Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri ve Bu kapsamda Yapılan İhracat ve İthalat Uygulamaları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri ve Bu kapsamda Yapılan İhracat ve İthalat Uygulamaları

Ekonomi Bakanlığı, Müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarımızın yurtdışı şantiyelerine bürokratik zorluklarla karşılaşmaksızın makine ve teçhizat götürebilmeleri ve bunları yurda getirebilmeleri ve inşaat işleri esnasında yurt dışından temin ettikleri makine ve teçhizatı yurda getirebilmeleri için ‘Geçici İhracat ve ithalat' programını yürütmektedir.

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin 2013/1 sayılı Tebliğ kapsamında firmalarımızın,

-'İş Alındı Belgesi' ve 'İş Uzatma Belgesi' başvurusu yapabilmeleri,

-yurtiçinden yurtdışındaki şantiye ve işletmelerine geçici mahiyette makine ve teçhizat ihracatı yapabilmeleri, 

-‘geçici ihracat' yolu ile yurtdışına götürdükleri makine ve teçhizatı yurda sokabilmeleri

-ya da ek süre talebinde bulunabilmeleri,

-makine ve teçhizatı yurda sokmadan satış işlemi yapabilmeleri

-veya bir başka projeye aktarabilmeleri,

-yurtdışı projeleri esnasında yurtdışından temin ettikleri makine ve teçhizatı yurda sokabilmeleri mümkün bulunmaktadır.

 Konuyla ilgili mevzuat :

Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ (2013/1)

İşçilerin İhtiyacı Olan Gıda Maddelerinin İhracına Yönelik Uygulama (Zorunlu Standartlara Tabi Olanlar)

Gümrük Genel Tebliği

 

ÖNEMLİ NOT: 10 Nisan 2013 tarihinden önce matbu olarak düzenlenmiş İş Alındı Belgeleri ile Ekonomi Bakanlığı'na geçici ihracat ve ithalat, ek süre, satış ve aktarma başvurusu yapılması mümkündür.

ÖNEMLİ NOT: Ekonomi Bakanlığı'na yapılan İş Alındı Belgesi, geçici ihracat ve kesin ithalat başvurularında firmaların Elektronik Başvuru Sistemi kullanımına son verilmiştir. Ekonomi Bakanlığı'na yapılacak geçici ihracat ve ithalat, ek süre, satış ve aktarma başvuruları İş Alındı Belgesi / İş Uzatma Belgesi ve matbu olarak düzenlenecek başvuru formu ve dilekçelerle yapılacaktır.

 

İş Alındı Belgesi Başvurularında:

Yurtdışında taahhüt ve teknik müşavirlik işi üstlenmiş firmalar  İş Alındı Belgesi almak için;

Yurtdışında üstlenilen işe ait sözleşmenin aslı veya işverenden alınan yazı

ile ilgili ülkedeki Ticaret Müşavirliğine/Ataşeliğine (Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmayan/yetki sahibi olmadığı ülkelerde Konsolosluğa) başvuru yapabilirler.

 

İş Uzatma Belgesi Başvurularında:

Yurtdışında taahhüt ve teknik müşavirlik işi üstlenmiş ve  İş Alındı Belgesi almış firmalar iş bitim tarihlerini uzatmak için;

ile ilgili ülkedeki Ticaret Müşavirliğine/Ataşeliğine (Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmayan/yetki sahibi olmadığı ülkelerde Konsolosluğa) İş Uzatma Belgesi başvurusu yapabilirler.

 

Geçici İhracat ve Kesin İthalat Başvurularında:

İş Alındı Belgesi / İş Uzatma Belgesi almış firmalar, ‘Geçici İhracat' yapmak veya proje sırasında temin etmiş oldukları makine ve teçhizatı yurda sokabilmek (Kesin İthalat) için;

ile Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne Geçici ihracat ve Kesin İthalat başvurusu yapabilirler. Evraklar elden veya posta yoluyla Ekonomi Bakanlığı evrakına teslim edilebilir.

Geçici ihracat başvuruları

MADDE 7 -

(1) Bakanlık yurt dışı teşkilatının bulunduğu veya yetki sahibi olduğu ülkelerde üstlenilen bu Tebliğ kapsamı işlerle ilgili her türlü makine, teçhizat veya ekipmanın geçici ihracatına ilişkin başvurular ile üstlenilen projede kullanılacak inşaat malzemeleri veya işçilerin ihtiyacı olan barınma ve tüketim maddelerinin geçici ihracatına ilişkin başvurular; Elektronik Başvuru Sistemi üzerinden Genel Müdürlüğe yapılır.

(2) Başvuru öncesinde, Elektronik Başvuru Sistemi uygulaması üzerinden doldurulan İş Alındı Belgesinin Bakanlık yurt dışı teşkilatınca elektronik ortamda onaylanmış olması gerekir.

(3) Elektronik Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilen başvuru esnasında;

a) Yurt dışında alınan işe ait sözleşmenin bir örneği,

b) Firmanın ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı, varsa sözleşme değişiklik metinlerinin noter veya ticaret memurluğu tarafından tasdikli örnekleri,

c) Ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi ile imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli örneği,

ç) Firmanın bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden alınacak, onaylı Mükellefiyet Durum Belgesi, elektronik ortamda sisteme yüklenir.

(4) Bu belgelerin asılları ile Elektronik Başvuru Sistemi uygulaması üzerinden çıktısı alınacak Ek- 3'te yer alan formdan iki adet basılı nüsha, bir dilekçeye eklenerek başvuru tarihini takip eden en geç üç iş günü içinde bir dilekçe ekinde Genel Müdürlüğe sunulur.

(5) Üçüncü fıkrada sayılan belgelerde başvuru tarihi sonrasında herhangi bir değişiklik olması durumunda firma, bu değişiklikleri ilgili belgelerle birlikte, en geç bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirir.

(6) Nihai kullanım amacıyla kesin ihracı yapılacak mallar ile ilgili olarak İhracat Rejimi hükümleri saklıdır. Geçici ihracatta ek süre talepleri

MADDE 8 -

(1) Yurt dışında iş yapan firmaların, üstlendikleri işlerde kullanmak üzere geçici olarak ihraç ettikleri makine, teçhizat ve ekipmanın yurt dışında kalış süresi Genel Müdürlükçe belirlenir. Bakanlık yurt dışı teşkilatının bulunduğu/yetki sahibi olduğu ülkelerde iş yapan firmaların üstlendikleri işlerde kullanmak üzere geçici olarak ihraç ettikleri makine, teçhizat ve ekipmanın yurt dışında kalış süresi, firmaya verilen geçici ihraç izin süresinin bitiminden önce başvurulması kaydıyla Genel Müdürlük tarafından uzatılabilir.

(2) Geçici ihracatta ek süre talebine yönelik başvurular; Elektronik Başvuru Sistemi uygulaması üzerinden gerçekleştirilir. Geçici ihracatta aktarma işlemleri

MADDE 9 - (1) Bakanlık yurt dışı teşkilatının bulunduğu/yetki sahibi olduğu ülkelere geçici olarak ihraç edilen makine, teçhizat ve ekipmanın yurda geri getirilmeksizin aynı ya da farklı bir ülkede üstlenilen başka bir projede kullanılması amacıyla aktarma başvurusu yapılması öncesinde, aktarma yapılacak projenin Elektronik Başvuru Sistemi üzerinde doldurulan İş Alındı Belgesinin Bakanlık yurt dışı teşkilatınca elektronik ortamda onaylanması gerekir. Başvurular bir önceki izin süresinden bağımsız olarak Genel Müdürlük tarafından değerlendirilir.

(2) Bakanlık yurt dışı teşkilatının bulunduğu/yetki sahibi olduğu yerlerden yapılacak aktarma başvuruları Elektronik Başvuru Sistemi uygulaması üzerinden gerçekleştirilir. Geçici ihracatta satış işlemleri

MADDE 10 -

(1) Bakanlık yurt dışı teşkilatının bulunduğu/yetki sahibi olduğu ülkelerde üstlenilen işlerde kullanılmak üzere geçici olarak ihraç edilen makine, teçhizat ve ekipmanın satışına, yurt dışında kalış için verilen izin süre bitiminden 15 gün önce başvurulması kaydıyla Genel Müdürlük tarafından izin verilebilir.

(2) Bakanlık yurt dışı teşkilatının bulunduğu/yetki sahibi olduğu ülkelerden yapılacak satış başvuruları, Elektronik Başvuru Sistemi uygulaması üzerinden gerçekleştirilir. Kesin ithalat başvuruları

MADDE 11 -

(1) Bakanlık yurt dışı teşkilatının bulunduğu/yetki sahibi olduğu ülkelerde üstlenilen inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi işlerle ilgili olarak yurt dışından satın alınan makine ve teçhizatın kesin ithalatına ilişkin başvurular, Elektronik Başvuru Sistemi uygulaması üzerinden gerçekleştirilir.

(2) Elektronik Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilen başvuru esnasında,

a) Yurda kesin ithalatı yapılacak makine ve teçhizata ilişkin Ek-4'te yer alan taahhütname,

b) Firmanın ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı, varsa sözleşme değişiklik metinlerinin noter veya ticaret memurluğu tarafından tasdikli örnekleri,

c) Ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi ile imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli örneği,

ç) Üstlenilen işle ilgili makine ve teçhizata ilişkin faturaların ve makine envanterinin Bakanlık yurt dışı teşkilatınca onaylı örnekleri, elektronik ortamda sisteme yüklenir.

(3) İkinci fıkradaki belgelerin asılları ile Elektronik Başvuru Sistemi uygulaması üzerinden çıktısı alınacak Ek-3'te yer alan formdan iki adet basılı nüsha, bir dilekçeye eklenerek başvuru tarihini takip eden en geç üç iş günü içinde Genel Müdürlüğe sunulur.

(4) İkinci fıkrada sayılan belgelerde başvuru tarihi sonrasında herhangi bir değişiklik olması durumunda firma, bu değişiklikleri, ilgili belgelerle birlikte en geç bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirir.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin :

Ekonomi Bakanlığı

Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü (Tel:0 (312) 212 58 88)