Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım ve İhracat Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım ve İhracat

İhracat Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 06.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26190)

Yurt dışı fuar ve sergilere katılım ve ihracat

MADDE 10 -(1) Ülkemizi temsilen katılınacak uluslararası yurt dışı fuar ve sergiler Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenir.

(2) Uluslararası ticari fuarlara ve sergilere, gerek ülkemizi temsilen ulusal düzeyde gerekse bireysel olarak katılacak firma ve kuruluşlarca yurt dışına gönderilecek bedelli veya bedelsiz mallar ile yurt dışında düzenlenecek bilim, sanat, kültür veya tanıtım amaçlı fuar/sergi, konferans, seminer gibi etkinliklere kişi veya kuruluşlarca gönderilecek bedelli veya bedelsiz malların yurt dışına çıkışıyla ilgili başvurular doğrudan ilgili gümrük idarelerine yapılır. Gümrük idareleri söz konusu malların yurt dışına çıkışı için yapılan talepleri ilgili mevzuat çerçevesinde inceleyip sonuçlandırır.

(3) Gümrük idareleri, yukarıda belirtilen amaçlarla yurt dışına çıkışına izin verdikleri bedelli ve/veya bedelsiz mallar (bilim, sanat, kültür, tanıtım amaçlı fuar/sergi hariç) ile ilgili gümrük beyannamelerinin onaylı bir örneğini, beyannamenin kapanış tarihinden itibaren, en geç onbeş gün içinde firmanın beyan ettiği İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine gönderir.

(4) Uluslararası ticari fuar ve sergilerde sergilenmek üzere yurt dışına çıkarılan malların kesin satışına ilişkin talepler, geçici çıkışa esas gümrük beyannamesinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince onaylanmasını müteakip gümrük idarelerince sonuçlandırılır.

(5) Gümrük idareleri, özel organizatör kuruluşların ülkemizi temsilen ulusal düzeyde katılacağı ticari nitelikli fuarlarda ve sergilerde, yürürlükteki Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ hükümleri gereğince, organizatör kuruluşa Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) verilmiş olan "Yeterlilik Belgesi" veya "Geçici Yeterlilik Belgesi" (kamu ve meslek kuruluşları ile vakıflarca düzenlenen fuarlarda bahse konu belgeler aranmaz) ile birlikte ilgili fuarın ulusal katılım organizasyonunun söz konusu kuruluşça yapılmasının onaylandığını gösterir uygunluk yazısını ararlar.

(6) Yukarıda belirtilen hususlar dışında kalan talepler Bakanlıkça incelenip sonuçlandırılır.

Konuyla İlgili Gümrük Müsteşarlığı Düzenlemesi (GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ ((HARİÇTE İŞLEME-GEÇİCİ İHRACAT (SERİ NO:1))

 (1) Yurtdışında düzenlenen sergi ve fuarlarda gösterilmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkarılacak eşya gümrük müdürlüğüne gümrük beyannamesi ile beyan edilerek, gümrük işlemleri tamamlanır.

(2) Sergi ve fuarlarda sergilenmek üzere geçici çıkışı yapılacak eşyanın ayırt edici özellikleri, özel işaretleri ile eşyanın sergileneceği fuar veya serginin adı beyannameye kaydedilir. Bu eşyaya ilişkin kesin satış faturası aranmayarak proforma fatura veya sevk irsaliyesinin beyannameye eklenmesi sağlanır.

Yurt Dışı Fuara Konu Eşyanın Süre uzatımı

 (1) Söz konusu Tebliğde süre uzatımı düzenlenmeyen geçici ihracat işlemlerinde süre, Gümrük Kanununun 168 inci maddesinde belirtilen 3 yıllık süreyi aşamaz. Ancak bu sürenin bitiminden önce başvurulmak kaydıyla, ilgili gümrük müdürlüğünce yeteri kadar ek süre verilir. Bunun için mücbir sebep veya beklenmeyen hali gösterir belgenin noter veya yurtdışı temsilciliğimizden onaylı Türkçe tercümesinin de dilekçeye eklenmesi gerekir.

 (2) Türkiye Gümrük Bölgesi dışına geçici ihracı veya çıkışı yapılmış eşyanın, başka bir kamu kurumunun kendi görev alanı itibarı ile bilgisi ve izni çerçevesinde, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında kalması için yapılan işlemler süre uzatımı olarak değerlendirilir.

Taahhütname

Geri getirilmek üzere ihracı yapılacak eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin onaylanması sırasında ) (GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ ((HARİÇTE İŞLEME-GEÇİCİ İHRACAT (SERİ NO:1))  Tebliğ ekinde yer alan “Taahhütname” (EK-1) üç nüsha olarak alınır.

Yurt Dışı Fuara Konu Eşyanın Yurt Dışında Satılması

Yurt dışı fuara konu eşyanın yurt dışında satılması durumunda kati ihracat hükümleri uygulanır. Yurt dışı fuara konu eşyanın geçici çıkışında İhracatçı Birlikleri onayı alınmayan işleme karşın yurt dışında eşyanın satılması durumunda İhracatçı Birlikleri onayı istenir. Yurt dışı fuar amacıyla ilk çıkışının yapıldığı gümrük tarafından bu satış sonrası, Gümrük Beyannamesinde 44 nolu haneye açıklamalar bölümüne ilk fuar geçici çıkış beyannamesi tarih, sayısı ve geçici çıkışın kati ihracata dönüştürüldüğüne ilişkin açıklama yazılarak, kati satış faturası, ilk evraklar (beyanname ve ilk çıkış faturaları vd.) eklenir ve 1023 rejim koduyla, beyannameye birlik ve gümrük onayı gerçekleştirilir.

Yurt Dışı Fuar Amacıyla Geçici Çıkış ile İlgili Ayrıntılı Bilgi İçin;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  Gümrükler Genel Müdürlüğü

Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Dairesi

Tel : (312) 449 30 60

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/5 sayılı Tebliğ)

Başvuru Süresi ve Mercii: Bireysel düzeyde düzenlenen fuarlardan yararlanabilmek için fuarın başlama tarihinden en az on beş gün önce, fuarın bitiş tarihini müteakip de en geç üç ay içerisinde katılımcının üye olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine müracaat edilmesi zorunludur. Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde müracaatta bulunmak kaydıyla, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasını teminen ilave 30 iş günü süre verilir. 30 gün içerisinde eksikliklerin tamamlanmaması durumunda başvuru dosyası işlemden kaldırılır.

Kimler Yararlanabilir: Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden üretici / imalatçı organizasyonu veya tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluş veya Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirket yararlandırılır. (Şahıs firmaları yararlanamaz.)

Desteğin Kapsamı: Yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatöre katılımcı tarafından ödenecek katılım bedelinin %50'si katılımcıya ödenmektedir.

Destek Tutarı; Yurt dışı fuarın genel nitelikli Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 10.000 ABD Dolarına,

Sektörel nitelikli Milli Katılım, Yabancı Katılımlı Sektörel Fuar  veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarına kadardır.

Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştirilmesi durumunda; katılımcının nakliye harcamaları, stand harcamaları, fuarın yetkili organizatörüne ödenen stand kirası ile 50 m2'ye kadar stand kiralayan katılımcıların standlarında görevlendireceği  en fazla 2 temsilci, 50 m2'nin üzerinde stand kiralayan katılımcıların ise en fazla 3 temsilcisinin ekonomi  sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının%50'si, 15.000 ABD Doları'nı aşmamak üzere ödenir.”

Destek oranı:

Her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların %50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanır. (%70)  

          Katılımcının yılda iki defaya mahsus olmak üzere, Bakanlıkça belirlenecek sektörel nitelikteki uluslararası prestijli fuarlardan birine katılması halinde, nakliye harcamaları, stand harcamaları ve standda görevlendirilen en fazla 5 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile fuarın yetkili organizatörüne ödenen stand kirasının %50'si destek kapsamında 50.000 ABD dolarını geçmemek üzere katılımcıya ödenir.

          Katılımcının prestijli fuar desteğinden yararlanabilmesi için, fuar sonrası destek başvurusunu yaparken prestijli fuar desteğinden yararlanmayı talep etmesi gerekmektedir.

          Katılımcının gen mühendisliği /biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım, bilişim ve elektronik konularında üretim yapması durumunda nakliye harcamaları, stand harcamaları ve 50 m2'ye kadar stand kiralayan katılımcıların standlarında görevlendireceği  en fazla 2 temsilci, 50 m2'nin üzerinde stand kiralayan katılımcıların ise en fazla 3 temsilcisinin masrafları ile fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş alan kirasının %75'i, 15.000 ABD Doları'nı aşmamak üzere destek kapsamında katılımcıya ödenir.

Yurt dışı fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine, yat imalatı ve otomotiv ana sanayi sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının 10.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50'si, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ise 6.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50'si katılım bedeline ilaveten desteklenir.

Katılımcıların, desteklerden yararlanabilmeleri için bizzat ürünlerini standlarında sergilemeleri gerekmektedir. Ancak, ürünlerini kendi tercihleri ile sergilememeleri ve fuara broşür, katalog, maket vb. ile katılım sağlamaları durumunda katılımcılar azami 36 m2 üzerinden desteklenirler.”

AYRINTILI BİLGİ İÇİN:

DEVLET YARDIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Sekreterlik Santral: 447 27 40

Nilgün ÇOLAK (Dahili 214)

Bireysel Fuar Ön Müracat için: Bülent ÖZDURSUN (Dahili 158)

Bireysel Fuar Destekleri için: Sadettin ÖZKÖK (Dahili 154)

Bireysel Fuar Destekleri için: Emre OLGUNER (Dahili 177)

Bireysel Fuar Destekleri için: Nurcan ÖZAT (Dahili 215)

Milli Katılımlı Fuarlar için: Hülya AKAY (Dahili 168)

Milli Katılımlı Fuarlar için: Gönü HASIRCI (Dahili 169)

Eximbank Yurt Dışı Fuar Katılım Kredisi

https://www.eximbank.gov.tr/TR,648/yurt-disi-fuar-katilim-kredisi.html

https://www.eximbank.gov.tr/dosyalar/krediler/36-ydfuar/ydfuar-GenelBilgi.pdf

Krediden Kimler Yaralanır?

•Organizatör: Yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştiren kuruluşlar,

•Milli Katılımcı: Organizatörler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı fuar organizasyonlarına iştirak eden firmalar,

•Bireysel Katılımcı: T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından ilan edilen yurt dışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara bireysel katılım sağlayan firmalar Kredi imkanından yararlanırlar. Ekonomi Bakanlığı tarafından destek kapsamına alınan ve her yıl Kasım ayında açıklanan listede yeralan fuarlara katılım finanse edilir. Katılımın kredi kullandırım tarihi ile kredi vadesi içerisinde gerçekleştirilmesi esastır.

Firmalar kredi başvuru belgeleri ile Türk Eximbank Genel Müdürlüğü'ne başvururlar. (Başvuru belgelerine ulaşmak için burayı tıklayınız.)

Firma kredibilitesinin uygun görülmesi halinde kredi kullandırımı gerçekleştirilir.

Kredinin Vadesi Nedir?

Sadece TL olarak kullandırılan kredi programında vade 360 gündür (iki taksit).

(Faiz Oranı Tablosuna erişmek için burayı tıklayınız.)

Firma Limiti Nedir?

• A sınıfı belgeye sahip organizatörler için 2.000.000.-TL,

•B sınıfı belgeye sahip organizatörler için 1.500.000.-TL,

•C sınıfı ve Geçici Belgeye sahip organizatörler için 1.000.000.-TL

•Milli Katılımcı ve Bireysel Katılımcı firmalar için 200.000.-TL 'dir.

Kredi Tutarı Nasıl Belirlenir? Firma limitini aşmamak kaydıyla

  • Katılımcı firmalara, kredi vadesi içerisinde gerçekleştirilmesi taahhüt edilen yurt dışı fuar katılım faaliyetlerine ilişkin kredi başvuru tarihi ile kredi vadesi arasında yapılacak harcamalar toplamının % 80'ine kadar,
  • Organizatörlere ise, kredi vadesi içerisinde gerçekleştirilmesi taahhüt edilen yurt dışı fuar organizasyon faaliyetlerine ilişkin kredi başvuru tarihi ile kredi vadesi arasında yapılacak harcamalar toplamının %30'una kadar kredi kullandırılabilir.

Ne Tür Teminatlar Kabul Edilmektedir? Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredi başvurusu için; kredinin anapara, faiz ve taahhüt riski toplamının % 100'ü oranında,

•Banka teminat mektubu

•Kredi Garanti Fonu Kefaleti

•Devlet İç ve Dış Borçlanma Senetleri talep edilir.

•T.C. Merkez Bankası nezdinde Kesinleşmiş DFİF Alacaklarının Temliki (%60 Oranında)

Kredi Taahhüdü Nedir?

Nasıl Kapatılır?

Kredi taahhüdü kredi başvuru tarihi ile kredi vadesi içerisinde gerçekleştirilen fuar harcamaları ile Türk Eximbank tarafından kapatılır.

Ayrıntılı Bilgi İçin

Eximbank Genel Müdürlüğü

Telefon: +90 (216) 666 55 00 Faks: +90 (216) 666 55 99 +90 (850) 200 55 99 e-Posta: info@eximbank.gov.tr Adres: Saray Mah. Üntel Caddesi No:19 34768 Ümraniye / İSTANBUL

Konuyla İlgili Mevzuat

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&icerik=727768AF-D8D3-8566-45205E7E94921AFF

 

KOSGEB'in Ekonomi Bakanlığının Desteklediği  Programlara Benzer (Fuar, İş Gezisi, Tanıtım, Belgelendirme, Tasarım, Eğitim, Danışmanlık v.b.)  Destekleri (Genel Destek Programı)

http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=7

Genel Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

  • Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ'ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ'lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,
  • KOBİ'lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
  • Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ'nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,
  • KOBİ'lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
  • KOBİ'lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.

 

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI

 1. ve 2. Bölgeler 3., 4., 5. ve 6. Bölgeler

Yurt İçi Fuar Desteği

 30.000

%50

%60

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

10.000 

Tanıtım Desteği

10.000 

Eşleştirme Desteği

15.000 

Bağımsız Denetim Desteği

10.000 

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

 20.000

Danışmanlık Desteği

15.000 

Eğitim Desteği

10.000 

Enerji Verimliliği Desteği

30.000 

Tasarım Desteği

15.000 

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

20.000 

Belgelendirme Desteği

10.000 

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

20.000 

 

 

1, 2, 3 ,4, 5 ve 6. Bölgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. (19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı)

Destek Programı

Genel Destek Programı Uygulama Esasları

Genel Destek Programı Uygulama Esasları

Başvuru Formları

Genel Destek Programı Başvuru Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır) Genel Destek Programı İşletme İzleme Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır.) Genel Destek Programı Taahhütnamesi (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır.) Genel Destek Programı Destek Ödeme Oluru 

Yurt içi Fuar Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Kosgeb Tarafından Destek Kapsamına Alınan Yurt İçi Fuar ListesiYurt içi Fuar Organizatör Kuruluş Başvurusu Ve TaahhütnamesiYurt içi Fuar Katılım TutanağıYurt içi Fuar İşletme Başvuru İzleme TablosuYurt içi Fuar Desteği Ödeme Talep Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)  

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Yurt Dışı İş Gezisi Programı Hizmet Merkezi Başvuru FormuYurt Dışı İş Gezisi Pr Meslek Kuruluşu -Organizatör Başvuru FrYurt Dışı İş Gezisi Sonuç RaporuYurt Dışı İş Gezisi Desteği Ödeme Talep Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Kosgeb Tarafından Destek Kapsamına Alınan Yurtdışı İş Gezisi Listesi

Tanıtım Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Tanıtım Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

 Eşleştirme Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Eşleştirme Desteği Sonuç RaporuEşleştirme Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Danışmanlık Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktIr)Danışmanlık Hizmeti Sonuç RaporuDanışmanlık Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Eğitim Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Eğitim Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Kosgeb Eğitim Programı Başvuru FormuKosgeb Eğitim Program?? Katılımcı Devam ListesiKosgeb Eğitim Programı Katılım BelgesiKosgeb Eğitim Programı Başarı Belgesi Enerji Verimliliği Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Enerji Verimliliği Desteği Ödeme Talep Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Tasarım Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Tasarım Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Belgelendirme Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Belgelendirme Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Bağımsız Denetim Desteği Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)Bağımsız Denetim Desteği Ödeme Talep Formu (www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

Tablo 1-Genel Destek Pr. Destek üst Limitleri Ve Oranları Tablosu Tablo 2 - Başvuru Ve Ödeme Belgeleri Tablosu

Kullanıcı Klavuzu

Genel Destek Programı Program ve Destek Başvuru Klavuzu  

 

 

KOSGEB Iletisim Bilgileri

Adres :

KOSGEB Mamak Baskanlik Binasi Adres: Harman Mah. Abdülhak Hamit Cad. No:66 Altmisevler / MAMAK / ANKARA

Tel :

0 312 595 28 00 (pbx)

Faks :

0 312 368 07 15