Yurtdışındaki Yatırımcılar İçin Siyasi Risk Sigortaları, Devlet Yardımları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Yurtdışındaki Yatırımcılar İçin Siyasi Risk Sigortaları, Devlet Yardımları

 Yurtdışına Yatırım

 

“Yurt Dışında Yatırım” bilgi sayfalarının temel amacı, yurt dışında yatırım yapan veya yapmayı planlayan siz değerli Türk girişimcilerimizin, yatırım yapılan ülkede karşılaşabileceği çeşitli risklere yönelik tedbirler konusunda bilgilendirilmesidir.

Bu amaçla bilgi sayfaları, ülkemizin imzalamış olduğu Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmalarının sağladığı hukuki koruma imkanları hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca, bu platformda, karşılaşabileceğiniz ticari olmayan risklere karşı koruma sağlayan Siyasi Risk Sigortaları hakkında size yol gösteren bilgiler sunulmaktadır.

Bilgi sayfalarının bir diğer amacı, girişimcilerimizin yatırım yapılan ülkelerin yatırım ortamı ile ilgili bilgi kaynaklarına yönlendirilmesidir. Bu kapsamda, ülkelerle ilgili bilgi kaynaklarına Ülke Rehberi bölümünden ulaşabilirsiniz.

DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyinin  "Türkiye'de ve Dünya'da Yurtdışı Yatırımlar" isimli çalışmasına buradan ulaşabilirsiniz.

Siyasi Riskler; savaş hali, iç savaş, ihtilal, ayaklanmalar, yatırım faaliyeti ile ilgili hukuki çerçevede meydana gelen beklenmeyen değişiklikler, siyasi iktidar değişikleri neticesinde yeni kurulan hükümetlerin yatırım faaliyetinin dayandığı sözleşmeleri feshetmesi ya da yeni şartlar getirecek şekilde sözleşmeleri gözden geçirmesi gibi durumları kapsamaktadır. Bu çerçevede, Ülkemiz firmalarının yurt dışında gerçekleştirdiği yatırımlar da siyasi risklerle karşılaşma riski taşımakta olup, bölüm içerisinde siyasi risk sigortası türleri ve sigorta yaptırmak için hangi kurumlardan yararlanabileceği incelenmektedir.

Yurt Dışındaki Türk Yatırımcılarının Karşılaştığı Siyasi Riskler Nelerdir ?

 

Siyasi Riskler (Ticari Olmayan Riskler) savaş hali, iç savaş, ihtilal, ayaklanmalar gibi olaylar neticesinde ortaya çıkabileceği gibi, yatırım faaliyeti ile ilgili hukuki çerçevede meydana gelen beklenmeyen değişiklikler veya siyasi iktidar değişikleri neticesinde yeni kurulan hükümetlerin yatırım faaliyetinin dayandığı sözleşmeleri feshetmesi ya da yeni şartlar getirecek şekilde sözleşmeleri gözden geçirmesinden kaynaklanabilmektedir. Ayrıca, siyasi riskler ev sahibi devletin kar transferlerini zorlaştırması veya geçici olarak askıya almasına ek olarak doğrudan veya dolaylı kamulaştırma veya devletleştirme olarak addedilebilecek eylemler neticesinde de ortaya çıkabilmektedir.

 

Siyasi Risklerin Doğurduğu Sonuçlar Nelerdir?

Türk yatırımcılarının yurt dışına açılması zamanla ticari olmayan risklerin ortaya çıkması sonucunu vermiştir. Bu çerçevede; Türk yatırımcıları ev sahibi ülke makamlarının aldığı beklenmeyen kararlar ve hukuka uygunluğu tartışılacak uygulamalar sonucunda veya ev sahibi ülke makamlarının hareketsizliği neticesinde karşılaştıkları siyasi riskler sebebiyle ortaya çıkan ağır zararlar ile yüzleşmişlerdir. Bugüne kadar karşılaşılan sorunların incelenmesinden, Türk yatırımcılarının daha çok ev sahibi ülke makamlarının yatırım ile ilgili sözleşmenin şartlarına uymamasından kaynaklanan ticari olmayan riskler ile karşılaştıkları gözlemlenmiştir. Türk yatırımcıları, karşılaştıkları bu gibi olumsuz durumlar neticesinde, öncelikli olarak yatırım yapmış oldukları ülkenin iç hukuk yollarını tüketme yoluna gitmişler ise de, yargı erkinin zamanında, etkin ve objektif kararlar almakta yaşadığı güçlükler neticesinde etkin bir sonuca ulaşamamışlardır.

 

Siyasi Risklere Karşı Geliştirilmiş Enstrümanlar Nelerdir ?

 

Yurt dışındaki Türk yatırımcılarının karşılaştığı ticari olmayan risklere karşı geliştirilmiş çeşitli enstrümanlar mevcut olup, bunların başında uluslararası yatırım anlaşmalarına dayanan uluslararası tahkim mekanizmaları ve yatırım garanti kuruluşlarının sunduğu siyasi risk sigortaları gelmektedir. Uluslararası hukuk çerçevesinde mevcut bulunan ve ülkemizin de bugüne kadar gelişmekte olan bir çok ülke ile imzalamış olduğu ikili veya çok taraflı yatırım anlaşmaları (Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları-Enerji Şartı Anlaşması gibi) ve uluslararası anlaşma ile tesis edilmiş olan Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü için Uluslararası Merkez (ICSID) gibi uluslararası tahkim merkezleri ve yatırım garanti ajansları (MIGA gibi), ülkemiz yatırımcılarının az gelişmiş  ülkelerdeki hak ve menfaatlerinin korunması açısından önemli imkanlar sunmaktadır. Bu imkanların, yatırım amacıyla gelişmekte olan bir ülkeye gidecek olan bütün Türk yatırımcıları tarafından bilinmesinin, ileride karşılaşması muhtemel zararların tazmin edilmesi açısından büyük yararı olacağı düşünülmektedir.

 

Yurt Dışındaki Türk Yatırımlarının Siyasi Risklere Karşı Sigortalanması Mümkün müdür ?

 

Günümüzde A.B.D., Fransa, Almanya ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde, bu ülkelerin yatırımcılarının gelişmekte olan ülkelerdeki yatırımlarının doğrudan ve dolaylı kamulaştırmalara ve diğer ticari olmayan risklere karşı (iç savaş, isyan, siyasi istikrarsızlık, ayaklanma veya ev sahibi devletin sözleşme ihlalleri gibi durumlar) korunması ve sigortalanması amacıyla kurulmuş bulunan çeşitli kamu, özel veya kamu-özel sektör işbirliği ile oluşturulmuş kurumlar faaliyette bulunmaktadır. Bu kurumlar genellikle ticari sigorta şirketlerinin sattığı poliçelerin kapsam dışında bıraktığı veya ancak yüklü meblağlar karşısında kapsama dahil ettiği ticari olmayan risklere karşı yatırımcılara "siyasi risk garantisi" vermektedir. Bu kuruşlara örnek olarak A.B.D.'de OPIC (Overseas Private Investment Corporation), Almanya'da HERMES, Fransa'da COFACE ve İtalya'da SACE verilebilir.

Ülkemizde Türk yatırımcılarının yurt dışındaki yatırımları için "siyasi risk sigortası" sağlayan bu tipte bir kamu veya özel sektör kuruluşu bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ülkemiz yatırımcıları, Dünya Bankası bünyesinde kurulmuş bulunan MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency- Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı)'nın sunduğu hizmetler çerçevesinde kamulaştırmaya, transfer kısıtlamalarına, sözleşme ihlallerine ve ticari olmayan risklere karşı koruma ve güvence sağlayan çeşitli poliçeler satın alabilmektedirler. Bugüne kadar MIGA'nın sunduğu hizmetlerden yararlanmış olan Türk firmalarının sayısı kısıtlı olmakla birlikte, bu tamamen yurtdışındaki yatırımcılarımızın sunulan hizmetler hakkkında yeterince bilgilendirilmemiş olmalarından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, yatırımcılarımızın son yıllarda gelişmekte olan birkaç ülkede yaşadığı ciddi sorunlar ve karşılaştıkları zararlar neticesinde MIGA gibi kuruluşların sunduğu garanti ve sigortaların önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır.

 •  
 • MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) - Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı )
 • ICIEC (ICIEC (The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit - Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi İçin İslami Şirket)

 Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümü (Tahkim)

Bakanlığımızın müzakerelerini gerçekleştirdiği YKTK Anlaşmaları, yatırım uyuşmazlıklarının uluslararası tahkim aracılığıyla çözümlenmesine imkân vererek yatırımcılara ev sahibi ülkenin yargı sistemine tabi olma dışında bir seçenek sunmaktadır. Bu çerçevede, bölüm altında Türk hukukunda uluslararası tahkimin rolü, tahkim ile ilgili uluslararası düzenlemeler ve Ülkemiz firmalarının taraf olduğu tahkim davaları hakkında bilgiler sunulmaktadır.

 

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)'nce, yürürlükteki hukuk kuralları çerçevesinde faaliyetlerini sorumlu bir şekilde yürüten iş çevrelerine yönelik gönüllü prensip ve standartları içeren ve bu kuruluşların faaliyetlerinin hükümet politikalarıyla uyumunun sağlanması, faaliyette bulundukları toplum ile kuruluşlar arasındaki karşılıklı anlayış ve güvenin sağlamlaştırılması ve yabancı yatırımlar için uygun bir iş ortamı oluşturularak çok uluslu kuruluşların sürdürülebilir kalkınmaya katkısının artırılması amaçlarını gütmek üzere 27 Haziran 2000 tarihli OECD Bakanlar Konseyi Kararı ile Çok Uluslu Şirketler Rehberi geliştirilmiştir. 2011 yılında ise anılan Rehber güncellenmiştir.

 

Rehber, yürürlükteki hukuk kuralları çerçevesinde faaliyetlerini sorumlu bir şekilde yürüten iş çevrelerine yönelik olarak istihdam ve sanayi ilişkileri, insan hakları, çevre, kamuoyunu bilgilendirme, rekabet, vergilendirme, bilim ve teknoloji gibi çeşitli alanlarda gönüllü prensip ve standartları içermektedir. Rehberin nihai amacı, uluslararası piyasada rakipler arası dengeyi koruyacak devlet destekli bir kurumsal sorumluluk davranışı geliştirilmesini sağlayarak,  çok uluslu  şirketlerin sürdürülebilir kalkınmaya katkılarını artırmaktır. Rehberin yasal bir yaptırımı olmamasına karşın, iş çevreleri, işçi kesimi ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışan hükümetler, Rehberde yer alan değerler ve standartları izleyerek küresel topluluğun ekonomik kalkınmadan beklentilerini yerine getirmek için nasıl davranılması gerektiğini belirleyebilme imkanına sahip olabilmektedir.Haziran 2013 itibarıyla Rehber, Türkiye de dahil olmak üzere 43 ülke tarafından benimsenmiştir.

 

Rehberi benimseyen devletler, aynı tarihte yayımlanan “Uluslararası Yatırımlar ve Çok Uluslu Şirketler Deklarasyonu” ile uluslararası yatırımlara ve bu yatırımları gerçekleştirecek yatırımcılara karşı takınacakları yapıcı ve işbirliğine yönelik tavrı kamuoyuna açıklamışlardır. Ayrıca bu devletler, idareleri içinde tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek, şikayetleri değerlendirmek ve ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne katkıda bulunmaktan sorumlu, diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte etkin bir şekilde çalışacak bir Ulusal Temas Noktası (UTN) oluşturmak yükümlülüğünü taşımaktadırlar.

 

Ülkemizde Rehberi tanıtmak, şikayetleri incelemek  ve karara bağlamak üzere, Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Türkiye UTN'si olarak görevlendirilmiştir.

 

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

 

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberinin Türkçe tercümesine ulaşmak için tıklayınız.

 

OECD  Ulusal Temas Noktası İletişim Bilgileri

 

Murat ALICI

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı

Ekonomi Bakanlığı

 

 

Tel: +90-312-2048605

Fax: +90-312-212 8916

Email: alicim@ekonomi.gov.tr

 

 

Hasan Aslan AKPINAR

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Uluslarararası İlişkiler Dairesi Başkanı

Ekonomi Bakanlığı

 

Address: Ekonomi Bakanlığı

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

İnönü Bulvarı No: 36 06510

Emek-Ankara

 

 

Tel: +90-312-2048448  /  2045344

Fax: +90-312-212 8916

Email: akpinarh @ekonomi.gov.tr

 

 

 

 

Ulusal Temas Noktası Nedir?

Ülkemizin üyesi olduğu İktisadi İşbirliği ve Gelişme Örgütü (OECD) tarafından 27 Haziran 2000 tarihinde çok uluslu şirketlere yönelik yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumlu iş yapma prensiplerini ve standartlarını içeren Çok Uluslu Şirketler Rehberin (Rehber) kabulüne ilişkin bir Konsey Kararı alınmıştır.

Hâlihazırda aralarında ülkemizin de bulunduğu 34 OECD üyesi ülke ile 12 OECD üyesi olmayan katılımcı ülke tarafından gönüllülük esasına göre taraf olunan Rehber ve “Uluslararası Yatırımlar ve Çok Uluslu Şirketler Deklarasyonu” ile üye devletlerce uluslararası yatırımlara ve bu yatırımları gerçekleştirecek yatırımcılara yönelik yapıcı ve işbirliğine dayalı bir tutum benimseneceği kabul edilmiştir.

Rehber'in tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek, Rehber'deki prensiplere ve standartlara ilişkin başvuruları değerlendirmek ve ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne katkıda bulunmak üzere, diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte etkin bir şekilde çalışacak bir Ulusal Temas Noktası (UTN) oluşturmak yükümlülüğünü taşımaktadırlar.

Ulusal Temas Noktalarının, Rehberin tanıtılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütmesi ve ülkelerinde Rehberin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkan ihlal başvurularını tarafsız, öngörülebilir, adil ve Rehberde yer alan prensip ve standartlarla uyumlu bir şekilde sonuçlandırması öngörülmektedir.  Ulusal Temas Noktaları bu katkıyı, Rehberde yer alan prensiplerin ve standartların ihlali konusunda kendisine iletilen başvurulara ilişkin gerekli tespitleri yaparak ve taraflar arasında uzlaşı arayışına yönelik görüşmeler için uygun ortamı oluşturarak sağlamaktadır. 

Ülkemizde Rehberi tanıtmak, şikâyetleri incelemek  ve karara bağlamak üzere, Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Türkiye UTN'si olarak görevlendirilmiştir.

 

Başvuru Değerlendirme Prosedürleri Ulusal Temas Noktası Değerlendirme Prosedürleri İletişim Bilgileri OECD Bağlantısı

 

Yurtdışı Yatırım Bildirimi

11 Haziran 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 29383 sayılı “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ve 30 Aralık 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 29578 sayılı “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkına 32 Sayılı Karar İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ” gereğince; Türkiye'de yerleşik kişilerin, yurt dışında şirket kurmak, mevcut şirketlere ortak olmak veya şube açmak için yaptıkları ilk nakdi ve/veya ayni sermaye ihracını müteakip üç ay içerisinde aşağıda yer alan yurt dışına sermaye ihracına ilişkin bilgi formunu doldurarak Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü (Faks No: 0 (312) 204 86 30 veya E-posta: sbyyhebys@ekonomi.gov.tr) ve Hazine Müsteşarlığı'na göndermeleri gerekmektedir.

Yurt dışına sermaye ihracına ilişkin bilgi formuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.  

-Yurt dışına sermaye ihracına ilişkin bilgi formu

 

Yurtdışında Yatırım ve Ortaklık Fırsatları

Yurtdışındaki yatırım ve ortaklık fırsatlarına ilişkin olarak hazırlanmış bu sayfada Türk girişimcilerimizin yatırım yapmak istedikleri ülkelerdeki yatırım ortamı, fırsatları, yatırım yapılırken karşılaşılabilecek riskler vb. bilgilere Ticaret Müşavirliklerimiz kanalıyla ulaşılabilecektir.

Ayrıca, girişimcilerimizin yatırım yapmak istedikleri ülkelerde mevcut bulunan yatırım mevzuatı, yatırım teşvikleri ve ortamı vb. bilgilere doğrudan ulaşmalarını sağlamak üzere ülkelerin yatırım ajanslarının web adreslerine Yatırım Promosyon Ajansları Listesinden ulaşılabilmektedir.

Linkler

Yurtdışındaki Yatırımcılara Verilen Destekler

Yurtdışındaki Yatırımcılara Verilen Destekler

 

2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ 9 uncu maddesi uyarınca şirketler ile İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla;

a) Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlara (mali ve hukuki raporlar dahil) ilişkin giderler,

b) Sadece yabancı şirket alımlarına yönelik olarak uluslararası kuruluşlardan alınacak danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderler

şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenmektedir.

Söz konusu destek mekanizması kapsamında aranan bilgi ve belgeler, uygulama usul ve esasları ve değerlendirme iş akış şemasına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Linkler

Başvuru için Gerekli Bilgi ve Belgeler

Rapor Desteği ve Yabancı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği Uygulama Usul ve Esasları

Destek Başvurularının Bakanlık Tarafından Nasıl Değerlendirildiğini Gösteren İş Akış Şeması

 

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşma hükümleri gelir üzerinden alınan vergilere uygulanmaktadır. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ile gelirin hem elde edildiği ülkede, hem de geliri elde edenin ikamet ettiği ülkede ayrı ayrı vergilendirilmesini önlemek ve böylelikle uluslararası yatırımcılar bakımından vergilendirmeyi belli prensiplere bağlayarak yerli ve yabancı mükellefler arasında oluşabilecek ayrımı engellemek amaçlanmaktadır.

Bu konuda daha ayrıntılı bilgi ve Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları listesi için:

Yatırım Garanti Kuruluşları

Yatırımcıların  yatırımlarının doğrudan ve dolaylı kamulaştırmalara ve diğer ticari olmayan  risklere karşı (iç savaş, isyan, siyasi istikrarsızlık, ayaklanma veya ev  sahibi devletin sözleşme ihlalleri gibi durumlar) korunması ve sigortalanması  amacıyla kurulmuş bulunan çeşitli kamu, özel veya kamu-özel sektör işbirliği  ile oluşturulmuş kurumlar faaliyette bulunmaktadır. MIGA (Multilateral  Investment Guarantee Agency- Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı) ve ICIEC (The  Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit- Yatırım  Sigortası ve İhracat Kredisi için İslami Şirket) bu amaçla hizmet veren ve  ülkemiz yatırımcılarının da faydalanabileceği kurumlardır.

MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency - Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı)

MIGA Dünya Bankası Grubunun üyesidir. Yatırımcılara ve kredi verenlere siyasi risk sigortası sağlayarak ve gelişmekte olan ekonomilerin özel yatırımları çekmesine yardımcı olarak doğrudan yabancı yatırımları teşvik etmeyi amaçlamıştır.

ICIEC (The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit-Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi için İslami Şirket)

"Siyasi Risk  Sigortası" hizmeti veren bir diğer uluslararası kuruluş ise ülkemizin de üyesi  olduğu İslam Kalkınma Bankası'na bağlı "The Islamic Corporation for the  Insurance of Investment and Export Credit- ICIEC (Yatırım Sigortası ve İhracat  Kredisi için İslami Şirket) "dir. Merkezi Cidde'de bulunan kuruluşa Türkiye'de  1997 yılında ortak statütüsünde katılmış bulunmakta olup, Şirket temel olarak  ticari olmayan risklere karşı poliçeler satmaktadır.

 

 • Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları
 • Müzakereleri Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen ve Türkiye'nin bugüne kadar 94 ülkeyle imzalamış olduğu Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmaları, yabancı bir ülkede yatırım yapan yatırımcılar için büyük önem taşıyan; yatırımcıya ev sahibi ülke tarafından uygulanacak muamelenin sınırlarının belirlenmesi,  yatırım yaptıkları ülkelerdeki temel hak ve menfaatlerinin uluslararası hukuk temelinde korunması, kar transferlerinin güvence altına alınması, ev sahibi devletçe yapılması muhtemel kamulaştırma işlemlerinin şartlarının belirlenmesi ve uyuşmazlık halinde uluslararası tahkime başvurulması gibi "olmazsa olmaz" hükümler içeren temel nitelikte bir anlaşmadır. Bu çerçevede, ülkemizce imzalanmış ve yürürlüğe konmuş olan  YKTK Anlaşmalarının tarafı olan yabancı bir ülkede yatırım yapan Türk yatırımcılarının yatırımlarının korunması açısından da YKTK Anlaşmaları  önemli hükümler içermektedirler.

   

  Konu ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

  Yürürlükteki anlaşmalar listesine ulaşmak için tıklayınız.

 • Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmaları

Ayrıntılı Bilgi İçin :

Ekonomi Bakanlığı

Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

(Tel:0 (312) 212 58 88)