcu beraberi eşya ihracı, roaming ve serbest bölgeye fason hizmetlerden doğan KDV iadeleri: Mahsuben iadeler miktarına bakılmaksızın incelemesiz. Nakit iadeler 5.000 TL'ye kadar (daha öncede 4.000 TL idi) incelemesiz, 5.000 TL'nin üzerindekiler inceleme veya YMM raporu ya da teminatla.

b) Hizmet ihracından doğan KDV iadeleri: Mahsuben iadeler 5.000 TL'ye kadar (daha önce miktarına bakılmadan idi) incelemesiz, 5.000 TL'nin üzerindekiler inceleme veya YMM raporu ya da teminatla. Nakit iadeler miktarına bakılmaksızın inceleme veya teminatla (daha önce 4.000 TL'ye kadar incelemesiz, 4.000 TL'nin üzerindekiler inceleme veya YMM raporu ya da teminatla idi).

c) İhraç kaydıyla veya DİİB kapsamında tecil/terkin uygulanan teslimlerden doğan KDV iadeleri: Mahsuben iadeler miktarına bakılmaksızın incelemesiz. Nakit iadeler 5.000 TL'ye kadar (daha önce 4.000 TL idi) incelemesiz, 5.000 TL'nin üzerindekiler inceleme veya YMM raporu ya da teminatla.

d) Yabancı taşımacılara, Türkiye'deki fuar ve sergilere katılanlara KDV iadesi: 1.000 TL'ye kadar nakit iadeler incelemesiz, 1.000 TL'nin üzerindekiler inceleme veya teminatla.

e) Yabancı sinema yapımcılarına KDV iadesi: Miktarına bakılmaksızın YMM raporu veya teminatla.

III- TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMİNDE TECİL-TERKİN UYGULANMASI

KDV Kanunu'nun 11/1-c maddesiyle imalatçılar tarafından ihraç edilmek şartıyla ihracatçılara teslim edilen mallara ait KDV'nin ihracatçıdan tahsil edilmeyerek tecil edilmesi, ihracatın 3 ay içinde gerçekleşmesi üzerine de tecil edilen verginin terkin edilmesi öngörülmüştür. Aynı maddede Maliye Bakanlığı, KDV tahsil edilmeden teslim edilecek mal miktarını sınırlamaya ve istisnaların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır.

Ancak Bakanlık diğer işlemlerde olduğu gibi istisnanın usul ve esaslarını belirleme yetkisini, istisnayı kısıtlama veya genişlemeye yönelik düzenlemeler yapmak şeklinde kullanmaktadır. Nitekim 27 Seri No.lu Genel Tebliği ile sadece sanayi sicil belgesini haiz imalatçıların sanayi ürünü teslimlerinde tecil/terkin uygulanmasına izin verilmişken, 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile süs bitkilerinin üreticileri veya tedarikçileri tarafından ihracatçılara tesliminde de tecil/terkin uygulanması öngörülmüştü.

KDV Uygulama Genel Tebliğiyle, tüm tarım ürünlerinin ihraç kaydıyla tesliminde tecil/terkin uygulanmasına imkân sağlanmıştır.

Tebliğ'in (II/A-8.3.) bölümünde yapılan açıklamalara göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi veya işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip olanlar imalatçı sayılarak, ürettikleri malları ihracatçılara satışında tecil/terkin kapsamında işlem yapabileceklerdir.

Ziraat odasına kayıtlı olmakla beraber, yukarıda sayılan belgelerden birine sahip olmayan mükelleflerden, ilgili merciye başvuran ve söz konusu belgenin verileceğine ilişkin olumlu görüş alanlar da belgenin verilmesini beklemeden, ihraç kaydıyla tarım ürünü tesliminde tecil/terkin kapsamında işlem yapabilecektir. Hatta ilgili kurumdan olumlu görüş alan mükelleflerin, ilgili kuruma başvuru tarihi ileolumlu görüş yazısının verildiği tarih arasındaki dönemlerde diğer tüm şartları taşıdığının ilgili vergi dairesince tespit edilmesi kaydıyla, olumlu görüş yazısının verildiği tarihten önceki söz konusu teslimlerinde de tecil/terkin uygulamasından yararlandırılmaları mümkündür.

IV- DTSŞ VE SDTŞ'LERİN İMALATÇI OLMAYANLARDAN MAL ALIMLARINDA TECİL-TERKİN UYGULANMAMASI

Önceki bölümde belirtildiği gibi, istisnanın usul ve esaslarını belirleme yetkisini istisnayı kısıtlama veya genişlemeye yönelik düzenlemeler yapmak şeklinde kullanan Maliye Bakanlığı, 27 ve 62 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde, dış ticaret sermaye sirketleri (DTSŞ) ve sektörel dış ticaret şirketlerine (SDTŞ) ihraç kaydıyla mal teslim edenlerin imalatçı vasfına haiz olup olmadıklarına bakılmaksızın tecil/terkin uygulayabileceklerini açıklamıştı.

Ancak KDV Uygulama Genel Tebliği'nin (II/A-8.3.) bölümünde, sadece imalatçı olanlar tarafından yapılan ihraç kayıtlı teslimlerde tecil/terkin uygulanabileceği açıklanmış olup, DTSŞ ve SDTŞ'ler için tanınan ayrıcalık kaldırmıştır.

Bu durumda DTSŞ ve SDTŞ'ler, imalatçı vasfını haiz kişi veya kuruluşlardan ihraç etmek üzere satın alacağı mallarda bu uygulamasından yararlanacak, tedarikçilerden ihraç kaydıyla yaptığı alımlarda tecil/terkin uygulanmasını talep edemeyeceklerdir.

V- KATILIM BANKALARININ TESLİMİNDE TECİL-TERKİN UYGULANMAMASI

62 Seri No.lu KDV Genel Tebliği'ne göre, imalatçı vasfını haiz olmayan özel finans kurumları ihraç kaydıyla teslimlerinde tecil/terkin uygulayabiliyordu.

Ancak KDV Uygulama Genel Tebliği'nin (II/A-8.3.) bölümüne göre sadece imalatçı olanların ihraç kayıtlı teslimlerde tecil/terkin uygulanabilecek olup, katılım bankacılığı olarak değişen unvanları ile özel finans kuruluşlarının ihracatçılara ihraç kaydıyla yapacakları teslimlerde tecil/terkin uygulama imkanları kalmamıştır.

VI- DÖVİZ CİNSİNDEN İHRACAT BEDELİNİN TÜRK PARASINA ÇEVRİMİ

KDV Uygulama Genel Tebliği'nin (II/A-1.1.1.) bölümünde, ihracat bedelinin döviz cinsinden gösterilmiş olması halinde üzerinden KDV istisnası beyan edilecek matrah olarak, döviz cinsinden belirlenen bedelin, gümrük beyannamesinin kapanma tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmış bulunan T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden TL'ye çevrileceği ifade edilmiştir.

Gümrük beyannamesinin kapanma tarihinde Merkez Bankası Resmi Gazete'de kurları ilan etmemiş ise, beyannamenin kapanma tarihinden önceki ilk Resmi Gazete'de yayınlanmış bulunan Merkez Bankası alış kuruna göre ihracat matrahı belirlenecektir.

VII- SERBEST BÖLGELERE YAPILAN İHRACATIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH

KDV Kanunu'nun 12/1. maddesine göre, serbest bölgedeki alıcıya teslim edilen ve serbest bölgeye çıkarılan mallar ihraç edilmiş sayılmakta ve bu teslimler için ihracat istisnası uygulanmaktadır. Serbest bölgelere yapılan ihracat teslimlerinde gümrük beyannamesi düzenlenmeyen hallerde, malın serbest bölgeye giriş işlemlerinin tamamlanarak serbest bölgeye vasıl olduğu tarihin ihracatın gerçekleştiği tarih olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

KDV Uygulama Genel Tebliği'nin (II/A-1.1.1.) bölümünde, serbest bölgeye yapılan teslimlerde ihracatın gerçekleştiği tarihin, malların serbest bölgeye girişini gösteren, serbest bölge işlem formunun ilgili idare tarafından onaylandığı tarih olduğu belirtilmiştir.

VIII- POSTA VE KARGO TAŞIMACILIĞI İLE İHRACATIN BELGELENDİRİLMESİ

KDV Uygulama Genel Tebliği'nin (II/A-1.1.2.) bölümünde, posta ve hızlı kargo taşımacılığı yolu ile yapılan ihracat teslimlerinin, kargo şirketi adına düzenlenen ve malı yurtdışına gönderen mükelleflerin bilgilerinin yer aldığı ve gümrük müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanan elektronik ticaret gümrük beyannamesi ile tevsik edileceği açıklanmıştır.

IX- NATO ÜLKELERİNE YAPILAN İHRACATIN BELGELENDİRİLMESİ

KDV Uygulama Genel Tebliği'nin (II/A-1.1.2.) bölümünde, NATO (Kuzey Atlantik Antlaşma Örgütü) ülkelerinde askeri teçhizat ve malzemenin transit-ithalat-ihracat işlemleri için düzenlenen “Form 302” belgesinin, ihracat teslimlerinde gümrük beyannamesi yerine kullanılmasının mümkün olduğu ifade edilmiştir.

X- BAVUL TİCARETİ KAPSAMINDA İHRACAT

KDV Uygulama Genel Tebliği'nin (II/A-1.2.) bölümünde yer alan açıklamalara göre, Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara, belirlenen çıkış kapılarından yurt dışına çıkaracakları malları özel fatura düzenlenmek suretiyle tesliminde KDV istisnası uygulamasına yönelik yenilikler şunlardır:

a) İstisna kapsamında özel fatura düzenlenebilmesi için belirlenen asgari limit 600 TL'den 2.000 TL'ye çıkarılmıştır. Buna göre satılan malların KDV hariç satış bedelleri toplamının en az 2.000 TL veya üzerinde olması gerekmektedir. Bu toplama, aynı faturada gösterilen birden fazla mal çeşidine ait bedeller dahildir.

b) İstisna uygulamasında döviz alım belgesi temini kaldırılmıştır. Buna göre gerek bavul ticareti kapsamında KDV istisnası beyan edilmesi, gerekse bu istisnadan doğan KDV iadelerinde döviz alım belgesi ibrazı istenmeyecektir. Dolayısıyla istisnanın beyan dönemi, onaylı özel faturanın temin edildiği dönem olacaktır.

c) İstisna uygulanabilmesi için satın alınan malların yurt dışına çıkarılması gereken tarih, daha önce fatura tarihinden itibaren 3 ay iken, yeni tebliğde fatura tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay olarak belirlenmiştir.

KDV Uygulama Genel Tebliği'ne İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

 • MAL İHRACATI
  • Soru 1) İhracat teslimlerinde KDV iade hakkı hangi dönemde doğar?

Cevap 1) - Gümrük beyannameli mal ihracında, gümrük beyannamesinin kapandığı tarihi içine alan dönemde

- Serbest bölgelere yapılan ihracatta, serbest bölge işlem formunun idare tarafından onaylandığı dönemde

- Konsinye ihracatta, kesin ihracın yapıldığını dönemde (yurt dışında satışın yapıldığı dönem)

Soru 2) Gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimler ihracat sayılır mı?

Cevap 2) Önceden gümrüksüz satış mağazalarına yapılan teslimler yurt içi teslim sayılırken Tebliğ ile birlikte ihracat hükmünde değerlendirildi.

Soru 3) İhracattan kaynaklanan mahsuben ve nakden iade talepleri nasıl sonuçlandırılır?

Cevap 3)

İhracat Türü

MAHSUBEN İADE

NAKDEN İADE

İNCELEMESİZ ALT LİMİT

LİMİT ÜZERİ İADE

Önceki

Şimdi

Önceki

Şimdi

Önceki

Şimdi

Mal ihracı (11/1-a)

Teminat, VİR, YMM raporu aranmadan

Teminat, VİR, YMM raporu aranmadan

  

Teminat, VİR veya YMM raporu

Teminat, VİR veya YMM raporu

Hizmet ihracı

Teminat, VİR, YMM raporu aranmadan

  

YOK

Teminat, VİR veya YMM raporu

VİR veya teminat

 

Soru 4) İhracat nedeniyle iade edilecek KDV'nin hesabında üst sınır var mıdır?

Cevap 4) İade edilecek KDV, ilgili dönemdeki iade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin %18'ini aşamaz. Doğrudan yüklenimler nedeniyle bu tutardan fazla iade talebinde bulunulması halinde ise aşan kısmın iadesi münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir.

                İhraç ettiği malı tecil-terkin kapsamında alan ihracatçının alabileceği azami iade tutarı ihracat bedeline genel vergi oranı uygulanması sonucu hesaplanan tutar ile ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden hesaplanan KDV arasındaki farkı aşamaz.

Soru 5) İhracat kaynaklı iade taleplerinde ibrazı gereken belgeler nelerdir?

Cevap 5)

İhracat Türü

İbrazı Gereken Belgeler

Ek olarak

Ortak

Gümrük beyannameli mal ihracında,

GB veya listesi

Standart iade talep dilekçesi,

Satış faturaları listesi,

İndirilecek KDV listesi

Yüklenilen KDV listesi,

KDV iade hesaplama tablosu

Yabancı bayraklı gemi ve uçaklara yapılan akaryakıt ve kumanya teslimlerinde

GB veya listesi

Hızlı kargo ile ihracatta

ETGB veya kargo şirketi yazısı

Serbest bölgeye ihracatta

Serbest bölge işlem formu

NATO'ya askeri teçhizat ihracında

Form 302 belgesi

Sınır ticareti kapsamındaki ihracatta

Sınır ticareti yetki belgesi

 

Soru 6) İhracatçı, süresinde ihraç edemediği mallara yönelik olarak imalatçıya ödediği KDV'yi hangi dönemde indirim konusu yapabilir?

Cevap 6) İhracatçının süresinde ihraç edemediği mallara yönelik olarak imalatçıya ödediği KDV'yi en erken ihraç süresinin (ek süre verilmişse bu süre) sona erdiği tarihi takip eden günün dahil olduğu dönem içinde ve nihai olarak o dönemi kapsayan takvim yılı içerisinde indirim konusu yapabilir.

Örnek:01.07.2014 tarihinde ihraç kayıtlı teslim alan ihracatçının, bu malı ihraç etmek için yasal süresi 31.10.2014'dür.

            Yurt dışındaki alıcının siparişini ertelemesi nedeniyle ihracat yasal sürede gerçekleşmemiş, ihracatçının talebi üzerine kendisine ihracatı gerçekleştirmesi için 3 ay ek süre verilmiştir.

            Bu ek süre tanındıktan sonra ihracatın gerçekleştirilebileceği son tarih 31.01.2015'dir.

            İhracatın 31.01.2015 günü de gerçekleştirilememesi halinde;

            İhracatçı, süresinde ihraç edemediği emtiaya yönelik olarak imalatçıya ödediği KDV'yi en erken 2015 Şubat vergilendirme döneminde, nihai olarakta 2015 yılı sonuna kadar indirim konusu yapabilir.

Cevap 1) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip zirai üreticiler 01/05/2014 tarihinden itibaren imalatçı sayılacaktır.

Soru 2)  İmalatçı vasfını haiz olmayan firmalardan ihraç kaydıyla teslimde bulunma hakkına sahip olanlar var mı?

Cevap 2) 01/05/2014  tarihinden önce Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine imalatçı olmayanlar ihraç kayıtlı teslimde bulunabiliyorlardı.

Ancak, yeni Tebliğ bu uygulamaya son verdi.

Soru 3)  İhraç kaydıyla mal tesliminde iade talep edilen dönemde sanayi sicil belgesinin olmaması iadeye engel teşkil eder mi?

Cevap 3) Diğer şartları taşımakla birlikte, sadece imalatçı belgesine sahip olmayan mükelleflerden, ilgili Kuruma başvuran ve bu Kurumdan söz konusu belgenin verileceğine ilişkin olumlu görüş alanlar, bu belgelerin verilmesi beklenilmeden olumlu görüş yazısının verildiği tarihten önceki (ilgili kuruma başvuru tarihinden sonraki) teslimlerinde tecil-terkin uygulamasından yararlanabileceklerdir.

Soru 4) İmalatçı belgesindeki üretim konusu malların fason olarak ürettirilmiş olması ihraç kayıtlı teslim kapsamında işlem yapmaya teşkil eder mi?

Cevap 4) Daha önce ancak bir kısmının fason ürettirilmesine imkan veriliyordu, yeni düzenleme uyarınca, imalatçı belgesindeki üretim konusu malların tamamının fason olarak imal ettirilmesi, ihraç kaydıyla teslime engel olmayacak.

Soru 5) Geçici ihracat yapanlara, hariçte işleme rejimine göre malı yurt dışı edecek olanlara ve bedelsiz ihracat yapacaklara imalatçılarca yapılan teslimlerde tecil-terkin uygulanması mümkün mü?

Cevap 5) Geçici ihracat veya hariçte işleme rejimleri çerçevesinde malların yurt dışı edilmesi, kesin ihracata dönmediği sürece, ihraç kaydıyla teslimler açısından ihracat olarak kabul edilmez.

                Bedelsiz olarak yurt dışına gönderilen malların imalatçıları tarafından ihracatçılara tesliminde ise 11/1-c kapsamında tecil-terkin uygulanması mümkündür.

Soru 6) İhraç kaydıyla mal teslimine ilişkin ihracatçı firmadan alınan gümrük (çıkış) beyannamesinde imalatçı firma adı yazdığı halde gümrük beyannamesi fotokopisinin yanı sıra ihracatçı firmadan (ihraç kaydıyla teslim alınan malların ihraç edildiğine dair) bir yazı alınarak vergi dairesine verilmesi zorunlu mudur?

 

Cevap 6)Gümrük beyannamesi üzerinde imalatçı firma bilgilerine ilişkin kayıt bulunması halinde, imalatçıların ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan bir yazı alarak gümrük beyannamesi veya listesine ekleme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Gümrük beyannamesi üzerinde imalatçı firma bilgilerine ilişkin kayıt bulunmaması halinde ise ihracatçı firmadan bir yazı alarak gümrük beyannamesi veya listesine eklenmesi gerekmektedir.

Soru 7) Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile satış yapanlara ihraç kaydıyla teslimde bulunan imalatçılar bu teslimlerinden dolayı nakden iade talebinde bulunabilirler mi?

Cevap7) Eskiden Türkiye'de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı özel fatura ile satış yapanlara ihraç kaydıyla teslimde bulunanların iade talepleri mülga 84 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği uyarınca münhasıran mahsup yoluyla yerine getiriliyor, nakden iade yapılmıyordu.

Yeni Tebliğ'de imalatçıların iade taleplerini mahsuben iadeyle sınırlayan bir düzenleme yer almamaktadır. Dolayısıyla özel fatura ile satış yapanlara ihraç kayıtlı teslimde bulunanlar tecil edemedikleri verginin nakden iadesini talep edebilirler.

Cevap1) Dahilde işleme rejimi kapsamında belge almış alıcılar ile DİİB sahibi mükelleflere dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddeleri teslim edecek satıcıların “imalatçı” vasfını haiz olmaları gerekmez.

Soru 2) DİİB sahibi mükellef tarafından, DİİB sahibi başka bir mükellefe KDV Kanunu'nun geçici 17'nci maddesi kapsamında teslimde bulunabilir mi?

Cevap 2) DİİB sahibi mükelleflerin, KDV Kanunu'nun geçici 17'nci maddesi kapsamında temin ettiği malları kullanarak ürettiği malları, DİİB sahibi alıcılara anılan Kanunu'nun geçici 17'nci maddesi kapsamında teslimi mümkündür.

Soru 3) İhracatın belgede öngörülen süre içerisinde gerçekleşmemesi halinde belge sahibine teslimi yapan satıcının terkin ve iade talebi yerine getirilir mi?

Cevap 3) Üretilen malların izin belgesinde öngörülen süre ve şartlara uygun olarak ihraç edilememesi durumunda, zamanında alınmayan vergi, tecil tarihinden itibaren vergi ziyaı cezası da uygulanmak suretiyle gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilmesi halinde, satıcının, bu teslimlerine ilişkin terkin ve iade işlemleri genel hükümler çerçevesinde yerine getirilecektir.

Soru 4) DİİB kapsamında eşdeğer eşya kullanılarak üretilen ürünün ihracı halinde eşdeğer eşyanın temini için ödenen KDV'nin iade olarak talep edilmesi mümkün müdür?

Cevap 4) Mümkündür. Ancak, mükellefin KDV ödeyerek satın aldığı girdilere ilişkin KDV'yi, başlangıçta iade olarak talep etmesi mümkün olmayıp, iade talebi eşdeğer eşya uygulaması nedeniyle DİİB kapsamında KDV ödemeksizin girdi temininden sonra yapılacaktır.

Soru 5) DİİB kapsamında satın alınan eşdeğer eşya kullanılarak üretilen ürünün ihraç edilmesi halinde iade edilecek KDV açısından üst sınır var mıdır?

Cevap 5) Talep edilecek iade tutarı, ihracata genel vergi oranı uygulamak suretiyle bulunacak tutardan, DİİB kapsamında girdi temininde ödenmeyen KDV tutarının düşülmesi suretiyle bulunan tutarı aşamayacaktır.

Soru 6) DİİB kapsamında ithal edilen ve imalatçı firmaya verilen saf altın imalatçı tarafından işlendikten sonra DİİB sahibi ihracatçı firmaya tecil-terkin kapsamında teslim edilebilir mi?

Cevap 6) DİİB kapsamında ihracatçı firma tarafından ithal edilen has altının imalatçı firma tarafından işlendikten sonra DİİB sahibi ihracatçı firmaya verilmesi işlemi “teslim” mahiyetinde bir işlem olarak değerlendirilmeyecektir.

İmalatçı tarafından gerçekleştirilen işlemin “altın işleme işçiliği hizmeti” olarak kabulü gerektiğinden, ifa edilen söz konusu hizmetle ilgili tecil-terkin sistemine göre işlem yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 • BAVUL TİCARETİ
  • Soru 1) Bavul ticareti kapsamında istisna izin belgesi almak isteyenlerde aranan şartlar nelerdir?

Cevap 1)Bavul ticareti kapsamında istisna izin belgesi almak isteyenlerin;

- Gerçek usulde KDV mükellefi olması,

- Haklarında “olumsuz rapor” yazılmamış olması

Soru 2)Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlarda, işlem yapma alt limiti nedir?

Cevap 2) Bu kapsamda işlem yapma alt limiti KDV Genel Uygulama Tebliği ile 01/05/2014 tarihinden itibaren (600 TL'den) 2.000 TL'ye yükseltildi.

Soru 3)Özel fatura konusu malların, yurt dışına çıkarılmasına ilişkin süre şartı nedir?

Cevap 3) Özel fatura konusu malların, yurt dışına çıkarılmasına ilişkin süre şartı; KDV Genel Uygulama Tebliği ile fatura tarihini izleyen aybaşından itibaren 3 ay şeklinde yeniden belirlendi. (Daha önce fatura tarihinden itibaren 3 ay şeklinde uygulanmaktaydı.)

Soru 4)Bavul ticareti kapsamında yapılan satışlar hangi dönemde ve ne şekilde beyan edilecektir?

Cevap 4)Bavul ticaretine konu satışlar, onaylı özel faturanın satıcı firmaya intikal ettiği tarihi kapsayan vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesi ile tam istisna kapsamında beyan edilecektir.

Söz konusu satışlar daha önce “matrah”a dahil edilip aynı zamanda indirim hesaplarına yazılırken, KDV Genel Uygulama Tebliği'ndeki düzenlemeyle direkt olarak “istisna” kapsamındaki işlem olarak beyan edilmesi sağlandı.

 • YOLCU BERABERİ EŞYA
  • Soru 1)Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara tanınan istisna kapsamındaki satışlar, herkes tarafından yapılabilir mi?

Cevap 1)Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara tanınan istisna kapsamındaki satışlar, vergi dairesinden "İzin Belgesi" almış, gerçek usulde KDV mükellefleri tarafından yapılabilir.

Soru 2)Yolcu beraberinde götürülebilecek her türlü mal teslimi için uygulama kapsamında işlem yapılabilir mi?

Cevap 2) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (I) sayılı listede yer alan mallar hariç, yolcu beraberinde götürülebilecek her türlü mal teslimi için uygulama kapsamında işlem yapılabilir. Hizmet ifalarında ise bu kapsamda işlem yapılması mümkün değildir.

Soru 3)Yolcu beraberi eşya satışlarında, sadece fatura mı kullanılacaktır?

Cevap 3)Bu satışlarda, faturada yer alan bilgileri taşımak kaydıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar tarafından üretilen belgeler de kullanılabilecektir. Bu belge, fatura düzenleme tutarının altında veya üstünde olsa dahi “fatura yerine geçen belge” olarak kabul edilir.

Soru 4)Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara tanınan istisna kapsamında, KDV iadesine aracılık edecek firmalarla ilgili yeni düzenlemeler nelerdir?

Cevap 4)- Aracı firmalara, sadece Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar ile ilgili aracılık faaliyetinde bulunma zorunluluğu getirildi.

                - "Yetki Belgesi" verilecek aracı firmalarda aranılan şartlardan biri olan asgari özkaynak tutarı 500.000 TL'den 1.000.000 TL'ye yükseltildi.

                - Aracı firmalara süre sınırlaması olmadan verilen yetki belgeleri 5 yıl süre ile sınırlandırıldı.

 • KISMİ TEVKİFAT
  • Soru 1)KDV tevkifatı uygulamasına ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliği ile getirilen yenilikler nelerdir?

Cevap 1)- Çinko oksit teslimleri kısmi tevkifat kapsamına alındı.

-          Mal teslimlerine dayalı tevkifatlı işlemlerden (örneğin; bakır, alüminyum ürünlerin, metal plastik hurda atıkların, ağaç ve orman ürünlerinin tesliminden) doğan KDV'nin mahsuben iadesinde miktarına bakılmaksızın incelemesiz teminatsız iade uygulamasına geçildi.

- Tevkifat uygulamasından kaynaklanan ve incelemesiz/ teminatsız iadesi talep edilen tutar 4.000 TL'den 5.000 TL'ye yükseltildi.

Soru 2)Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No'lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV'nin ödenmiş olması şart mıdır?

Cevap 2)Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No'lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV'nin ödenmiş olması şart değildir.

Soru 3) Kısmi tevkifat uygulamasında iade olarak talep edilebilecek tutar tevkifata tabi tutulan KDV'den fazla olabilir mi?

Cevap 3) İade olarak talep edilebilecek tutar, işlemin bünyesine giren KDV değil, tevkif edilen KDV esas alınarak belirleneceğinden, iadesi istenilen KDV, hiçbir surette tevkifata tabi tutulan KDV'den fazla olamayacaktır.

Soru 4) Vergi mükellefi olmayan kişilerden Türkiye'de satın alınacak eski saat, radyo ve benzeri eşyalar dolayısıyla KDV tevkifatı yapılması gerekir mi? Alınan bu tarz eşyaların yurt dışına satışında KDV hesaplanmalı mı? Yurt dışına yapılan satışta mal bedelinin tahsili KDV açısından önemli mi?

Cevap 4) Vergi mükellefi olmayan kişilerden eski saat, radyo ve benzeri eşyaların Türkiye'de satın alınması işlemi (söz konusu eşyaların müzayede suretiyle satışa konu olmaması kaydıyla) KDV'nin konusuna girmeyecektir.

Söz konusu satın alma işlemi KDV'nin konusuna girmediğinden tevkifat da söz konusu değildir. Alınan bu malların yurt dışına satışı KDV Kanunu'nun 11/1-a maddesi ile ihdas olunan mal ihracına ilişkin şartların gerçekleşmesi halinde söz konusu eşyaların yurt dışına satışı KDV'den istisna olacaktır.

Yurt dışına yapılan satışta mal bedelinin tahsilinin KDV açısından önemi bulunmamakta, mal ihracatından kaynaklanan iade taleplerinde döviz alım belgesi ve benzeri ödeme belgeleri aranmamaktadır.

 • TAŞIMACILIK İSTİSNASI
  • Soru 1) Organizatör taşımacılık yapan firmaların iade işlemlerinde tevsik edici belgelerin onaylı olması gerekir mi? Organizatör taşımacılık firması iade hakkı doğuran ve doğurmayan işlemlere ilişkin oranlama yapmak suretiyle iade talebinde bulunabilir mi?

Cevap 1) Organizatör taşımacılık yapan firmaların iade işlemlerinde, fiilen taşımacılık yapan firmalara ait fatura bilgilerini içeren liste ile fiilen taşımacılık yapan firmalardan temin edilen tevsik edici belgeler yeterli görülmekte olup söz konusu listelerin; organizatör taşımacılık yapan firmalar için de fiilen taşımacılık yapan firmalarda aranan şartlar dahilinde YMM ya da noter onaylı olması gerekmektedir.

Öte yandan, organizatör taşımacılık firmasının yüklenim listesinde iade hakkı doğuran ve doğurmayan işlemlere ilişkin oranlama yapmak suretiyle iade talebinde bulunması mümkündür.

Cevap 1)

·         Devlete ait olup vergi dairelerince takip edilen amme alacakları

                -Vergi borçları,

                - Ecrimisil borçları

                - EPDK, Rekabet Kurumu gibi üst kurullar tarafından kesilen İPC borçları,

                - Petrolden devlet hakkı borçları,

                - Trafik para cezası borçları vs.

·         SGK prim borçları,

·         Gümrükte alınan vergiler.

Soru 2)SGK prim borçlarına mahsup isteyen mükelleflerin mahsup dilekçesi ve iade talebinde aranan belgeleri hangi sürede vergi dairelerine intikal ettirmeleri gerekmektedir?

Cevap 2) SGK prim borçlarına mahsup isteyen mükelleflerin mahsup dilekçesi ve iade talebinde aranan belgeleri en geç KDV beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar vergi dairelerine intikal ettirmeleri gerekmektedir.

Soru 3)İthalatta gözetim uygulaması kapsamında ithal edilen malların bedelinin olduğundan yüksek hesaplanması nedeniyle gümrüğe ödenen fazladan KDV'nin iadesi mümkün müdür?

Cevap 3)KDV Kanunu'nun 29/2'nci maddesinde düzenlenen indirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetler ile 32'nci maddesinde sayılan istisnalar kapsamında bir teslimin bulunması ve bu işlemlerle ilintili olması kaydıyla gümrüğe fazla ödenen KDV'nin iadesi mümkün olup azami iade tutarının aşılması halinde aşan kısmın iadesi vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir.

Soru 4)KDV iadesi için mahsuben iadeye ilişkin gerekli belgeler ibraz edilmiş ancak iade talep dilekçesi verilmemiş ise bu durum iade yapılmasına engel mi?

Cevap 4)KDV iadesi için mahsuben iadeye ilişkin iade talep dilekçesi olmaksızın, gerekli belgelerin ibraz edilmiş olması halinde, iade talebinde bulunulmamış sayılır. İlgili dönem KDV beyannamesinde iade beyanında bulunulmuş olması da bu şekilde işlem tesisine engel teşkil etmez.

Soru 5)İndirilecek ve Yüklenilen KDV listelerine yapılacak kayıtlarda toplu kayıt mümkün mü?

Cevap 5)Listeye, fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi her bir belge kaydedilecek, aynı mükelleften yapılan alımlar belge bazında bu listelere ayrı ayrı girilecektir.

Soru 6)Adi ortaklık ve iş ortaklıkları adına yapılacak KDV iadelerinde teminat mektubu ortaklardan biri adına düzenlenebilir mi?

Cevap 6)Adi ortaklık ve iş ortaklıkları adına yapılacak KDV iadelerinde teminat mektubunun ortaklardan biri adına düzenlenmesi yeterlidir.

Soru 7)Teminat göstererek alınan iadelerde teminat çözümü için YMM raporu ibrazında süre sınırlaması var mıdır?

Cevap 7)YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflerin, teminat karşılığı iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde bu iade ile ilgili YMM raporunu ibraz etmemesi halinde, söz konusu teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.

Bu süre içinde rapor ibraz edemeyecek olanların mazeretleriyle birlikte başvurmaları halinde, gerekli değerlendirme yapılarak mazeretleri haklı nedenlere dayananlara, 213 sayılı Kanun'un 17'nci maddesi uyarınca vergi dairesince altı ay ek süre verilebilir.

Soru 8) KDV Genel Uygulama Tebliği ile proje uygulamasına geçilen istisna düzenlemeleri hangileridir?

Cevap 8) - Hava, deniz ve demiryolu araçlarına ilişkin istisna (KDVK 13/a),

- Kıymetli maden aramaları ve boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin istisna (KDVK 13/c),

- Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları ile liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesine ilişkin istisna (13/e),

- «Yap-işlet-devret» modeli çerçevesindeki projeler, Yüksek Planlama Kurulu tarafından kiralama karşılığı yapılmasına karar verilen «sağlık tesislerine ilişkin projeler» ile MEB tarafından kiralama karşılığı yapılmasına karar verilen «eğitim öğretim tesislerine ilişkin projeler»de KDV istisnası (KDVK geçici 29)

Soru 9) Cari hesap sözleşmesine istinaden alacak ve borçların cari hesaba kaydedilmesi, işlemlerin gerçekliğini ispat aracı olarak kabul edilir mi?

Cevap 9) Cari hesap sözleşmesine istinaden alacak ve borçların cari hesaba kaydedilmesi, işlemlerin gerçekliğini ispat aracı olarak kabul edilmemektedir.

Cari hesap sözleşmesine istinaden alacak ve borçların cari hesaba kaydedilmesinin, işlemlerin gerçekliğini ispat aracı olarak kabul edileceğine dair KDVGUT IV/E-5 bölümünde bir düzenleme mevcut değildir.

Soru 10) İşlemlerin geçerliliğini ispat konusunda müşteri çekleri geçerli midir?

Cevap 10) KDV Genel Uygulama Tebliğinde Türk Ticaret Kanunu'nun 785'inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında düzenlenen çeklerin ispat aracı olduğu açıklanmıştır. Müşteri çekleri de çek bedellerinin banka yoluyla ödendiğinin tespiti kaydıyla bu kapsamda ispat vasıtası olarak kabul edilebilecektir.

Soru 11) Amortismana tabi iktisadi kıymet satışları KDV beyannamesinde ne şekilde beyan edilecektir?

Cevap 11) Mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymet satışları 1 No.lu KDV beyannamesinin "Matrah" kulakçığının "Diğer İşlemler" tablosunda "503" kodlu "Amortismana tabi sabit kıymet (taşınmaz, taşıt araçları, demirbaş, makine ve teçhizat vb.) satışları" satırında beyan edilecektir.

Bu satışlar nedeniyle hesaplanan KDV'nin 1 No.lu KDV beyannamesinin "Matrah" kulakçığındaki "İlave edilecek KDV" satırına yazılmak suretiyle beyanı mümkün değildir.

 • HİS-İTUS
  • Soru 1) HİS sertifikasına sahip mükelleflerin KDV iade taleplerinin yerine getirilmesinde tutar sınırlaması ve YMM raporu ibraz zorunluluğu var mıdır?

Cevap 1) HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade talepleri tutarına bakılmaksızın, teminat, VİR veya YMM raporu aranılmadan yerine getirilecektir.

Soru 2) İTUS sertifikası alan mükellef iade hakkı doğuran tüm işlemlerinde kullanabilir mi?

Cevap 2) KendilerineİTUS sertifikası verilen mükellefler, iade hakkı doğuran bütün işlemler için (tam istisna kapsamındaki teslim ve hizmetler, indirimli orana tabi teslimler, kısmi tevkifat) indirimli teminat uygulamasından faydalanabilecektir. 

Soru 3) İTUS'da birbirini izleyen beş vergilendirme dönemi ifadesinden kasıt nedir?

Cevap 3) Birbirini izleyen beş vergilendirme döneminden kasıt, iade hakkı doğuran işlemlerin yapıldığı birbirini izleyen dönemlerdir. Bu dönemler arasında herhangi bir dönemde vergi inceleme raporu veya YMM raporu düzenlenmesini gerektiren bir iade hakkı doğuran işlem bulunmadığı takdirde, bu dönemler, birbirini izleyen beş vergilendirme döneminin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

YMM raporlarının olumlu rapor sayılabilmesi için raporun ait olduğu dönemde mükellef ile YMM arasında tam tasdik sözleşmesi bulunması gerekmektedir. Olumlu rapor şartını kısmen veya tamamen YMM raporuyla sağlayan mükelleflerin indirimli teminat uygulamasından yararlanabilmeleri için iade talep edilen dönemde de YMM'ler ile tam tasdik sözleşmesi düzenlenmiş olmalıdır.

İndirimli orana tabi işlemleri bulunan mükelleflerin İTUS sertifikası başvurularının değerlendirilmesinde beş vergilendirme döneminin hesabında, bu mükelleflerin yılı içerisinde mahsuben iade talep edilen dönemlere ilişkin vergi inceleme raporları veya YMM raporları da dikkate alınır.

Ayrıca, indirimli orana tabi işlemlerden doğan yıllık iade taleplerine ilişkin düzenlenen olumlu raporlar, kapsadığı her bir vergilendirme dönemi için olumlu rapor olarak değerlendirilir.

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=G89wKBicZxo4P3W3&type=teblig