Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi İle İlgili Bilgi Verebilir misiniz

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUARLARA KATILIMLARIN DESTEKLENMESİ

 

AMAÇ

 

Firmaların yurt dışında gerçekleştirilen fuarlara iştiraklerinin ve T.C. Ekonomi Bakanlığınca yetkilendirilmiş organizatörler tarafından yurt dışı fuarlara yönelik olarak gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi suretiyle her sektör- den ve her düzeyde firmalarımızın uluslararası pazarlara girmeleri, hali hazırda ihracat yaptıkları pazarlarda tutunmaları ve mevcut pazarlarını çeşitlendirmeleri yoluyla ihracatımızın arttırılması hedeflenmektedir.

 

KAPSAM

 

Yurt dışı fuar desteklerinden Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurul- muş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye'de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları yararlandırılmaktadır.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 

T.C. Ekonomi Bakanlığınca yetkilendirilmiş organizatörler tarafından düzenle- nen yurt dışı fuar organizasyonlarına veya T.C. Ekonomi Bakanlığınca bireysel katılımı desteklenen sektörel nitelikli uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketler ile aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici ve imalatçı şirketleri bir araya getiren ve temsil eden kuruluşlar (federasyon, birlik, dernek) ve İhracatçı Birlikleri başvuruda bulunabilmektedir.

 

BAŞVURU YERİ:

 

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri

 

YURTDIŞI FUAR DESTEĞİNİN UNSURLARI:

 

Firmaların yurt dışında düzenlenen fuarlara katılımlarına yönelik olarak boş alan/yer kirası, stand, nakliye ve firma temsilcilerinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım giderleri desteklenmektedir.

 

Firmalara, yurt dışında düzenlenen fuarlara katılımlarına yönelik olarak yukarıda sayılan kalemler esas alınarak belirlenen desteğe esas tutar bazında destek sağlanmaktadır. Desteğe esas tutar, hedef ülkeler için %70, diğer ülkeler için ise

%50 oranı üzerinden hesaplanarak belirlenmektedir. Firmalar, 2017 yılı için metrekare bazında belirlenen desteğe esas tutar çerçevesinde genel nitelikli fuarlarda 50.000 TL'ye, sektörel nitelikli uluslararası fuarlarda 75.000 TL'ye ve prestijli fuarlarda 250.000 TL'ye kadar desteklerden yararlanabilmişlerdir. Fuar destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenmektedir. Daha önce ABD Doları cinsinden belirlenmiş olan fuar bazında ödenecek destek tutarı üst limitleri, 2017/4 Sayılı yeni karar ile birlikteTürk Lirası cinsinden genel nitelikli fuarlar için 50.000TL (2018 Yılı 56.000), sektörel nitelikli fuarlar için 75.000TL (2018 Yılı 85.000TL),  Bakanlıkça belirlenen prestijli fuarlar için ise 250.000TL (2018 Yılı 284.000) olarak belirlenmiştir. Nakliye, konstrüksiyon, dekorasyon, ulaşım giderleri ayrıca ödenmez.

 

1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle yurt dışı fuar desteği mevzuatında köklü değişikliğe gidilmiş olup, destek mevzuatı daha basit ve sade bir hale getirilerek işlemlerin en aza indirilmesi ve destek ödeme sürecinin hızlandırılması sağlanmıştır. Böylece, ihracatçı firmaların yurt dışında daha çok fuara katılımlarının ve daha fazla pazarda boy göstermelerinin temini, dolayısıyla ihracatımızın ve ihracatımızda pazar çeşitliliğinin arttırılması hedeflenmektedir.

 

Fuar Desteği Özet Tablosu

YURT DIŞI FUARLARA KATILIM DESTEĞİ

KATILIMCI FİRMA DESTEĞİ

FUAR TÜRÜ

DESTEK TUTARI

ÜST SINIR 2017 FUARLARI

ÜST SINIR 2018 FUARLARI

FUAR KATILIM DESTEĞİ

Genel Ticaret Fuarı

“Desteğe Esas Tutar (TL)*” x “Metrekare”

50.000 TL

56.000 TL

Sektörel Fuar

75.000 TL

85.000 TL

Prestijli Fuar

250.000 TL

284.000 TL

ORGANİZATÖR TANITIM DESTEĞİ

FUAR TÜRÜ

DESTEK ORANI

ÜST SINIR 2017 FUARLARI

ÜST SINIR 2018 FUARLARI

TANITIM DESTEĞİ

Genel Ticaret Fuarı

%75

%75

320.000 TL

363.000 TL

Sektörel Fuar

%75

%75

500.000 TL

568.000 TL

İLAVE TANITIM DESTEĞİ

Sektörel Fuar

%75

%75

320.000 TL

363.000 TL

*Desteğe Esas Tutar (TL): 01.07.2017 tarihinden sonra düzenlenen yurt dışı fuarları için, T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından her fuar için ayrı ayrı açıklanan ve metrekare birimine göre katılımcıya doğrudan verilecek destek miktarını ifade eder

 

İrtibat Bilgileri

 

İlgili Birim

Telefon

e-mail

 

 

İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri ve Destekleri Dairesi Başkanlığı

 

(0312) 222  6798 (0312) 204  8710 (0312) 204  8712 (0312) 204  8061

 

 

 

fuarihr@ekonomi.gov.tr

 

İhracata yönelik devlet yardımları rehberine  ;

 

https://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/path/Contribution%20Folders/web/Destek/Devlet%20Yard%C4%B1mlar%C4%B1%20Rehberi/Devlet%20Yard%C4%B1mlar%C4%B1%20Rehberi.pdf?lve

 

linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Kolay Desteğe Hoş Geldin! https://kolaydestek.gov.tr/

Kolay Destek, sana Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen 14 farklı desteğin daha kolay ve anlaşılır biçimde sunulmasını amaçlayan bir sitedir. 


İhracat yaparken müşteri bulmaktan yurt dışında reklam vermeye, fuarlara katılmaktan müşterilerin için uygun kredi bulmaya kadar sayısız destek burada! İstediğin her desteği kolayca al, ihracatını artır.

 

Kolay Destek Linki : https://kolaydestek.gov.tr/

 

Yurt dışına gidip müşteri bulmak istiyorum

Fuar harcamalarım desteklensin

 

https://kolaydestek.gov.tr/destekler/1/8

 

Katılımcının yurt dışı fuar organizasyonuna veya Bakanlıkça bireysel katılımı desteklenen fuara katılımının desteklenebilmesi için katılımcı tarafından fuar öncesinde veya fuarın bitimini müteakip 3 (üç) aylık süre içerisinde ekte (EK-2) yer alan belgelerin katılımcıya ait KEP adresi aracılığıyla ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin KEP adresine iletilmesi gerekir.

KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin katılımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması zorunludur.

 

Bu Genelge kapsamındaki başvuru ve bildirimlerde kullanılan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), 29/01/2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri uyarınca; elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini ifade eder.

 

Bu Karar kapsamında yapılacak destek başvuruları fuar bitimini müteakip ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından sonuçlandırılır.

 

1 Nisan 2018 tarihinden itibaren ihracata yönelik devlet destekleri kapsamında uygulamaya geçecek olan yeni başvuru usulleri (KEP & E-imza) hakkında bilgi almak için aşağıdaki sunumu inceleyebilirsiniz: KEP ve E-İMZA ile Başvuruların İletilmesi Hakkında - SUNUM (21 MART 2018)

 

- İhracatçı Birliklerine ait KEP adreslerine, birliklerin internet sayfalarından erişim sağlayabilirsiniz.  OAIB Resmi KEP Adresi :   oaib@hs01.kep.tr

 

- Elektronik imza ile ilgili sorunlarınızı ve kullandığınız programlar (Adobe vb.) ile e-imza entegrasyonu sağlanmasına ilişkin taleplerinizi e-imza sertifikası hizmeti aldığınız kuruluşlara iletmelisiniz.

Desteklerin görsellerle basit ve anlaşılır bir şekilde anlatıldığı yeni websitemize ulaşmak için: https://kolaydestek.gov.tr

 

 

E-İmza Rehberi (http://www.oaib.org.tr/files/downloads/devlet-yardim/eimza.pdf )

Dilekçe ve Taahhütname Örnekleri - 2017/04

BİREYSEL FUAR SONRASI BAŞVURU DİLEKÇESİ  
EKSİK EVRAK TAMAMLAMA DİLEKÇESİ 
İMALATÇI PAZARLAMACI SÖZLEŞMESİ
TAAHHÜTNAME - EK4
BEYANNAME - EK5
PRESTİJLİ FUAR BAŞVURU DİLEKÇESİ
BİREYSEL FUAR EKLEME TALEBİ DİLEKÇESİ

Desteklenecek Fuar Listeleri

2018 Yılında Milli Katılım Organizasyonu Düzenlenecek Fuarlar Listesi


2018 Yılında Bireysel Katılımı Desteklenecek Uluslararası Sektörel Fuarlar Listesi


2018 Yılı Prestijli Fuarlar Listesi

Fuar Mevzuatı

E-İmza Rehberi

 

2018-2019 YILLARINDA 20 PUAN İLAVE DESTEK SAĞLANACAK HEDEF ÜLKELER LİSTESİ
 


ABD
Avustralya
Azerbaycan
Bosna Hersek
Brezilya
Cezayir
Çin
Endonezya
Filistin
Güney Afrika
Hırvatistan
Hindistan
İngiltere
İran
İspanya
Japonya
Kamerun
Katar
Kenya
Kolombiya
Kuveyt
Malezya
Özbekistan
Pakistan
Rusya
Senegal
Sırbistan
Umman
Ürdün
Venezuela

İLGİLİ MEVZUAT :

EK-1

 

 

TAHMİNİ MALİYET TABLOSU

 

GİDER KALEMLERİ

TAHMİNİ BİRİM METREKARE FİYATI

TOPLAM TUTAR

Yer Kirası

 

 

Stand Maliyeti

 

 

Nakliye Giderleri (m3\kg.)

 

 

TOPLAM FUAR MALİYETİ

 

 

FİRMALARA KİRALANACAK NET ALAN (m2)

 

 

 

 

 

 

TAHMİNİ BİRİM M2 FİYATI

 

 

 

 

İLAVE TANITIM DESTEĞİ TALEBİ                               VAR                                      YOK

 

 

İlave Tanıtım Desteği talebi varsa tanıtım projesi sunulmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİLİ İMZA/İMZALAR                 :

TARİH                                                 :

KAŞE                                                   :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2 FUAR DESTEĞİ İÇİN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

 

1-Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarında ve Gözlemci Görevlendirilen Bireysel Katılımı Desteklenen Fuarlarda İbraz Edilmesi Gereken Belgeler

 

1- Katılımcının banka hesap bilgilerini de içerir katılımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış taahhütname (EK-4),

2-  Katılımcının Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresini de içerir katılımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış beyanname (EK-5),

  1. Katılımcıya ait imza sirküleri aslı veya örneği,

4- a) Yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunulduğunu tevsiken; bağlı bulunulan Sanayi veya Ticaret Odasından alınan, fuar tarihinde veya destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun veya fuardan önce kapasite raporu almak üzere müracaatta bulunulduğunu gösteren belgenin aslı veya bir örneği (üretici/imalatçı organizasyonlarında aranmaz)

      b) Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda (18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve 12.09.2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Oda Muamelat Yönetmeliğinde belirtilen hallerde), imalat veya üretimine dair ilgili Sanayi veya Ticaret Odasından alınan ekspertiz raporunun aslı veya bir örneği veya bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından/Sanayi Odası/Ticaret Odası/Sanayi ve Ticaret Odasından alınan faaliyet belgelerinin aslı veya bir örneği

     c) Katılımcının pazarlamacı olması durumunda; Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş üretici veya imalatçı şirket ile fuar tarihinden önce yapmış olduğu pazarlama sözleşmesi ile söz konusu üreticinin veya imalatçının, destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun/ekspertiz raporunun/faaliyet belgesinin aslı veya bir örneği.

 

 

2- Bireysel Katılımı Desteklenen Fuarlarda İbraz Edilmesi Gereken Belgeler

 

1- Katılımcının banka hesap bilgilerini de içerir katılımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış taahhütname (EK-4),

2- Katılımcının Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresini de içerir katılımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış beyanname (EK-5),

3- Katılımcıya ait imza sirküleri aslı veya örneği,

4- Katılımcının fuara katıldığını ve metrekare bilgisini tevsik edici belgenin aslı veya örneği (fatura, sözleşme, ödeme belgesi, katalog, pasaport, ulaşıma ilişkin bilet veya biniş kartı, konaklama belgesi gibi)

5- a) Yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunulduğunu tevsiken; bağlı bulunulan Sanayi veya Ticaret Odasından alınan, fuar tarihinde veya destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun veya fuardan önce kapasite raporu almak üzere müracaatta bulunulduğunu gösteren belgenin aslı veya bir örneği (üretici/imalatçı organizasyonlarında aranmaz)

     b) Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda (18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve 12.09.2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Oda Muamelat Yönetmeliğinde belirtilen hallerde), imalat veya üretimine dair ilgili Sanayi veya Ticaret Odasından alınan ekspertiz raporunun aslı veya bir örneği veya bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından/Sanayi Odası/Ticaret Odası/Sanayi ve Ticaret Odasından alınan faaliyet belgelerinin aslı veya bir örneği

     c) Katılımcının pazarlamacı olması durumunda; Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş üretici veya imalatçı şirket ile fuar tarihinden önce yapmış olduğu pazarlama sözleşmesi ile söz konusu üreticinin veya imalatçının, destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun/ekspertiz raporunun/faaliyet belgesinin aslı veya bir örneği.

 

3-Organizatör Tanıtım Desteği Başvurusunda İbraz Edilmesi Gereken Belgeler

 

1- Organizatörün banka hesap bilgilerini de içerir organizatörü temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış taahhütname (EK-4),

2- Organizatörün Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresini de içerir organizatörü temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış beyanname (EK-5),

3- Organizatöre ait imza sirküleri aslı veya örneği,

4- Yurt dışı fuar organizasyonu için gerçekleştirilen tanıtım etkinlik harcamalarına ilişkin; birim ve adedi açıkça belirtilen ve bedellerinin bankacılık kanalıyla ödendiği ayrıca tevsik edilen faturaların aslı veya bir örneği (e-fatura olması halinde bir örneği yeterli olup, e-fatura Gelir İdaresi Başkanlığı nezdindeki sistemden kontrol edilir),

5- Yurt içinde düzenlenmiş faturalar için Ticaret Müşavirliği veya Ticaret Ataşeliği tarafından fatura kapsamındaki tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair tespit raporu (EK-6) veya fatura üzerinde tasdiki (Tasdike konu faturanın, faaliyetin gerçekleştirildiği ülkeden başka bir ülkeye ait olması durumunda, tasdik işlemi, varsa faturanın ait olduğu ülke Ticaret Müşavirliği veya Ticaret Ataşeliğinin görüşü alınmak suretiyle, faaliyetin gerçekleştirildiği ülke veya bu ülkenin akredite olduğu ülke Ticaret Müşavirliği veya Ticaret Ataşeliği tarafından yerine getirilir.),

6- Tanıtım malzemelerinin birer örneği, hacim, boyut veya nitelik itibarı ile sunulamayacak durumda olanlarının ise fotoğrafları veya elektronik veri depolama cihazlarında yer alan örnekleri.

 

*Kamu Kurum ve Kuruluşlarının resmi internet sitelerinden veya DİR otomasyon üzerinden erişime açık olan belgelerin ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

** İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği başvurunun değerlendirilmesini teminen, yukarıda belirtilen belgeler dışında ihtiyaç duyulan her türlü ilave bilgi ve belgeyi organizatörden/katılımcıdan talep edebilir. Söz konusu ilave bilgi ve belge talebi bu Genelgenin 8'inci maddesi çerçevesinde uygulanır.

 

***Özel üretim (private label), fason üretim gerçekleştiren şirketler, yurt dışı fuar organizasyonlarına iştirakleri ile sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımlarında; yerli ve yabancı şirketler veya zincir mağazaların unvan, marka ve logolarını, söz konusu şirketler veya zincir mağazalar için üretim yaptıklarını tevsik etmek kaydıyla, stand alanlarında kullanabilirler.

 

EK-3

 

 

KATILIMCI LİSTESİ TUTANAĞI

 

…………… tarihleri arasında …………. ülkesinde düzenlenen ……….. fuarına aşağıda unvanları yer alan katılımcılar aşağıda yer alan metrekareler ile iştirak etmişlerdir.

 
 
 

 

 

 

 

İmza(Fuar Gözlemcisi)                                İmza (Organizatör Yetkilisi)                       

 

 

 

 

İmza (Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi)

 

 
 

Sıra No

Katılımcı Unvanı

Stand Alanı
(m2)

Katılımcı Yetkilisinin Adı - Soyadı

Katılımcının Stantta Görevli Yetkilisinin İmzası*

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katılımcı adına stantta görevli yetkilisinin imza atmış olması temsil ettiği katılımcıya ait tüm bilgilerin doğruluğunu peşinen beyan ve kabul ettiği anlamına gelir. Burada yer alan bilgilere ilişkin olabilecek ihtilaflarda bu belgede yer alan bilgiler esas alınır.

 
 

 

EK -4

 

 

TAAHHÜTNAME

MALİYE BAKANLIĞINA

 

2017/4 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar” çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan tarafımıza herhangi bir sebeple fazla ödeme yapılması halinde, haksız yere yapılan destekleme ödemelerini, ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da belirtilen usuller çerçevesinde, derhal ve defaten geri ödeyeceğimizi, ayrıca bu tutarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki herhangi bir alacağımızdan mahsubunu kayıtsız ve şartsız kabul ettiğimizi taahhüt ederiz.

 

KATILIMCI/ORGANİZATÖR UNVANI :

KATILIMCI/ORGANİZATÖR ADRESİ  :

TELEFON/FAKS                                                :

VERGİ DAİRESİ                                                :

VERGİ NUMARASI                                          :

TİCARET SİCİL NO                                            :

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA

 

Adıma tahakkuk edecek hakediş miktarının aşağıda belirtilen bankadaki hesabımıza yatırılmasını arz ederim.

 

BANKA UNVANI                              :

BANKA ŞUBESİ                                 :

BANKA ŞUBE KODU                       :

TL HESAP NO (IBAN NO)              :

 

 

 

 

 

 

TARİH                                    :

YETKİLİ KİŞİ/KİŞİLER*   :               

YETKİLİ İMZA/İMZALAR:

 

KATILIMCI/ORGANİZATÖR KAŞESİ          : 

 

 

 

 

 

 

*İmza Sirkülerinde tatbiki imzası bulunan ve Şirketi/Kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi; tek başına imzaya yetkili olmaması durumunda müşterek imza yetkisi olan kişiler

 

EK-5

 

BEYANNAME

EKONOMİ BAKANLIĞINA

 

2017/4 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar”da yer alan desteklerden yararlanmak üzere başvurusunu gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz için,

 

Bakanlıkça yürütülen ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen aynı mahiyetteki desteklerden yararlanmak için başvuruda bulunmadığımızı/ bulunmayacağımızı,

 

2017/4 sayılı Karar'da yer alan destek kalemlerinden faydalanmak üzere bir İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği (İBGS) ya da kamu kurum/kuruluşuna ibraz ettiğimiz faturaları ya da bu faturalara ait nüshaları başka bir İBGS ya da kamu kurum/kuruluşuna ibraz etmeyeceğimizi, aksi davranışımızın tespiti halinde; başvuru dosyaları inceleme aşamasında ise mükerrer başvurulardan her birinin incelemeden kaldırılarak olumsuz neticelendirileceğini; destek başvurularından bir kısmı ya da tamamı olumlu neticelenmiş ve tarafımıza ödeme yapılmış ise,  6183 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak fazla ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri ödeyeceğimizi, ayrıca bu tutarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki herhangi bir alacağımızdan mahsubunu kayıtsız ve şartsız kabul ettiğimizi,

 

Bakanlığınızca ya da ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince tarafımıza yapılacak her türlü bildirimin, aşağıda yazılı olan, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuata göre edinmiş olduğumuz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine yapılmasını, söz konusu KEP adresine yapılacak bildirimleri, tarafımıza tebliğ edilmiş olarak kabul ettiğimizi,

 

Beyan ederim.

 

KATILIMCI/ORGANİZATÖR UNVANI:

KATILIMCI/ORGANİZATÖR ADRESİ:

KEP ADRESİ                         :

TELEFON/FAKS                                  :

VERGİ DAİRESİ                                   :

VERGİ NUMARASI                           :

TİCARET SİCİL NO                             :

YETKİLİ KİŞİ/KİŞİLER*      :

 

YETKİLİ İMZA/İMZALAR :

 

TARİH                                                    :

 

KAŞE                                                      : 

 

*İmza Sirkülerinde tatbiki imzası bulunan ve Şirketi/Kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi; tek başına imzaya yetkili olmaması durumunda müşterek imza yetkisi olan kişiler

 

 

 

EK-6

 

 

YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONU TANITIM FAALİYETİ TESPİT RAPORU

 

Fuar Adı

 

 

 

Yeri ve Tarihi

 

 

 

Organizatörü

 

 

 

Fatura Tarihi ve Meblağı

 

 

 

Faturayı Düzenleyen

 

 

 

Faturadaki Tanıtım Faaliyetleri

Faaliyetin Gerçekleştirilip Gerçekleştirilmediği

 

 

Evet/Hayır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017/4 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları uyarınca iş bu formda belirtilen faturaya müstenit tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi Kaşe/İmza

 

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN :

 

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

 

Devlet Yardımları ve Fuar Teşvik Şubesi

ADI SOYADI

GÖREVİ

E-POSTA

TEL/DAHİLİ

       

Nilgün Çolak

Müdür

colakn@oaib.org.tr

214

Neşe Turabık Büyükgöz

Şef

turabikn@oaib.org.tr

152

Simla Garip Kaya

Uzman

kayas@oaib.org.tr

158

Seda Şahaner

Uzman Yardımcısı

sahaners@oaib.org.tr

177

Gönül Hasırcı

Bilgisayar İşletmeni

hasircig@oaib.org.tr

169

Hülya Nergis Ellialtıoğlu

İdari Memur

akayh@oaib.org.tr

168

Nurcan Özat

İdari Memur

ozatn@oaib.org.tr

154

Selda Türkdoğan

İdari Memur

turkdogans@oaib.org.tr

176

Seda Ceylan Başaran

İdari Memur

basarans@oaib.org.tr

239